Dalių Aprašymas; Veikimo Aprašymas - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2.
Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumulia-
toriaus kasetės. Perkraunant trumpėja akumu-
liatoriaus eksploatacijos laikas.
3.
Akumuliatoriaus kasetę kraukite esant kam-
bario temperatūrai 10 - 40 °C. Prieš pradėdami
krauti, leiskite įkaitusiai akumuliatoriaus kase-
tei atvėsti.
4.
Kai akumuliatoriaus kasetės nenaudojate, ją
išimkite iš įrankio ar įkroviklio.
5.
Įkraukite akumuliatoriaus kasetę, jei jos nenau-
dojate ilgą laiką (ilgiau nei šešis mėnesius).
DALIŲ APRAŠYMAS
Šį laikiklį galima naudoti šiai „Makita" vėdinamai striu-
kei / liemenei ir šildomai striukei / liemenei / antklodei.
► Pav.1
Grupė
A
Vėdinama striukė / liemenė:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Šildoma striukė / liemenė / antklodė:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
Vėdinama striukė / liemenė:
B
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Galios lygio indikatorius
Kai naudojate vėdinamą striukę / liemenę, rodomas
galios lygis.
PASTABA: Jeigu naudojate pirmiau išvardytas A
grupės vėdinamas striukes / liemenes, 4-o galios
lygio indikatorius neįsižiebs, nes jų ventiliatoriuose
naudojamas 3 žingsnių valdymas.
PASTABA: Jeigu naudojate šildomą striukę /
liemenę / antklodę, įsižiebs tik 4-o galios lygio
indikatorius.
2.
Maitinimo mygtukas
Norėdami įjungti, įdėkite akumuliatoriaus kasetę, tada
paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kol įsi-
žiebs maitinimo lygio indikatorius.
Norėdami pakeisti vėdinamos striukės / liemenės galios
lygį, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kai įsijun-
gia maitinimas.
Norėdami išjungti, paspauskite ir palaikykite maitinimo
mygtuką, kol galios lygio indikatorius išsijungs.
PASTABA: Norėdami pakeisti šildomos striukės /
liemenės / antklodės šildymo lygį, paspauskite ant
šildomos striukės / liemenės / antklodės esantį myg-
tuką, kai įjungiate maitinimą.
3.
Maitinimo lizdas
Prijunkite laidą nuo striukės / liemenės / antklodės arba
adapterio kabelio.
4.
Adapterio kabelis, skirtas vėdinamai striukei /
liemenei (pasirenkamas priedas)
Naudokite adapterio kabelį, kai naudojate pirmiau išvar-
dytos A grupės gaminius.
Modelis
5.
Adapterio kabelis, skirtas šildomai striukei /
liemenei / antklodei (pasirenkamas priedas)
Naudokite adapterio kabelį, kai naudojate pirmiau išvar-
dytos A grupės gaminius.
6.
Maitinimo laidas, skirtas striukei / liemenei /
antklodei
Pirmiau išvardytiems A grupės gaminiams prijunkite
tinkamą adapterio kabelį vėdinamai striukei / liemenei
arba šildomai striukei / liemenei / antklodei.
Pirmiau išvardytiems B grupės gaminiams prijunkite
prie akumuliatoriaus laikiklio maitinimo lizdo.
PASTABA: Lizdo forma ir vieta skiriasi priklausomai
nuo jūsų striukės / liemenės / antklodės.
7.
Akumuliatoriaus kasetė (pasirenkamas
priedas)
Akumuliatoriaus kasetę įkiškite iki galo į laikiklį, kol ji
spragtelėdama užsifiksuos.
VEIKIMO APRAŠYMAS
Akumuliatoriaus kasetės įdėjimas ir
išėmimas
PERSPĖJIMAS:
akumuliatoriaus kasetę, tvirtai laikykite akumu-
liatoriaus laikiklį ir kasetę. Jeigu akumuliatoriaus
laikiklį ir kasetę laikysite netvirtai, jie gali išslysti jums
iš rankų, todėl akumuliatoriaus laikiklis ir kasetė gali
būti sugadinti, o jūs galite susižeisti.
PERSPĖJIMAS:
riaus kasetę, visada išjunkite prietaisą.
► Pav.2: 1. Raudonas indikatorius 2. Mygtukas
3. Akumuliatoriaus kasetė 4. Akumuliatoriaus
laikiklis
Jei norite įdėti akumuliatoriaus kasetę, sulygiuokite lie-
žuvėlį ant akumuliatoriaus kasetės su grioveliu korpuse
ir įstumkite į jai skirtą vietą. Akumuliatoriaus kasetę
įkiškite iki galo, kol ji spragtelėdama užsifiksuos. Jeigu
matote raudoną indikatorių viršutinėje mygtuko pusėje,
ji nėra visiškai užfiksuota.
Jei norite išimti akumuliatoriaus kasetę, ištraukite ją iš
akumuliatoriaus laikiklio, spausdami mygtuką, esantį
kasetės priekyje.
PERSPĖJIMAS:
visada įkiškite iki galo, kol nebematysite raudono
indikatoriaus. Priešingu atveju akumuliatoriaus
kasetė gali atsitiktinai iškristi iš akumuliatoriaus laiki-
klio ir sužeisti jus arba aplinkinius.
PERSPĖJIMAS:
kasetės jėga. Jeigu akumuliatoriaus kasetė sunkiai
lenda, ją kišate netinkamai.
67 LIETUVIŲ KALBA
Įdėdami arba išimdami
Prieš išimdami akumuliato-
Akumuliatoriaus kasetę
Nekiškite akumuliatoriaus

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents