Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 156

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
ค� า เตื อ นด้ า นความปลอดภั ย
ค� ำ เตื อ น:
ก่ อ นใช้ ง านโปรดอ่ า นคู ่ ม ื อ การใช้ ง าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Makita ของคุ ณ เพื ่ อ ใช้ ก ั บ อุ ป กรณ์ น ี ้
ค� ำ เตื อ น:
ใช้ อ ุ ป กรณ์ น ี ้ ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ร ะบุ โ ดย Makita
เท่ า นั ้ น การใช้ อ ุ ป กรณ์ น ี ้ ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ไ ม่ ร องรั บ อาจส่ ง
ผลให้ เ กิ ด ไฟไหม้ ความร้ อ นสู ง เกิ น ไป การระเบิ ด หรื อ
การรั ่ ว ไหลของอิ เ ล็ ก โทรไลต์ ไ ด้
ความปลอดภั ย ด้ า นไฟฟ้ า
1. อย่ า จั บ สายไฟและแบตเตอรี ่ ด ้ ว ยมื อ ที ่ เ ปี ย กหรื อ เปื ้ อ น
น� ้ า มั น
2. อย่ า ใช้ ส าย USB ที ่ เ สี ย หาย
3. อย่ า ใช้ ส ายไฟอย่ า งไม่ เ หมาะสม อย่ า ใช้ ส ายไฟเพื ่ อ ยก
ดึ ง หรื อ ถอดปลั ๊ ก เก็ บ สายไฟให้ ห ่ า งจากความร้ อ น
น� ้ า มั น และขอบวั ต ถุ ท ี ่ แ หลมคม
4. อย่ า วางสายไฟที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ ชื ่ อ มต่ อ ทิ ้ ง ไว้ ใ นขณะที ่ ย ั ง มี ก าร
จ่ า ยไฟจากแบตเตอรี ่ เนื ่ อ งจากเด็ ก เล็ ก อาจน� า ปลั ๊ ก ที ่ ม ี
กระแสไฟฟ้ า ไหลผ่ า นเข้ า ปากและท� า ให้ ไ ด้ ร ั บ บาดเจ็ บ
ได้
5. อย่ า สอดตะปู ลวด หรื อ สิ ่ ง ของอื ่ น ๆ เข้ า ไปในพอร์ ต
USB จ่ า ยไฟ เนื ่ อ งจากอาจท� า ให้ เ กิ ด ไฟฟ้ า ลั ด วงจร
ซึ ่ ง ท� า ให้ เ กิ ด ควั น หรื อ ไฟไหม้ ไ ด้
6. อย่ า เชื ่ อ มต่ อ แหล่ ง จ่ า ยไฟเข้ า กั บ พอร์ ต USB พอร์ ต
USB ออกแบบมาเพื ่ อ ใช้ ส � า หรั บ ชาร์ จ อุ ป กรณ์ ท ี ่ ม ี แ รง
ดั น ไฟฟ้ า ต� ่ า เท่ า นั ้ น ปิ ด พอร์ ต USB ด้ ว ยฝาปิ ด เสมอ
เมื ่ อ ไม่ ไ ด้ ช าร์ จ อุ ป กรณ์ แ รงดั น ไฟฟ้ า ต� ่ า มิ ฉ ะนั ้ น อาจ
เสี ่ ย งที ่ จ ะเกิ ด ไฟไหม้ ไ ด้
7. ชาร์ จ ไฟใหม่ ด ้ ว ยเครื ่ อ งชาร์ จ ที ่ ร ะบุ โ ดยผู ้ ผ ลิ ต เท่ า นั ้ น
เครื ่ อ งชาร์ จ ที ่ เ หมาะส� า หรั บ ชุ ด แบตเตอรี ่ ่ ป ระเภทหนึ ่ ง
อาจเสี ่ ย งที ่ จ ะเกิ ด ไฟไหม้ ห ากน� า ไปใช้ ก ั บ ชุ ด แบตเตอรี ่ ่
อี ก ประเภทหนึ ่ ง
8. ใช้ อ ุ ป กรณ์ ก ั บ ชุ ด แบตเตอรี ่ ท ี ่ ก � า หนดไว้ โ ดยเฉพาะ
เท่ า นั ้ น การใช้ ช ุ ด แบตเตอรี ่ ป ระเภทอื ่ น อาจท� า ให้ เ สี ่ ย ง
ที ่ จ ะได้ ร ั บ บาดเจ็ บ และเกิ ด ไฟไหม้
9. เมื ่ อ ไม่ ใ ช้ ง านชุ ด แบตเตอรี ่ ให้ เ ก็ บ ห่ า งจากวั ต ถุ ท ี ่ เ ป็ น
โลหะอื ่ น ๆ เช่ น คลิ ป หนี บ กระดาษ เหรี ย ญ กุ ญ แจ
กรรไกรตั ด เล็ บ สกรู หรื อ วั ต ถุ ท ี ่ เ ป็ น โลหะขนาดเล็ ก
อื ่ น ๆ ที ่ ส ามารถเชื ่ อ มต่ อ ขั ้ ว หนึ ่ ง กั บ อี ก ขั ้ ว หนึ ่ ง ได้ การ
ลั ด วงจรขั ้ ว แบตเตอรี ่ อ าจท� า ให้ ร ้ อ นจั ด หรื อ เกิ ด ไฟไหม้
10. ในกรณี ท ี ่ ใ ช้ ง านไม่ ถ ู ก ต้ อ ง อาจมี ข องเหลวไหลออก
จากแบตเตอรี ่ ให้ ห ลี ก เลี ่ ย งการสั ม ผั ส หากสั ม ผั ส
โดนของเหลวโดยไม่ ต ั ้ ง ใจ ให้ ล ้ า งออกด้ ว ยน� ้ า หาก
ของเหลวกระเด็ น เข้ า ตา ให้ ร ี บ ไปพบแพทย์ ของเหลว
ที ่ ไ หลออกจากแบตเตอรี ่ อ าจท� า ให้ ผ ิ ว หนั ง ระคายเคื อ ง
หรื อ ไหม้
11. อย่ า ใช้ แ บตเตอรี ่ ห รื อ อุ ป กรณ์ ท ี ่ ใ ช้ ก ั บ แบตเตอรี ่ น ี ้
หากแบตเตอรี ่ ห รื อ อุ ป กรณ์ ด ั ง กล่ า วเสี ย หายหรื อ ถู ก
ดั ด แปลง แบตเตอรี ่ ห รื อ อุ ป กรณ์ ท ี ่ เ สี ย หายหรื อ มี ก าร
ดั ด แปลงอาจท� า ให้ เ กิ ด สิ ่ ง ที ่ ค าดไม่ ถ ึ ง ได้ เช่ น ไฟไหม้
ระเบิ ด หรื อ เสี ่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ
12. ห้ า มให้ ช ุ ด แบตเตอรี ่ อ ยู ่ ใ กล้ ก ั บ ไฟ หรื อ บริ เ วณที ่ ม ี
อุ ณ หภู ม ิ ส ู ง เกิ น หากชุ ด แบตเตอรี ่ โ ดนไฟหรื อ อุ ณ หภู ม ิ
สู ง เกิ น 130
13. กรุ ณ าปฏิ บ ั ต ิ ต ามค� า แนะน� า ส� า หรั บ การชาร์ จ ไฟ และ
ห้ า มชาร์ จ ชุ ด แบตเตอรี ่ ใ นบริ เ วณที ่ ม ี อ ุ ณ หภู ม ิ น อก
เหนื อ ไปจากที ่ ร ะบุ ใ นค� า แนะน� า การชาร์ จ ไฟที ่ ไ ม่
เหมาะสม หรื อ อุ ณ หภู ม ิ น อกเหนื อ ไปจากช่ ว งอุ ณ หภู ม ิ
ที ่ ร ะบุ ใ นค� า แนะน� า อาจท� า ให้ แ บตเตอรี ่ เ สี ย หายและ
เป็ น การเพิ ่ ม ความเสี ่ ย งในการเกิ ด ไฟไหม้
14. ให้ บ ริ ก ารซ่ อ มโดยผู ้ ซ ่ อ มที ่ ผ ่ า นการรั บ รอง โดยใช้ ช ิ ้ น
ส่ ว นทดแทนที ่ เ หมื อ นกั น เท่ า นั ้ น เพราะจะท� า ให้ ก ารใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ี ค วามปลอดภั ย
15. ห้ า มดั ด แปลงหรื อ พยายามซ่ อ มเครื ่ อ งมื อ หรื อ ชุ ด
แบตเตอรี ่ ด ้ ว ยตนเอง ยกเว้ น ท� า ตามค� า แนะน� า ในการ
ใช้ ง านและการดู แ ลรั ก ษาที ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู ่ ม ื อ การใช้ แ ละ
การดู แ ลรั ก ษา
ค� า แนะน� า เพื ่ อ ความปลอดภั ย ที ่ ส � า คั ญ ส� า หรั บ
ตลั บ แบตเตอรี ่
1. ก่ อ นใช้ ง านตลั บ แบตเตอรี ่ ให้ อ ่ า นค� า แนะน� า และ
เครื ่ อ งหมายเตื อ นทั ้ ง หมดบน (1) เครื ่ อ งชาร์ จ
แบตเตอรี ่ (2) แบตเตอรี ่ และ (3) ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ใ ช้
แบตเตอรี ่
2. อย่ า ถอดแยกชิ ้ น ส่ ว นหรื อ ท� า การดั ด แปลงตลั บ
แบตเตอรี ่ เนื ่ อ งจากอาจท� า ให้ เ กิ ด ไฟไหม้ ความร้ อ นที ่
สู ง เกิ น ไป หรื อ ระเบิ ด ได้
3. หากระยะเวลาที ่ เ ครื ่ อ งท� า งานสั ้ น เกิ น ไป ให้ ห ยุ ด ใช้ ง าน
ทั น ที เนื ่ อ งจากอาจมี ค วามเสี ่ ย งที ่ จ ะร้ อ นจั ด ไหม้ ห รื อ
ระเบิ ด ได้
4. หากสารละลายอิ เ ล็ ก โทรไลต์ ก ระเด็ น เข้ า ตา ให้ ล ้ า ง
ออกด้ ว ยน� ้ า เปล่ า และรี บ ไปพบแพทย์ ท ั น ที เนื ่ อ งจาก
อาจท� า ให้ ต าบอด
ภาษาไทย
156
°
C อาจท� า ให้ เ กิ ด การระเบิ ด ได้

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents