Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 74

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
7.
Akumulator należy ładować wyłącznie przy
użyciu określonej przez producenta ładowarki.
Ładowarka przeznaczona do jednego typu
akumulatora może stwarzać zagrożenie poża-
rem, gdy będzie używana do ładowania innego
akumulatora.
Do zasilania urządzenia należy używać tylko
8.
specjalnie do tego celu przeznaczonych aku-
mulatorów. Używanie innych akumulatorów może
stwarzać ryzyko wystąpienia obrażeń ciała lub
pożaru.
9.
Gdy akumulator nie jest używany, należy
zabezpieczyć go przed kontaktem z metalo-
wymi przedmiotami, typu spinacze, monety,
klucze, gwoździe, wkręty lub innymi metalo-
wymi drobiazgami, które mogą powodować
zwarcie styków akumulatora. Zwarcie styków
akumulatora grozi poparzeniami lub pożarem.
10. W niewłaściwych warunkach eksploatacji
może dojść do wycieku elektrolitu z akumu-
latora. Nie należy go dotykać. W razie przy-
padkowego kontaktu należy przemyć skażoną
skórę wodą. W przypadku dostania się elek-
trolitu do oczu należy dodatkowo skorzystać
z porady lekarza. Elektrolit z akumulatora może
powodować podrażnienia lub poparzenia.
11.
Nie używać akumulatora ani urządzenia pod-
łączanego do akumulatora, jeśli uległy one
uszkodzeniu lub zostały zmodyfikowane.
Uszkodzone lub przerobione akumulatory lub
urządzenia mogą działać w nieprzewidywalny
sposób i spowodować pożar, wybuch lub obraże-
nia ciała.
12. Nie wystawiać akumulatora na działanie ognia
ani nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień
lub temperaturę wyższą niż 130°C może spowo-
dować wybuch.
13. Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania
i nie ładować akumulatora w temperaturze
wykraczającej poza zakres określony w
instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowa-
nie w temperaturze wykraczającej poza określony
zakres może spowodować uszkodzenie akumula-
tora oraz wzrost zagrożenia pożarem.
14. Serwisowanie powinno być wykonywane
przez wykwalifikowany personel, z użyciem
wyłącznie identycznych części zamiennych.
Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa pracy z
produktem.
15. Nie należy modyfikować ani podejmować
prób naprawienia urządzenia lub akumulatora
w jakikolwiek inny sposób, niż wskazano
w instrukcji użytkowania i utrzymywania w
dobrym stanie.
Ważne zasady bezpieczeństwa
dotyczące akumulatora
1.
Przed użyciem akumulatora zapoznać się ze
wszystkimi instrukcjami i znakami ostrze-
gawczymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorze
i (3) produkcie, w którym będzie używany
akumulator.
Nie rozmontowywać ani modyfikować akumu-
2.
latora. Może to spowodować pożar, przegrzanie
lub wybuch.
3.
Jeśli czas działania uległ znacznemu skróce-
niu, należy natychmiast przerwać pracę. Może
bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych
poparzeń, a nawet eksplozji.
4.
W przypadku przedostania się elektrolitu do
oczu, przemyć je czystą wodą i niezwłocznie
uzyskać pomoc lekarską. Może on bowiem
spowodować utratę wzroku.
5.
Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora:
(1)
Nie dotykać styków materiałami przewo-
dzącymi prąd.
(2)
Unikać przechowywania akumulatora w
pojemniku z metalowymi przedmiotami,
takimi jak gwoździe, monety itp.
(3)
Chronić akumulator przed deszczem lub
wodą.
Zwarcie prowadzi do przepływu prądu elek-
trycznego o dużym natężeniu i przegrzania
akumulatora, co w konsekwencji może grozić
poparzeniami a nawet awarią urządzenia.
6.
Narzędzia i akumulatora nie wolno przechowy-
wać ani używać w miejscach, w których tempe-
ratura osiąga bądź przekracza 50°C (122°F).
7.
Akumulatorów nie wolno spalać, również tych
poważnie uszkodzonych lub całkowicie zuży-
tych. Akumulator może eksplodować w ogniu.
8.
Nie należy przecinać ani zgniatać akumulatora,
wbijać w niego gwoździ, rzucać nim, upusz-
czać, ani uderzać akumulatorem o twarde
obiekty. Takie działanie może spowodować pożar,
przegrzanie lub wybuch.
9.
Nie wolno używać uszkodzonego akumulatora.
10. Stanowiące wyposażenie akumulatory lito-
wo-jonowe podlegają przepisom dotyczącym
produktów niebezpiecznych.
Na potrzeby transportu komercyjnego, np. świad-
czonego przez firmy trzecie czy spedycyjne,
należy przestrzegać specjalnych wymagań w
zakresie pakowania i oznaczania etykietami.
Przygotowanie produktu do wysyłki wymaga
skonsultowania się ze specjalistą ds. materiałów
niebezpiecznych. Należy także przestrzegać
przepisów krajowych, które mogą być bardziej
szczegółowe.
Zakleić taśmą lub zaślepić otwarte styki akumula-
tora oraz zabezpieczyć go, aby nie mógł się prze-
suwać w opakowaniu.
11.
Jeśli zajdzie konieczność utylizacji akumula-
tora, należy wyjąć go z narzędzia i przekazać
w bezpieczne miejsce. Postępować zgodnie z
przepisami lokalnymi dotyczącymi utylizacji
akumulatorów.
12. Używać akumulatorów tylko z produktami
określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie
akumulatorów w niezgodnych produktach może
spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub
wyciek elektrolitu.
13. Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuż-
szy czas, należy wyjąć z niego akumulator.
14. Przed użyciem akumulatora i po jego użyciu
akumulator może pozostawać nagrzany, co
może spowodować poparzenia lub poparzenia
w niskiej temperaturze. Z gorącym akumulato-
rem należy obchodzić się ostrożnie.
74 POLSKI

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents