Dane Techniczne; Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
POLSKI (Instrukcja oryginalna)

DANE TECHNICZNE

Model
Napięcie znamionowe
Akumulator
Gniazdo zasilania USB
Wymiary
(dług. x szer. x wys.)
Masa netto
Pewne z wymienionych powyżej akumulatorów mogą być niedostępne w regionie zamieszkania użytkownika.
OSTRZEŻENIE:
mulatorów może stwarzać ryzyko wystąpienia obrażeń ciała lub pożaru.
Symbole
W przypadku tego produktu używane są niektóre z
następujących symboli. Przed rozpoczęciem użytkowa-
nia należy zapoznać się z ich znaczeniem.
Przeczytać instrukcję obsługi.
Dotyczy tylko państw UE
Ni-MH
Z uwagi na obecność w sprzęcie nie-
Li-ion
bezpiecznych składników, zużyty sprzęt
elektryczny, elektroniczny, akumulatory
oraz baterie mogą powodować negatywny
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych,
elektronicznych lub akumulatorów wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz dotyczącą akumula-
torów i baterii oraz zużytych akumulatorów
i baterii, a także dostosowaniem ich do
prawa krajowego, zużyte urządzenia
elektryczne, elektroniczne, baterie i
akumulatory, należy składować osobno i
przekazywać do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, działającego
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska.
Informuje o tym symbol przekreślonego
kołowego kontenera na odpady umiesz-
czony na sprzęcie.
TD00000111
Uchwyt akumulatora dla akumulatora LXT
Prąd stały 14,4 V
Prąd stały 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Należy używać wyłącznie akumulatorów wymienionych powyżej. Używanie innych aku-
Uchwyt akumulatora dla akumulatora CXT
Prąd stały 5 V, 2,4 A, typ A
OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE:
zapoznać się z instrukcją obsługi produktu firmy
Makita, który będzie używany z tym urządzeniem.
OSTRZEŻENIE:
z produktami określonymi przez firmę Makita.
Używanie urządzenia z niezgodnymi produktami
może spowodować pożar, przegrzanie, wybuch
lub wyciek elektrolitu.
Bezpieczeństwo elektryczne
Nie dotykać przewodu ani akumulatora
1.
mokrymi lub tłustymi rękami.
2.
Nie używać uszkodzonego przewodu USB.
3.
Obchodzić się z przewodem w prawidłowy
sposób. Nie używać przewodu do nosze-
nia, ciągnięcia ani odłączania od zasilania.
Trzymać przewód z dala od źródeł ciepła, oleju
i ostrych krawędzi.
4.
Nie zostawiać przewodu odłączonego, kiedy
dostarczane jest zasilanie z akumulatora. Małe
dzieci mogą włożyć wtyczkę do ust i odnieść
obrażenia.
5.
Nie wkładać gwoździ, drutów ani innych przed-
miotów do gniazda zasilania USB. Może to
spowodować zwarcie i doprowadzić do powstania
dymu lub pożaru.
Nie podłączać źródła zasilania do gniazda
6.
USB. Gniazdo USB służy wyłącznie do łado-
wania urządzeń o niskim napięciu. Zawsze
należy zakładać osłonę na gniazdo USB, gdy
żadne urządzenie o niskim napięciu nie jest
ładowane. W przeciwnym razie istnieje ryzyko
wystąpienia pożaru.
73 POLSKI
TD00000110
Prąd stały 10,8 V–12 V maks.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg
Przed użyciem należy
Używać urządzenia tylko

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents