Bezpečnostní Výstrahy - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ČESKY (Původní návod k používání)
SPECIFIKACE
Model
Jmenovité napětí
Akumulátor
Napájecí port USB
Rozměry (D × Š × V)
Čistá hmotnost
V závislosti na regionu vašeho bydliště nemusí být některé akumulátory k dispozici.
VAROVÁNÍ:
Používejte pouze výše uvedené akumulátory. Použití jiných akumulátorů může způsobit
zranění a/nebo požár.
Symboly
U produktu jsou použity některé z následujících sym-
bolů. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pra-
covat, pochopili jejich význam.
Přečtěte si návod k obsluze.
Pouze pro země EU
Ni-MH
Z důvodu přítomnosti nebezpečných
Li-ion
součástí v zařízení mohou odpadní elek-
trické a elektronické zařízení, akumulátory
a baterie negativně ovlivnit životní pro-
středí a lidské zdraví.
Elektrické a elektronické spotřebiče ani
akumulátory nevyhazujte do domovního
odpadu!
V souladu s evropskou směrnicí o odpad-
ních elektrických a elektronických zaříze-
ních, akumulátorech a bateriích a odpad-
ních akumulátorech a bateriích, stejně
jako jejím přizpůsobením ve vnitrostátním
právu, by odpadní elektrická zařízení,
baterie a akumulátory měly být uchovávány
odděleně a měly by být odevzdány na
vyhrazeném sběrném místě komunálního
odpadu, které je provozováno v souladu
s předpisy na ochranu životního prostředí.
Toto je označeno symbolem přeškrtnuté
popelnice na kolečkách, který je umístěn
na zařízení.
TD00000111
Držák akumulátorů pro LXT akumulátor
14,4 V DC
18 V DC
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Držák akumulátorů pro CXT akumulátor
5 V DC, 2,4 A, typ A
BEZPEČNOSTNÍ
VÝSTRAHY
VAROVÁNÍ:
přečíst návod k obsluze výrobku Makita, který
budete používat s tímto zařízením.
VAROVÁNÍ:
s výrobky specifikovanými společností Makita.
Použití zařízení s nevyhovujícími výrobky může
způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo
únik elektrolytu.
Elektrická bezpečnost
1.
Nemanipulujte s kabelem ani akumulátorem
mokrýma nebo mastnýma rukama.
2.
Nepoužívejte poškozený USB kabel.
3.
Nenamáhejte napájecí kabel. Nepoužívejte
kabel k přenášení, tahání či vytahování ze
zásuvky. Napájecí kabel nevystavuje teplu,
olejům a ostrým hranám.
Když akumulátor dodává energii, nenechávejte
4.
kabel odpojený. Malé děti by si mohly strčit zástr-
čku pod napětím do pusy a způsobit si zranění.
Nevkládejte hřebíky, dráty ani jiné předměty
5.
do napájecího portu USB. V opačném případě
může dojít ke zkratu, který může způsobit kouř
nebo požár.
Nepřipojujte zdroj napájení do portu USB. Port
6.
USB je určen pouze k nabíjení nízkonapěťo-
vých zařízení. Pokud neprobíhá nabíjení níz-
konapěťového zařízení, vždy umístěte kryt na
port USB. V opačném případě hrozí nebezpečí
požáru.
7.
Nabíjení provádějte pouze pomocí nabíječky
určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při použití s jiným aku-
mulátorem vést ke vzniku nebezpečí požáru.
86 ČESKY
TD00000110
10,8 V–12 V max. DC
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg
Před použitím si nezapomeňte
Toto zařízení používejte pouze

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents