Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 70

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
11.
Ärge kasutage akut ega akuga kasutatavat
seadet, kui need on kahjustatud või muudetud.
Kahjustatud või muudetud aku või seade võib
käituda etteaimamatult, põhjustades süttimis-,
plahvatus- või vigastusohu.
12. Kaitske akupaketti tule ja kõrge temperatuuri
eest. Tule või kõrgema kui 130 °C temperatuuriga
kokkupuutumine võib tuua kaasa plahvatuse.
13. Pidage kinni kõigist laadimisjuhistest ja
ärge laadige akupaketti väljaspool juhendis
märgitud temperatuurivahemikku. Valesti või
väljaspool märgitud temperaturivahemikku laadi-
mine võib kahjustada akupaketti ja suurendada
süttimisohtu.
14. Laske hooldada kvalifitseeritud remondimehel,
kes kasutab vaid identseid asendusosi. Tänu
sellele on tagatud toote ohutus.
15. Ärge muutke ega proovige parandada seadet
või akukomplekti muul viisil, kui kasutus- ja
hooldusjuhendis osutatud.
Akukassetiga seotud olulised
ohutusjuhised
1.
Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaa-
dijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnöörid
ja hoiatused läbi.
2.
Ärge võtke akukassetti lahti ega muutke seda.
See võib põhjustada tulekahju, liigset kuumust või
plahvatuse.
3.
Kui tööaeg järsult lüheneb, siis lõpetage kohe
kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks
võib olla ülekuumenemisoht, võimalikud põle-
tused või isegi plahvatus.
4.
Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage
silma puhta veega ja pöörduge koheselt
arsti poole. Selline õnnetus võib põhjustada
pimedaksjäämist.
5.
Ärge tekitage akukassetis lühist:
(1)
Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis
(2)
koos metallesemetega, nagu naelad,
mündid jne.
Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätke
(3)
seda vihma kätte.
Aku lühis võib põhjustada tugevat elektri-
voolu, ülekuumenemist, põletusi ning ka sea-
det tõsiselt kahjustada.
6.
Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akukas-
setti kohtades, kus temperatuur võib tõusta
üle 50 °C (122 °F).
Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see on
7.
saanud tõsiselt vigastada või on täiesti kulu-
nud. Akukassett võib tules plahvatada.
Ärge naelutage, lõigake, muljuge, visake aku-
8.
kassetti ega laske sel kukkuda, samuti ärge
lööge selle pihta kõva esemega. Selline tegevus
võib põhjustada tulekahju, liigset kuumust või
plahvatuse.
9.
Ärge kasutage kahjustatud akut.
10. Sisalduvatele liitium-ioonakudele võivad
kohalduda ohtlike kaupade õigusaktide nõu-
ded.
Kaubanduslikul transportimisel, näiteks kolman-
date poolte või transpordiettevõtete poolt, tuleb
järgida pakendil ja siltidel toodud erinõudeid.
Transportimiseks ettevalmistamisel on vajalik
pidada nõu ohtliku materjali eksperdiga. Samuti
tuleb järgida võimalike riiklike regulatsioonide
üksikasjalikumaid nõudeid.
Katke teibiga või varjake avatud kontaktid ja
pakendage aku selliselt, et see ei saaks pakendis
liikuda.
Kasutuskõlbmatuks muutunud akukasseti
11.
kõrvaldamiseks eemaldage see tööriistast ja
viige selleks ette nähtud kohta. Järgige kasu-
tuskõlbmatuks muutunud aku kõrvaldamisel
kohalikke eeskirju.
12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud
toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte
ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist,
ülemäärast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi
lekkimist.
13. Kui tööriista ei kasutata pika ajaperioodi jook-
sul, tuleb aku tööriistast eemaldada.
14. Kasutamise ajal ja pärast kasutamist võib
akukassett kuumeneda, mis võib põhjustada
põletusi või madala temperatuuri põletusi.
Olge kuuma akukasseti kandmisel ettevaatlik.
15. Ärge puudutage tööriista klemmi kohe pärast
kasutamist, sest see võib olla kuum ja põhjus-
tada põletusi.
16. Hoidke akukasseti klemmid, avad ja sooned
tükikestest, tolmust ja mullast puhtad. Muidu
võib tööriist või akukassett halvasti töötada või
puruneda.
17. Kui tööriist ei kannata kasutamist kõrgepin-
geliinide lähedal, ärge kasutage akukassetti
kõrgepingeliinide lähedal. Muidu võib tööriist või
akukassett puruneda või sellel tõrge tekkida.
18. Hoidke akut lastele kättesaamatult.
HOIDKE JUHEND ALLES.
ETTEVAATUST:
originaalakusid. Mitte Makita originaalakude või
muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude
süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu-
dab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita
garantii.
Vihjeid aku maksimaalse kasu-
tusaja tagamise kohta
1.
Laadige akukassetti enne selle täielikku
tühjenemist. Kui märkate, et tööriist töötab
väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige
akukassetti.
2.
Ärge laadige täielikult laetud akukassetti.
Ülelaadimine lühendab akude kasutusiga.
Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C -
3.
40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud aku-
kassetil maha jahtuda.
Kui te ei kasuta parajasti akukassetti, eemal-
4.
dage see tööriistast või laadurist.
70 EESTI
Kasutage ainult Makita

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents