Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 157

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
5. ห้ า มลั ด วงจรตลั บ แบตเตอรี ่ :
(1) ห้ า มแตะขั ้ ว กั บ วั ต ถุ ท ี ่ เ ป็ น สื ่ อ น� า ไฟฟ้ า ใดๆ
(2) หลี ก เลี ่ ย งการเก็ บ ตลั บ แบตเตอรี ไ ว้ ใ นภาชนะร่ ว ม
กั บ วั ต ถุ ท ี ่ เ ป็ น โลหะ เช่ น กรรไกรตั ด เล็ บ เหรี ย ญ
ฯลฯ
(3) อย่ า ให้ ต ลั บ แบตเตอรี ่ ถ ู ก น� ้ า หรื อ ฝน
แบตเตอรี ่ ล ั ด วงจรอาจท� า ให้ เ กิ ด การไหลของกระแส
ไฟฟ้ า ร้ อ นจั ด ไหม้ ห รื อ เสี ย หายได้
6. ห้ า มเก็ บ และใช้ เ ครื ่ อ งมื อ และตลั บ แบตเตอรี ่ ไ ว้ ใ นสถาน
ที ่ ม ี อ ุ ณ หภู ม ิ ส ู ง ถึ ง หรื อ เกิ น 50
7. ห้ า มเผาตลั บ แบตเตอรี ่ ท ิ ้ ง แม้ ว ่ า แบตเตอรี ่ จ ะเสี ย หาย
จนใช้ ก ารไม่ ไ ด้ ห รื อ เสื ่ อ มสภาพแล้ ว ตลั บ แบตเตอรี ่
อาจระเบิ ด ในกองไฟ
8. อย่ า ตอกตะปู ตั ด บด ขว้ า ง หรื อ ท� า ตลั บ แบตเตอรี ่
หล่ น พื ้ น หรื อ กระแทกตลั บ แบตเตอรี ่ ก ั บ วั ต ถุ ข องแข็ ง
การกระท� า ดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด ไฟไหม้ ความร้ อ น
ที ่ ส ู ง เกิ น ไป หรื อ ระเบิ ด ได้
9. ห้ า มใช้ แ บตเตอรี ่ ท ี ่ เ สี ย หาย
10. แบตเตอรี ่ ล ิ เ ที ย มไอออนที ่ ม ี ม าให้ น ั ้ น เป็ น ไปตามข้ อ
ก� า หนดของ Dangerous Goods Legislation
ส� า หรั บ การขนส่ ง เพื ่ อ การพาณิ ช ย์ เช่ น โดยบุ ค คลที ่
สาม ตั ว แทนขนส่ ง สิ น ค้ า จะต้ อ งตรวจสอบข้ อ ก� า หนด
พิ เ ศษในด้ า นการบรรจุ ห ี บ ห่ อ หรื อ การติ ด ป้ า ยสิ น ค้ า
ในการเตรี ย มสิ น ค้ า ที ่ จ ะขนส่ ง ให้ ป รึ ก ษาผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ
ด้ า นวั ต ถุ อ ั น ตราย โปรดตรวจสอบข้ อ ก� า หนดใน
ประเทศที ่ อ าจมี ร ายละเอี ย ดอื ่ น ๆ เพิ ่ ม เติ ม
ให้ ต ิ ด เทปหรื อ ปิ ด หน้ า สั ม ผั ส และห่ อ แบตเตอรี ่ ใ น
ลั ก ษณะที ่ แ บตเตอรี ่ จ ะไม่ เ คลื ่ อ นที ่ ไ ปมาในหี บ ห่ อ
11. เมื ่ อ ก� า จั ด ตลั บ แบตเตอรี ่ ให้ ถ อดตลั บ แบตเตอรี ่ อ อก
จากเครื ่ อ งมื อ และก� า จั ด ในสถานที ่ ท ี ่ ป ลอดภั ย ปฏิ บ ั ต ิ
ตามข้ อ บั ง คั บ ในท้ อ งถิ ่ น ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การก� า จั ด แบตเตอรี ่
12. ใช้ แ บตเตอรี ่ ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ร ะบุ โ ดย Makita เท่ า นั ้ น
การติ ด ตั ้ ง แบตเตอรี ่ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ไ ม่ ใ ช่ ต ามที ่ ร ะบุ อ าจ
ท� า ให้ เ กิ ด ไฟไหม้ ความร้ อ นสู ง ระเบิ ด หรื อ อิ เ ล็ ก โทร
ไลต์ ร ั ่ ว ไหลได้
13. หากไม่ ใ ช้ เ ครื ่ อ งมื อ เป็ น ระยะเวลานาน จะต้ อ งถอด
แบตเตอรี ่ อ อกจากเครื ่ อ งมื อ
14. ในระหว่ า งและหลั ง การใช้ ง าน ตลั บ แบตเตอรี ่ อ าจร้ อ น
ซึ ่ ง อาจลวกผิ ว หรื อ ท� า ให้ ผ ิ ว ไหม้ ท ี ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ต � ่ า ได้ โปรด
ระมั ด ระวั ง ในการจั ด การกั บ แบตเตอรี ่ ท ี ่ ร ้ อ น
15. อย่ า สั ม ผั ส ขั ้ ว ของเครื ่ อ งมื อ ทั น ที ห ลั ง จากการใช้ ง าน
เนื ่ อ งจากอาจมี ค วามร้ อ นพอที ่ จ ะท� า ให้ ผ ิ ว ไหม้ ไ ด้
°
C (122
°
F)
157
16. อย่ า ปล่ อ ยให้ เ ศษวั ส ดุ ฝุ ่ น ผง หรื อ ดิ น เข้ า ไปติ ด อยู ่ ใ น
ขั ้ ว รู และร่ อ งของตลั บ แบตเตอรี ่ เนื ่ อ งจากอาจท� า ให้
เครื ่ อ งมื อ หรื อ ตลั บ แบตเตอรี ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดลงหรื อ
เสี ย หายได้
17. หากเครื ่ อ งมื อ ไม่ ร องรั บ สายไฟแรงดั น สู ง อย่ า ใช้ ต ลั บ
แบตเตอรี ่ ใ กล้ ก ั บ สายไฟแรงดั น สู ง เนื ่ อ งจากเครื ่ อ งมื อ
หรื อ ตลั บ แบตเตอรี ่ อ าจท� า งานผิ ด ปกติ ห รื อ เสี ย หายได้
18. เก็ บ แบตเตอรี ่ ใ ห้ ห ่ า งจากเด็ ก
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามค� า แนะน� า เหล่ า นี ้
ข้ อ ควรระวั ง :
ใช้ แ บตเตอรี ่ ข องแท้ จ าก Makita เท่ า นั ้ น
การใช้ แ บตเตอรี ่ Makita ที ่ ไ ม่ แ ท้ หรื อ แบตเตอรี ่ ท ี ่ ถ ู ก
เปลี ่ ย น อาจท� า ให้ แ บตเตอรี ่ ร ะเบิ ด ก่ อ ให้ เ กิ ด เพลิ ง ลุ ก ไหม้
การบาดเจ็ บ และความเสี ย หายได้ และจะท� า ให้ ก ารรั บ
ประกั น ของ Makita ส� า หรั บ เครื ่ อ งมื อ และแท่ น ชาร์ จ ของ
Makita เป็ น โมฆะด้ ว ย
เคล็ ด ลั บ ในการรั ก ษาอายุ ก ารใช้ ง านของ
แบตเตอรี ่ ใ ห้ ย าวนานที ่ ส ุ ด
1. ชาร์ จ ตลั บ แบตเตอรี ่ ก ่ อ นที ่ ไ ฟจะหมด หยุ ด การใช้
งานแล้ ว ชาร์ จ ประจุ ไ ฟฟ้ า ใหม่ ท ุ ก ครั ้ ง เมื ่ อ คุ ณ รู ้ ส ึ ก ว่ า
อุ ป กรณ์ ม ี ก � า ลั ง ลดลง
2. อย่ า ชาร์ จ ตลั บ แบตเตอรี ่ ท ี ่ ม ี ไ ฟเต็ ม แล้ ว การชาร์ จ
ประจุ ไ ฟฟ้ า มากเกิ น ไปอาจจะท� า ให้ อ ายุ ก ารใช้ ง านของ
ตลั บ แบตเตอรี ่ ส ั ้ น ลง
3. ชาร์ จ ประจุ ไ ฟฟ้ า ตลั บ แบตเตอรี ่ ใ นห้ อ งที ่ ม ี อ ุ ณ หภู ม ิ
ระหว่ า ง 10
C - 40
°
ลงก่ อ นที ่ จ ะชาร์ จ ไฟ
4. เมื ่ อ ไม่ ใ ช้ ต ลั บ แบตเตอรี ่ ให้ ถ อดออกจากเครื ่ อ งมื อ หรื อ
เครื ่ อ งชาร์ จ
5. ชาร์ จ ไฟตลั บ แบตเตอรี ่ ห ากคุ ณ ไม่ ต ้ อ งการใช้ เ ป็ น เวลา
นาน (เกิ น กว่ า หกเดื อ น)
ภาษาไทย
C ปล่ อ ยให้ ต ลั บ แบตเตอรี ่ เ ย็ น
°

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents