Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 166

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
TD00000110
CXT ‫نگهدارنده باتری برای ﮐارتريﺞ باتری‬
‫ ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ‬D.C. 10.8 V - 12 V
BL1041B / BL1021B / BL1016
88 mm x 61 mm x 33 mm
0.09 kg
‫فﻘط اﺯ ﮐارتريﺞ های باتری ﺫﮐر شده در باﻻ اﺳتﻔاده ﮐنيد. ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﻫﺎی ﺑﺎﺗﺭی ﺩﻳﮕﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺧﻁﺭ ﺟﺭﺍﺣﺕ ﻭ/ﻳﺎ ﺁﺗﺵ ﺳﻭﺯی ﺭﺍ ﺑﻪ‬
‫مﻭﻗﻌﯽ ﮐه تﻭاﻥ باتری تﻐﺫيه مﯽ شﻭد هيﭻ ﺳيمﯽ را ﺟدا نﮑنيد. ﺑﭼﻪ‬
‫ﻫﺎی ﮐﻭﭼﮏ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺑﺭﻕ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﺭﺩﻩ ﻭ ﻣﺟﺭﻭﺡ‬
‫ ﻭارد نﮑنيد. ﺍﻳﻥ‬USB ‫ميﺦ، ﺳيﻡ يا چيﺯهای ديگر درﮔاه تﻐﺫيه تﻭاﻥ‬
.‫ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻣﻭﺟﺏ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺩﻭﺩ ﻳﺎ ﺁﺗﺵ ﮔﺭﺩﺩ‬
‫ فﻘط‬USB ‫ ﻭﺻل نﮑنيد. درﮔاه‬USB ‫منبﻊ تﻐﺫيه تﻭاﻥ را به درﮔاه‬
‫برای شارژ ﮐردﻥ تﺟهيﺯات ﻭلتاژ ﭘاييﻥ اﺳت. اﮔر يﮏ ﻭﺳيﻠه ﻭلتاژ‬
.‫ را ﻗرار دهيد‬USB ‫ﭘاييﻥ را شارژ نمﯽ ﮐنيد بايد هميشه ﻗاﺏ درﮔاه‬
.‫ﺩﺭ ﻏﻳﺭﺍﻳﻧﺻﻭﺭﺕ ﺧﻁﺭ ﺁﺗﺵ ﺳﻭﺯی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬
‫ﻋمل شارژ را فﻘط با شارژری ﮐه ﺳاﺯنده تﻌييﻥ ﮐرده اﺳت انﺟاﻡ‬
‫بدهيد. شارژری ﮐه برای يﮏ نﻭﻉ بﺳته باتری مناﺳﺏ باشد مﯽ تﻭاند‬
‫در ﺻﻭرت اﺳتﻔاده با يﮏ بﺳته باتری ديگر ﺧطر ﺁتﺵ ﺳﻭﺯی ايﺟاد‬
‫ﻭﺳيﻠه ها را فﻘط با بﺳته های باتری تﻌييﻥ شده اﺧتﺻاﺻﯽ ﺁنها‬
‫اﺳتﻔاده ﮐنيد. ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﺯ ﺑﺳﺗﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺗﺭی ﺩﻳﮕﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ‬
.‫ﺑﺭﻭﺯ ﺧﻁﺭ ﺟﺭﺍﺣﺕ ﻳﺎ ﺁﺗﺵ ﺳﻭﺯی ﻣﻧﺟﺭ ﺷﻭﺩ‬
‫هنگامﯽ ﮐه بﺳته باتری تحت اﺳتﻔاده نيﺳت، ﺁنرا اﺯ ﺳاير اشيای‬
‫فﻠﺯی مانند ﮔيره ﮐاﻏﺫ، ﺳﮑه، ﮐﻠيد، ميﺦ، ﭘيﭻ يا ﺳاير اشيای فﻠﺯی‬
.‫ﮐﻭچﮏ ﮐه مﯽ تﻭانند باﻋﺙ اتﺻال دﻭ ﭘايانه بهﻡ شﻭند دﻭر نگه داريد‬
‫ﺍﺗﺻﺎﻝ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺗﺭی ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﻋﺙ ﺳﻭﺧﺗﮕﯽ ﻳﺎ ﺁﺗﺵ ﺳﻭﺯی‬
‫01. در شرايط نامناﺳﺏ، امﮑاﻥ دارد مايﻌﯽ اﺯ باتری به بيرﻭﻥ تراﻭﺵ‬
‫ﮐند؛ اﺯ تماﺱ با ﺁﻥ احتراﺯ ﮐنيد. اﮔر تﺻادف ا ً تماﺱ حاﺻل شد، با‬
‫ﺁﺏ بشﻭييد. اﮔر ايﻥ مايﻊ با چشماﻥ شما تماﺱ ﭘيدا ﮐرد به ﭘﺯشﮏ‬
‫نيﺯ مراﺟﻌه ﮐنيد. ﻣﺎﻳﻌﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺗﺭی ﺗﺭﺍﻭﺵ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﻋﺙ‬
‫اﮔر باتری يا ﻭﺳيﻠه ای ﮐه مﯽ ﺧﻭاهيد با باتری اﺯ ﺁﻥ اﺳتﻔاده ﮐنيد‬
‫ﺁﺳيﺏ ديده يا اﺻﻼﺡ شده اند نبايد اﺯ ﺁﻥ اﺳتﻔاده ﮐنيد. ﺑﺎﺗﺭی ﻳﺎ ﻭﺳﻳﻠﻪ‬
‫ﺁﺳﻳﺏ ﺩﻳﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﻏﻳﺭﻗﺎﺑﻝ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ‬
‫ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﻧﺟﺭ ﺑﻪ ﺁﺗﺵ ﺳﻭﺯی، ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ ﻳﺎ ﺑﺭﻭﺯ ﺧﻁﺭ ﺟﺭﺍﺣﺕ‬
‫21. بﺳته باتری را در مﻌرﺽ ﺁتﺵ يا دمای ﺧيﻠﯽ ﺯياد ﻗرار ندهيد. ﻗﺭﺍﺭ‬
‫ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺭﺽ ﺁﺗﺵ ﻳﺎ ﺩﻣﺎی ﺑﺎﻻی 031 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺗﻳﮕﺭﺍﺩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ‬
‫31. تماﻡ دﺳتﻭرالﻌمل های شارژ ﮐردﻥ را رﻋايت ﮐرده ﻭ بﺳته باتری را‬
‫در ﺧارﺝ اﺯ محدﻭده دمای مشﺧﺹ شده در دﺳتﻭرالﻌمل ها شارژ‬
‫نﮑنيد. ﺷﺎﺭژ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﺎﺩﺭﺳﺕ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﻣﺎی ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺣﺩﻭﺩﻩ‬
‫ﻣﺷﺧﺹ ﺷﺩﻩ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺭی ﺁﺳﻳﺏ ﺭﺳﺎﻧﺩﻩ ﻭ ﺧﻁﺭ ﺁﺗﺵ ﺳﻭﺯی ﺭﺍ‬
‫41. ﮐار ﺳرﻭيﺱ را به تﻌميرﮐاراﻥ ﻭاﺟد شرايط بﺳﭘاريد ﻭ فﻘط اﺯ ﻗطﻌات‬
‫يدﮐﯽ اﺻل اﺳتﻔاده ﮐنيد. ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻧﮑﺗﻪ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
BL1460B / BL1440 / BL1430B / BL1415N
/ BL1830B / BL1830 / BL1820B / BL1815N
A ‫ 4.2، ﻧﻭﻉ‬A ،D.C. 5 V
.‫ﺑﻌﺿﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﻫﺎی ﺑﺎﺗﺭی ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻧﻁﻘﻪ ﻣﺣﻝ ﺳﮑﻭﻧﺕ ﺷﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﺭﺱ ﻧﺑﺎﺷﻧﺩ‬
.4
.‫ﺷﻭﻧﺩ‬
.5
.6
.7
.‫نمايد‬
.8
.9
.‫ﺷﻭﺩ‬
.‫ﺗﺣﺭﻳﮏ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻭﺧﺗﮕﯽ ﺷﻭﺩ‬
.11
.‫ﺧﻭﺍﻫﺩ ﺷﺩ‬
.‫ﻣﻭﺟﺏ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ ﺷﻭﺩ‬
.‫ﺑﺎﻻ ﺑﺑﺭﺩ‬
.‫ﺷﻣﺎﺳﺕ‬
‫ﻓﺎﺭﺳﯽ‬
TD00000111
LXT ‫نگهدارنده باتری برای ﮐارتريﺞ باتری‬
D.C. 14.4 V
D.C. 18 V
BL1860B / BL1850B / BL1840B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0.14 kg
.‫ﺑﺭﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻼﺋﻡ ﻭ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺯﻳﺭ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﺣﺻﻭﻝ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ‬
.‫ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﮐﻧﻳﺩ‬
(EU)‫ﻓﻘﻁ ﺑﺭﺍی ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﻋﺿﻭ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬
‫ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺟﺯﺍی ﺧﻁﺭﻧﺎک ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ، ﻟﻭﺍﺯﻡ‬
‫ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﮑﺗﺭﻳﮑﯽ ﻭ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮑﯽ، ﺍﻧﺑﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺗﺭی ﻫﺎ‬
‫ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ ﻭ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺍﺛﺭ ﻣﻧﻔﯽ‬
‫ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﮑﺗﺭﻳﮑﯽ ﻭ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮑﯽ ﻳﺎ ﺑﺎﺗﺭی ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ‬
!‫ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺩﻭﺭ ﻧﻳﺎﻧﺩﺍﺯﻳﺩ‬
‫ﺩﺭ ﺗﻁﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺻﻭﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ‬
‫ﺍﻟﮑﺗﺭﻳﮑﯽ ﻭ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮑﯽ ﻭ ﺍﻧﺑﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺗﺭی ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺑﺎﺭﻩ ﻫﺎ‬
‫ﻭ ﺑﺎﺗﺭی ﻫﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ، ﻭ ﺍﺟﺭﺍی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ‬
‫ﻭ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﮐﺷﻭﺭی، ﻟﻭﺍﺯﻡ ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﮑﺗﺭﻳﮑﯽ ﻭ ﺍﻧﺑﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ‬
‫ﺑﺎﺗﺭی ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺑﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺗﺭی ﻫﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﺑﺎﻳﺩ ﺟﺩﺍﮔﺎﻧﻪ‬
‫ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﺷﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺣﻝ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭی ﻣﺟﺯﺍ ﺑﺭﺍی‬
‫ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺷﻬﺭی ﮐﻪ ﻣﻁﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭ ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺍﺯ‬
.‫ﻣﺣﻳﻁ ﺯﻳﺳﺕ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ، ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺷﻭﻧﺩ‬
‫ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺕ ﺳﻁﻝ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﭼﺭﺧﺩﺍﺭ ﺿﺭﺑﺩﺭ ﺧﻭﺭﺩﻩ‬
.‫ﺭﻭی ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻣﺷﺧﺹ ﮔﺭﺩﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ‬
‫لطﻔ ا ً ﭘيﺵ اﺯ اﺳتﻔاده، دفترچه راهنمای محﺻﻭل ماﮐيتای‬
.‫ﺧﻭد را ﮐه مﯽ ﺧﻭاهيد با ايﻥ ﻭﺳيﻠه بﮑار ببريد مطالﻌه ﮐنيد‬
‫ايﻥ ﻭﺳيﻠه را فﻘط با دﺳتگاه های مشﺧﺹ شده تﻭﺳط‬
‫ماﮐيتا اﺳتﻔاده ﮐنيد. اﺳتﻔاده اﺯ ايﻥ ﻭﺳيﻠه با دﺳتگاه های فاﻗد ﺳاﺯﮔاری‬
‫مﯽ تﻭاند منﺟر به ﺁتﺵ ﺳﻭﺯی، ﮔرﻡ شدﻥ بيﺵ اﺯ حد، انﻔﺟار، يا نشتﯽ‬
.‫ﺳيﻡ ﻭ باتری را با دﺳتاﻥ ﺧيﺱ يا چرﺏ لمﺱ نﮑنيد‬
.‫ ﺁﺳيﺏ ديده اﺳتﻔاده نﮑنيد‬USB ‫اﺯ يﮏ ﮐابل‬
‫اﺯ ﺳيﻡ اﺳتﻔاده ﻏير مﻌﻘﻭل نﮑنيد. اﺯ ﺳيﻡ برای حمل، ﮐشيدﻥ يا ﺟدا‬
‫ﮐردﻥ اﺯ منبﻊ تﻐﺫيه ﺁﻥ اﺳتﻔاده نﮑنيد. ﺳيﻡ را اﺯ ﮔرما، رﻭﻏﻥ ﻭ لبه‬
166
(‫فارﺳﯽ )راهنمای اﺻﻠﯽ‬
‫مشﺧﺻات فنﯽ‬
USB ‫ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﺗﻭﺍﻥ‬
(‫ ﻁﻭﻝ‬x ‫ ﻋﺭﺽ‬x ‫ﺍﺑﻌﺎﺩ )ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ‬
.‫ﺩﻧﺑﺎﻝ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ‬
‫ﻋﻼﺋﻡ ﻭ نشانه ها‬
.‫ﭘﻳﺵ ﺍﺯ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﺣﺗﻣ ﺎ ً ﺍﺯ ﻣﻌﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻳﺩ‬
Ni-MH
Li-ion
.‫ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ‬
‫هشدارهای ايمنﯽ‬
.‫الﮑترﻭليت شﻭد‬
‫ايمنﯽ الﮑتريﮑﯽ‬
.‫های تيﺯ دﻭر نگه داريد‬
‫مدل‬
‫ﻭﻟﺗﺎژ ﺍﺳﻣﯽ‬
‫ﮐﺎﺭﺗﺭﻳﺞ ﺑﺎﺗﺭی‬
‫ﻭﺯﻥ ﺧﺎﻟﺹ‬
:‫هشدار‬
:‫هشدار‬
:‫هشدار‬
.1
.2
.3

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents