Opis Działania - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6.
Przewód zasilający kurtki/kamizelki/koca
W przypadku produktów wymienionych w grupie A
powyżej należy podłączyć przewód zasilacza odpo-
wiedni dla wentylowanej kurtki/kamizelki lub ogrzewa-
nej kurtki/kamizelki/ogrzewanego koca.
W przypadku produktów wymienionych w grupie B
powyżej należy podłączyć do gniazda zasilania w
uchwycie akumulatora.
WSKAZÓWKA: Kształt i umiejscowienie gniazda
różnią się w zależności od kurtki/kamizelki/koca.
7.
Akumulator (wyposażenie dodatkowe)
Wsunąć akumulator do uchwytu do oporu, aż wskoczy
na swoje miejsce i słyszalne będzie delikatne kliknięcie.
OPIS DZIAŁANIA
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora
PRZESTROGA: Podczas wkładania i wyjmowa-
nia akumulatora należy mocno trzymać uchwyt
akumulatora i akumulator. Zbyt słabe trzymanie
uchwytu akumulatora i akumulatora może spowo-
dować ich wyślizgnięcie się i uszkodzenie, a nawet
odniesienie obrażeń ciała.
PRZESTROGA: Przed wyjęciem akumulatora
należy zawsze wyłączyć urządzenie.
► Rys.2: 1. Czerwony wskaźnik 2. Przycisk
3. Akumulator 4. Uchwyt akumulatora
Aby włożyć akumulator, wyrównać występ na akumu-
latorze z rowkiem w obudowie i wsunąć go na swoje
miejsce. Wsunąć akumulator do oporu, aż wskoczy
na swoje miejsce i słyszalne będzie delikatne kliknię-
cie. Jeśli jest widoczny czerwony wskaźnik w górnej
części przycisku, akumulator nie został całkowicie
zatrzaśnięty.
Aby wyciągnąć akumulator, wysunąć go z uchwytu,
naciskając przycisk znajdujący się w przedniej jego
części.
PRZESTROGA: Akumulator należy włożyć
do końca, tak aby czerwony wskaźnik nie był
widoczny. W przeciwnym razie akumulator może
przypadkowo wypaść z uchwytu, powodując obraże-
nia operatora lub osób postronnych.
PRZESTROGA: Nie wkładać akumulatora na
siłę. Jeśli akumulator nie daje się swobodnie wsunąć,
oznacza to, że został włożony nieprawidłowo.
Mocowanie uchwytu akumulatora
Możliwe jest zawieszenie uchwytu akumulatora na
pasku spodni.
Aby zapobiec przypadkowemu upuszczeniu akumula-
tora, umieścić pasek w otworze i zabezpieczyć go.
► Rys.3: 1. Otwór paska
Uchwyt akumulatora jest wyposażony w funkcję zapo-
biegającą upuszczeniu. Ściągając uchwyt akumulatora
z paska, należy pociągnąć za uchwyt, naciskając przy-
cisk odblokowania.
► Rys.4: 1. Przycisk odblokowywania
Podłączanie urządzeń USB
PRZESTROGA: Należy podłączać wyłącznie
urządzenia, które są zgodne z gniazdem zasilania
USB. W przeciwnym razie może wystąpić usterka
uchwytu akumulatora.
UWAGA: Przed podłączeniem urządzenia USB do
uchwytu akumulatora (z akumulatorem) zawsze
należy wykonać kopię zapasową danych na urzą-
dzeniu USB. W przeciwnym razie może dojść do
utraty danych.
UWAGA: Uchwyt akumulatora może nie zasilać
niektórych urządzeń USB.
UWAGA: Wyjąć przewód USB i zamknąć pokrywę,
gdy przewód nie jest używany lub ładowanie
zostało zakończone.
Uchwyt akumulatora (z akumulatorem) może działać
jako zewnętrzne źródło zasilania urządzeń USB.
Otworzyć pokrywę i podłączyć przewód USB (nie jest
dołączony) do portu USB w uchwycie akumulatora.
Podłączyć drugi koniec przewodu do urządzenia. Aby
rozpocząć ładowanie, należy nacisnąć przycisk zasila-
nia i przytrzymać go do czasu, aż włączy się wskaźnik
poziomu zasilania. Aby zakończyć ładowanie, należy
nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go do czasu,
aż wskaźnik poziomu zasilania wyłączy się.
► Rys.5: 1. Pokrywa 2. Port USB
WSKAZÓWKA: Rzeczywisty prąd wyjściowy różni
się w zależności od urządzenia USB, które jest
podłączane.
WSKAZÓWKA: Moc akumulatora jest zużywana
zawsze, gdy przycisk zasilania jest włączony. Zawsze
należy wyłączać przełącznik, kiedy akumulator nie
jest używany.
WSKAZÓWKA: W przypadku ładowania kolejno kilku
urządzeń USB, należy po zakończeniu ładowania
każdego urządzenia, a przed rozpoczęciem ładowa-
nia następnego, odczekać około 10 sekund.
76 POLSKI

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents