Download Table of Contents Print this page

Techninė Priežiūra - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
Akumuliatoriaus laikiklio tvirtinimas
Galite prikabinti akumuliatoriaus laikiklį prie savo juos-
mens diržo.
Kad akumuliatoriaus laikiklis netyčia nenukristų, tvirtai
pririškite dirželį per dirželio skylutę.
► Pav.3: 1. Dirželio skylutė
Akumuliatoriaus laikiklis turi apsaugos nuo nukritimo
funkciją. Kai norite nuimti akumuliatoriaus laikiklį nuo
diržo, traukite akumuliatoriaus laikiklį aukštyn, spaus-
dami atfiksavimo mygtuką.
► Pav.4: 1. Atfiksavimo mygtukas
USB prietaisų prijungimas
PERSPĖJIMAS:
Prijunkite tik tuos prietaisus,
kurie yra suderinami su USB maitinimo prievadu.
Kitaip akumuliatoriaus laikiklis gali sugesti.
PASTABA:
Prieš prijungdami USB prietaisą prie
akumuliatoriaus laikiklio (su akumuliatoriumi),
visada padarykite atsarginę USB prietaise esan-
čių duomenų kopiją. Kitaip galite prarasti duomenis.
PASTABA:
Akumuliatoriaus laikiklis gali netiekti
elektros kai kuriems USB prietaisams.
PASTABA:
Kai nenaudojate arba įkrovę, ištrau-
kite USB laidą ir uždarykite dangtelį.
Akumuliatoriaus laikiklis (su akumuliatoriaus kasete)
gali veikti kaip išorinis maitinimo šaltinis USB
prietaisams.
Atidarykite dangtelį ir prijunkite USB laidą (nepride-
damas) prie akumuliatoriaus laikiklio USB prievado.
Prijunkite kitą laido galą prie prietaiso. Norėdami pradėti
krauti, paspaudę palaikykite maitinimo mygtuką, kol įsi-
žiebs galios lygio indikatorius. Norėdami baigti įkrovimą,
paspaudę palaikykite maitinimo mygtuką, kol galios
lygio indikatorius išsijungs.
► Pav.5: 1. Dangtelis 2. USB anga
PASTABA: Faktinė išėjimo srovė skiriasi priklauso-
mai nuo prijungto USB įrenginio.
PASTABA: Kai maitinimo mygtukas įjungtas, naudo-
jama akumuliatoriaus galia. Visada išjunkite jungiklį,
kai nenaudojate.
PASTABA: Kai iš eilės kraunate kelis USB įrenginius,
įkrovę vieną įrenginį palaukite maždaug 10 sekun-
džių, tada galite krauti kitą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
PASTABA:
Niekada nenaudokite gazolino, ben-
zino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali
atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.
PASTABA:
Neplaukite akumuliatoriaus laikiklio
vandeniu.
Nušluostykite nuo korpuso nešvarumus, dulkes,
alyvą, tepalą ir pan. švaria, sausa šluoste arba
muiluotu vandeniu suvilgyta ir gerai išgręžta
šluoste.
Laikykite prietaisą vietoje, kur nebūtų labai karšta,
šalta ar drėgna.
Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti,
apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą
turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros
centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita" pagamin-
tas atsargines dalis.
68 LIETUVIŲ KALBA

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents