Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 121

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
6.
Не підключайте джерело живлення до USB-
порту. USB-порт призначений тільки для
заряджання низьковольтних пристроїв.
Завжди закривайте USB-порт кришкою, коли
він не використовується для заряджання
низьковольтних пристроїв. Інакше існує
ризик виникнення пожежі.
7.
Перезаряджайте акумулятор лише за допо-
могою зарядного пристрою, вказаного
виробником. Зарядний пристрій, який під-
ходить для одного типу акумуляторів, може
призвести до пожежі при використанні з
акумулятором іншого типу.
8.
Використовуйте пристрої лише зі спеці-
ально призначеним типом акумуляторів.
Використання акумуляторів інших типів може
призвести до травм і пожежі.
9.
Коли акумулятор не використовується,
тримайте його подалі від таких металевих
предметів, як скріпки, монети, ключі, цвяхи,
шурупи тощо, які можуть закоротити клеми
акумулятора. Замикання клем акумулятора
може призвести до отримання опіків або до
пожежі.
10. За неналежних умов зберігання з акумуля-
тора може витекти рідина, контакту з якою
слід уникати. У разі випадкового потра-
пляння рідини на тіло відповідну частину
тіла слід промити водою. Якщо рідина
потрапила в очі, їх слід промити водою,
після чого необхідно звернутися до лікаря.
Рідина, що витікає з акумулятора, може спри-
чинити подразнення або опіки.
11.
Не використовуйте акумулятор чи прилад,
з яким він використовуватиметься, якщо
вони пошкоджені або їх конструкцію змі-
нено. Експлуатація акумуляторів чи приладів,
які було модифіковано чи пошкоджено, може
бути небезпечною й спричинити пожежу, вибух
або травму.
12. Не піддавайте акумулятор впливу вогню чи
надмірної температури. Вплив вогню або тем-
ператури вище 130 °C може спричинити вибух.
13. Дотримуйтесь усіх указівок із заряджання й
не заряджайте акумулятор за температури
поза межами зазначеного в інструкції діа-
пазону. Неправильне заряджання або заряд-
жання за межами вказаного температурного
діапазону може призвести до пошкодження
акумулятора й підвищити небезпеку займання.
14. Сервісне обслуговування пристрою має
виконуватися кваліфікованим фахівцем із
ремонту й тільки з використанням ідентич-
них запасних частин. Це забезпечить підтри-
мання пристрою в належному стані.
15. Не робіть спроб самостійно відремонтувати
прилад чи акумулятор або внести зміни в
їхню конструкцію; дотримуйтеся інструкцій
з експлуатації.
Важливі інструкції з безпеки для
касети з акумулятором
1.
Перед тим як користуватися касетою з аку-
мулятором, слід прочитати всі інструкції та
застережні знаки щодо (1) зарядного при-
строю акумулятора, (2) акумулятора та (3)
виробів, що працюють від акумулятора.
Не розбирайте касету з акумулятором і не
2.
змінюйте її конструкцію. Це може призвести
до пожежі, перегріву або вибуху.
Якщо період роботи дуже покоротшав, слід
3.
негайно припинити користування. Це може
призвести до виникнення ризику перегріву,
опіку та навіть вибуху.
4.
У разі потрапляння електроліту в очі слід
промити їх чистою водою та негайно звер-
нутися до лікаря. Це може призвести до
втрати зору.
5.
Не закоротіть касету з акумулятором.
Не слід торкатися клем будь яким стру-
(1)
мопровідним матеріалом.
(2)
Не слід зберігати касету з акумулято-
ром у ємності з іншими металевими
предметами, такими як цвяхи, монети
тощо.
(3)
Не залишайте касету з акумулятором
під дощем, запобігайте контакту з
водою.
Коротке замикання може призвести до
появи значного струму, перегріву, можливих
опіків та навіть виходу з ладу.
6.
Не слід зберігати й використовувати інстру-
мент і касету з акумулятором у місцях, де
температура може сягнути чи перевищити
50 °C (122 °F).
7.
Не слід спалювати касету з акумулятором,
навіть якщо вона була неодноразово пошко-
джена або повністю спрацьована. Касета з
акумулятором може вибухнути у вогні.
8.
Заборонено забивати цвяхи в касету з
акумулятором, різати, ламати, кидати, впу-
скати касету з акумулятором або вдаряти її
твердим предметом. Це може призвести до
пожежі, перегріву або вибуху.
9.
Не слід використовувати пошкоджений
акумулятор.
10. Літій-іонні акумулятори, що містяться в
інструменті, мають відповідати вимогам
законів про небезпечні товари.
Під час транспортування за допомогою комер-
ційних перевезень, наприклад із залучанням
третьої сторони та експедиторів, необхідно
дотримуватись особливих вимог, вказаних на
пакуванні й у маркуванні.
Під час підготування позиції до відправлення
необхідно проконсультуватись зі спеціалістом
з небезпечних матеріалів. Крім того, слід вико-
нувати більш докладні національні настанови,
якщо такі є.
Заклейте відкриті контакти стрічкою або захо-
вайте їх і запакуйте акумулятор таким чином,
щоб він не міг рухатися в пакуванні.
121 УКРАЇНСЬКА

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents