Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 49

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA (Originalinstruktioner)
SPECIFIKATIONER
Modell
Märkspänning
Batterikassett
USB-strömförsörjningsport
Dimensioner (L x B x H)
Nettovikt
Vissa av batterikassetterna på listan ovan kanske inte finns tillgängliga i din region.
VARNING:
Använd endast batterikassetter från listan ovan. Användning av andra batterikassetter kan
orsaka personskada och/eller brand.
Symboler
Vissa av följande symboler används för produkten.
Se till att du förstår innebörden innan du använder
maskinen.
Läs igenom bruksanvisningen.
Gäller endast inom EU
Ni-MH
P.g.a. förekomsten av farliga komponenter
Li-ion
i utrustningen kan avfall innehållande
elektrisk och elektronisk utrustning, acku-
mulatorer och batterier ha negativ inverkan
på miljön och människors hälsa.
Kassera inte elektriska och elektro-
niska apparater eller batterier ihop med
hushållsavfall!
I enlighet med EU-direktiven om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning och om batterier och
ackumulatorer och förbrukade batterier
och ackumulatorer, och dess införlivande
i nationell lagstiftning, bör förbrukad elek-
trisk och elektronisk utrustning, batterier
och ackumulatorer förvaras separat och
transporteras till en särskild uppsamlings-
plats för kommunalt avfall, som drivs i
enlighet med regelverket för miljöskydd.
Detta anges av symbolen med den över-
kryssade soptunnan på hjul som sitter på
utrustningen.
TD00000111
Batterihållare för LXT-batterikassett
14,4 V likström
18 V likström
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Batterihållare för CXT-batterikassett
5 V likström, 2,4 A, typ A
SÄKERHETSVARNINGAR
VARNING:
Se till före användning att läsa
bruksanvisningen för den Makita-produkt som
ska användas ihop med denna apparat.
VARNING:
Använd denna apparat endast med
de produkter som specificerats av Makita. Att
använda apparaten med ej godkända produkter
kan leda till brand, överdriven värme, explosion
eller utläckande elektrolyt.
Elsäkerhet
Hantera inte sladden och batteriet med våta
1.
eller flottiga händer.
Använd inte en skadad USB-kabel.
2.
3.
Skada inte sladden. Håll inte direkt i sladden
när du bär, drar eller kopplar ur. Håll sladden
borta från värme, olja och vassa kanter.
4.
Lämna inte någon sladd frånkopplad medan
batteriström tillförs. Småbarn kan sätta den
strömförande kontakten i munnen och bli skadade.
5.
För inte in spikar, kablar eller andra föremål i
USB-strömförsörjningsporten. Det kan orsaka
kortslutning, vilket i sin tur kan leda till rökutveck-
ling eller brand.
6.
Anslut inte strömkällan till USB-porten. USB-
porten är endast avsedd för att ladda enheter
med lägre spänning. Sätt alltid locket på USB-
porten när du inte laddar en enhet med lägre
spänning. Annars finns det risk för brand.
7.
Ladda endast med den batteriladdare som
angetts av tillverkaren. En laddare som pas-
sar en viss typ av batterier kan skapa risk för
brand när den används tillsammans med annat
batteri.
49 SVENSKA
TD00000110
10,8 V–12 V max likström
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents