Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 102

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
ЗАБЕЛЕЖКА: Действителният изходен ток е раз-
личен в зависимост от USB устройството, което се
свързва.
ЗАБЕЛЕЖКА: Заряд на батерията се консумира,
докато е включен бутонът за захранването.
Винаги изключвайте превключвателя, когато не се
използва.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато зареждате няколко USB
устройства последователно, изчакайте около
10 секунди, след като зареждането на едното
устройство приключи, преди да започнете да
зареждате следващото.
ПОДДРЪЖКА
БЕЛЕЖКА:
Не използвайте бензин, бензол,
разредител, спирт и др. подобни. Това може
да причини обезцветяване, деформация или
пукнатини.
БЕЛЕЖКА:
Не мийте стойката за акумула-
торни батерии с вода.
Избърсвайте замърсявания, прах, масла,
греси и т.н. по корпуса с чиста суха кърпа или
с кърпа, напоена във вода с миещ препарат и
добре изцедена.
Дръжте устройството на място, където не е
подложено на екстремна горещина, студ или
влага.
За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и
НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръж-
ката или регулирането трябва да се извършват от
упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен-
трове на Makita, като винаги трябва да използвате
резервни части от Makita.
102 БЪЛГАРСКИ

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents