Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 50

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
8.
Använd apparater endast med specifikt
angivna batteripaket. Om andra batterier
används kan risken för personskada och brand
öka.
9.
När batteriet inte används bör det hållas borta
från andra metallföremål som till exempel gem,
mynt, nycklar, spik, skruv eller andra små
metallföremål som kan skapa anslutning från
en terminal till en annan. Kortslutning av batteri-
polerna kan orsaka brännskador eller brand.
10. Under hårda förhållande kan det komma
vätska ur batteriet. Undvik kontakt. Spola med
vatten om kontakt ändå råkar uppstå. Om väts-
kan kommer i kontakt med ögonen bör läkare
uppsökas. Vätska från batteriet kan orsaka irrita-
tion på huden eller ge brännskador.
11.
Använd inte ett batteri eller apparaten som ska
användas med batteriet om de är skadade eller
ändrade. Ett batteri eller en apparat som skadats
eller ändrats kan uppföra sig opålitligt, vilket kan
leda till brand, explosion eller skaderisk.
12. Utsätt inte ett batteripaket för brand eller höga
temperaturer. Exponering för brand eller tempe-
raturer över 130 °C kan leda till explosion.
13. Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte
batteripaketet utanför det temperaturintervall
som anges i instruktionerna. Felaktig laddning,
eller vid temperaturer utanför det angivna interval-
let, kan skada batteriet och öka risken för brand.
14. Låt en auktoriserad verkstad utföra service
och underhåll med originalreservdelar.
Detta garanterar fortsatt säker användning av
produkten.
15. Ändra inte på apparaten eller batterikas-
setten och försök inte reparera dem, utom
enligt vad som anges i användnings- och
skötselinstruktionerna.
Viktiga säkerhetsanvisningar för
batterikassetten
1.
Innan batterikassetten används ska alla
instruktioner och varningsmärken på (1) bat-
teriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten
läsas.
2.
Montera inte isär eller mixtra med batterikas-
setten. Det kan leda till brand, överdriven värme
eller explosion.
3.
Om drifttiden blivit avsevärt kortare ska
användningen avbrytas omedelbart. Det kan
uppstå överhettning, brännskador och t o m en
explosion.
Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas
4.
med rent vatten och läkare uppsökas omedel-
bart. Det finns risk för att synen förloras.
5.
Kortslut inte batterikassetten.
(1)
Rör inte vid polerna med något strömfö-
rande material.
(2)
Undvik att förvara batterikassetten till-
sammans med andra metallobjekt som
t.ex. spikar, mynt o.s.v.
(3)
Skydda batteriet mot vatten och regn.
En batterikortslutning kan orsaka ett
stort strömflöde, överhettning, brand och
maskinhaveri.
6.
Förvara och använd inte verktyget och batteri-
kassetten på platser där temperaturen kan nå
eller överstiga 50 °C.
7.
Bränn inte upp batterikassetten även om
den är svårt skadad eller helt utsliten.
Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
8.
Spika inte i, krossa, kasta, tappa eller slå bat-
terikassetten mot hårda föremål. Dylika hän-
delser kan leda till brand, överdriven värme eller
explosion.
9.
Använd inte ett skadat batteri.
10. De medföljande litiumjonbatterierna är föremål
för kraven i gällande lagstiftning för farligt
gods.
För kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter
som speditionsfirmor) måste de särskilda trans-
portkrav som anges på emballaget och etiketter
iakttas.
För att förbereda den produkt som ska avsändas
krävs att du konsulterar en expert på riskmaterial.
Var också uppmärksam på att det i ditt land kan
finnas ytterligare föreskrifter att följa.
Tejpa över eller maskera blottade kontakter och
packa batteriet på sådant sätt att det inte kan röra
sig fritt i förpackningen.
När batterikassetten ska kasseras måste den
11.
tas bort från maskinen och kasseras på ett
säkert sätt. Följ lokala föreskrifter beträffande
avfallshantering av batteriet.
12. Använd endast batterierna med de produkter
som specificerats av Makita. Att använda bat-
terierna med ej godkända produkter kan leda till
brand, överdriven värme, explosion eller utläck-
ande elektrolyt.
13. Om maskinen inte används under en lång tid
måste batteriet tas bort från maskinen.
14. Under och efter användning kan batterikasset-
ten bli het vilket kan orsaka brännskador eller
lättare brännskador. Var uppmärksam på hur
du hanterar varma batterikassetter.
15. Vidrör inte verktygets kontakter direkt efter
användning eftersom de kan bli heta och
orsaka brännskador.
16. Låt inte flisor, damm eller smuts fastna i kon-
takterna, i hål eller spår i batterikassetten. Det
kan leda till dålig prestanda eller till att verktyget
eller batterikassetten går sönder.
17. Såvida inte verktyget stöder arbeten i närheten
av högspänningsledningar får batterikassetten
inte användas i närheten av en högspännings-
ledning. Det kan leda till att verktyget eller batteri-
kassetten går sönder eller inte fungerar korrekt.
18. Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
FÖRSIKTIGT:
batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller
batterier som har manipulerats kan leda till person-
och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld.
Det upphäver också Makitas garanti för verktyget och
laddaren.
50 SVENSKA
Använda endast äkta Makita-

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents