Technické Špecifikácie; Bezpečnostné Varovania - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SLOVENČINA (Originálny návod)
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Model
Menovité napätie
Akumulátor
Napájací port USB
Rozmery (D x Š x V)
Čistá hmotnosť
Niektoré vyššie uvedené akumulátory môžu byť nedostupné v závislosti od miesta vášho bydliska.
VAROVANIE:
Používajte iba akumulátory zo zoznamu uvedeného vyššie. Používanie akýchkoľvek iných
akumulátorov môže spôsobiť zranenie a/alebo požiar.
Symboly
Na výrobku sa používajú niektoré z nasledujúcich sym-
bolov. Je dôležité, aby ste poznali ich význam, skôr než
začnete pracovať.
Prečítajte si návod na obsluhu.
Len pre štáty EÚ
Ni-MH
Z dôvodu prítomnosti nebezpečných
Li-ion
komponentov v zariadení môžu mať odpad
z elektrických a elektronických zariadení,
použité akumulátory a batérie negatívny
vplyv na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Elektrické a elektronické zariadenia alebo
akumulátory nelikvidujte spolu s komunál-
nym odpadom!
V súlade s európskou smernicou o odpade
z elektrických a elektronických zariadení,
o akumulátoroch a batériách a odpade
z akumulátorov a batérií, ako aj v súlade
s prispôsobenými vnútroštátnymi právnymi
predpismi by sa odpad z elektrických
a elektronických zariadení a použité
akumulátory a batérie mali uskladňovať
osobitne a odovzdávať na samostatnom
zbernom mieste pre komunálny odpad,
ktoré sa prevádzkuje v súlade s predpismi
na ochranu životného prostredia.
Označuje to symbol preškrtnutej smetnej
nádoby na zariadení.
TD00000111
Držiak na akumulátor pre akumulátor LXT
Jednosmerný prúd 14,4 V
Jednosmerný prúd 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
Držiak na akumulátor pre akumulátor CXT
Jednosmerný prúd max. 10,8 V – 12 V
Jednosmerný prúd 5 V, 2,4 A, typ A
BEZPEČNOSTNÉ
VAROVANIA
VAROVANIE:
návod na používanie svojho produktu Makita,
ktorý budete používať s týmto zariadením.
VAROVANIE:
s produktmi uvedenými spoločnosťou Makita.
Používanie zariadenia s nevyhovujúcimi výrob-
kami môže spôsobiť požiar, nadmerné teplo,
výbuch alebo únik elektrolytov.
Elektrická bezpečnosť
1.
S káblom ani akumulátorom nemanipulujte
mokrými ani mastnými rukami.
2.
Nepoužívajte poškodený kábel USB.
3.
Nenamáhajte napájací kábel. Nepoužívajte
napájací kábel na prenášanie, ťahanie ani
odpájanie. Zabráňte, aby napájací kábel prišiel
do styku s teplom, olejom a ostrými hranami.
Počas napájania z akumulátora nenechávajte
4.
žiadny kábel odpojený. Hrozí, že si malé deti
strčia zástrčku pod napätím do úst a zrania sa.
Do napájacieho portu USB nevkladajte klince,
5.
vodiče ani iné predmety. Mohlo by to spôsobiť
skrat a v dôsledku neho zadymenie či požiar.
6.
K portu USB nepripájajte napájací zdroj. Port
USB slúži len na nabíjanie zariadení využívajú-
cich nižšie napätie. Pokiaľ nenabíjate zariade-
nie využívajúce nižšie napätie, port USB vždy
zaistite krytom. V opačnom prípade hrozí riziko
vzniku požiaru.
7.
Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora
môže pri inom type akumulátora zapríčiniť
vznik požiaru.
82 SLOVENČINA
TD00000110
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg
Pred používaním si prečítajte
Zariadenie používajte iba

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents