Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 96

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
17. Përveç kur vegla e mbështet përdorimin
pranë linjave elektrike me voltazh të lartë,
mos e përdorni kutinë e baterisë pranë linjave
elektrike me voltazh të lartë. Kjo mund të
shkaktojë një defekt ose dëmtim të veglës ose të
kutisë së baterisë.
18. Mbajeni baterinë larg fëmijëve.
RUAJINI KËTO UDHËZIME.
KUJDES:
Përdorni vetëm bateri origjinale
Makita. Përdorimi i baterive jo-origjinale Makita
ose baterive që mund të jenë modifikuar, mund
të rezultojë në marrjen flakë të baterisë, lëndime
personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu
edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe
ngarkuesin.
Këshilla për të ruajtur
jetëgjatësinë maksimale të
baterisë
Ngarkojeni baterinë përpara se të shkarkohet
1.
plotësisht. Gjithmonë ndaloni punën me
pajisjen dhe ngarkoni baterinë kur vëreni ulje
të fuqisë së pajisjes.
2.
Asnjëherë mos e ringarkoni baterinë e
ngarkuar plotësisht. Mbingarkimi shkurton
jetëgjatësinë e shërbimit të baterisë.
3.
Ngarkojeni baterinë në temperaturën e dhomës
në 10 °C - 40 °C. Lëreni kutinë e nxehtë të
baterisë të ftohet përpara se ta ngarkoni atë.
4.
Kur nuk e përdorni kutinë e baterisë, hiqeni atë
nga vegla ose karikuesi.
5.
Ngarkojeni baterinë nëse nuk e përdorni për
një kohë të gjatë (mbi gjashtë muaj).
PËRSHKRIMI I PJESËVE
Ky mbajtës mund të përdoret për të ndjekur xhaketën/
jelekun me ventilator dhe xhaketën/jelekun/batanijen
me ngrohje Makita.
► Fig.1
Grupi
A
Xhaketa / jeleku me ventilator:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Xhaketa / jeleku / batanija me ngrohje:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Xhaketa / jeleku me ventilator:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
Modeli
1.
Treguesi i nivelit të fuqisë
Kur përdorni një xhaketë/jelek me ventilator, shfaqet
niveli i fuqisë.
SHËNIM: Nëse përdorni xhaketat/jelekët me
ventilator në grupin A të listuar më lart, treguesi i
nivelit të fuqisë 4 nuk do të ndizet sepse njësitë e tyre
të ventilatorit përdorin kontrollin me 3 hapa.
SHËNIM: Nëse përdorni xhaketën/jelekun/batanijen
me ngrohje, do të ndizet vetëm treguesi i nivelit të
fuqisë 4.
2.
Butoni i energjisë
Për ta ndezur, futni kutinë e baterisë dhe më pas
shtypni dhe mbani shtypur butonin e energjisë derisa të
ndizen dritat treguese të energjisë.
Për të ndryshuar nivelin e fuqisë së xhaketës/jelekut me
ventilator, shtypni shkurtimisht butonin e energjisë kur
energjia të ndizet.
Për ta fikur, shtypni dhe mbani shtypur butonin e
energjisë derisa treguesi i nivelit të fuqisë të fiket.
SHËNIM: Për të ndryshuar ngrohtësinë e xhaketës/
jelekut/batanijes me ngrohje, shtypni butonin në
xhaketën/jelekun/batanijen me ngrohje kur të ndizet.
3.
Priza e energjisë
Lidhni kabllon nga xhaketa/jeleku/batanija ose kablloja
e përshtatësit.
4.
Kablloja e përshtatësit për xhaketën/jelekun
me ventilator (aksesor opsional)
Përdorni kabllon e përshtatësit kur përdorni produktet
në grupin A të listuar më lart.
5.
Kablloja e përshtatësit për xhaketën/jelekun/
batanijen me ngrohje (aksesor opsional)
Përdorni kabllon e përshtatësit kur përdorni produktet
në grupin A të listuar më lart.
6.
Kordoni i energjisë së xhaketës/jelekut/
batanijes
Për produktet në grupin A të listuar më lart, lidhni
kabllon e përshtatshme të përshtatësit për xhaketën/
jelekun me ventilator ose xhaketën/jelekun/batanijen
me ngrohje.
Për produktet në grupin B të listuar më lart, lidheni me
prizën e energjisë të mbajtësit të baterisë.
SHËNIM: Forma dhe vendndodhja e prizës varion
sipas xhaketës/jelekut/batanijes suaj.
7.
Kutia e baterisë (aksesor opsional)
Futeni në mbajtës deri në fund kutinë e baterisë, derisa
të bllokohet në vend me një kërcitje të vogël.
96 SHQIP

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents