Tekniske Data - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs Also See for TD00000111:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NORSK (Originalinstruksjoner)

TEKNISKE DATA

Modell
Merkespenning
Batteri
USB-strømforsyningsport
Mål (L x B x H)
Nettovekt
Noen av batteriene som er oppgitt over er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.
ADVARSEL:
Bruk kun de batteriene som er opplistet ovenfor. Bruk av andre batterier kan føre til person-
skader og/eller brann.
Symboler
Noen av de følgende symbolene brukes for produktet.
Vær sikker på å forstå hva de betyr, før bruken.
Les bruksanvisningen.
Kun for EU-land
Ni-MH
På grunn av forekomst av farlige kompo-
Li-ion
nenter i utstyret, kan avfall fra elektrisk og
elektronisk utstyr, akkumulatorer og batte-
rier ha en negativ innvirkning på miljøet og
menneskers helse.
Ikke kast elektriske og elektroniske
apparater eller batterier sammen med
husholdningsavfall!
I samsvar med det europeiske direktivet
om avfall fra elektrisk og elektronisk
utstyr og om akkumulatorer og batterier
samt akkumulatorer og batterier som skal
kastes, samt deres tilpasning til nasjonal
lovgivning, skal brukt elektrisk utstyr
samt brukte batterier og akkumulatorer
samles inn separat og leveres til et eget
innsamlingssted for kommunalt avfall,
som driver virksomhet i samsvar med
miljøvernforskriftene.
Dette er angis av symbolet med den
overkryssede avfallsbeholderen som er
plassert på utstyret.
SIKKERHETSADVARSEL
ADVARSEL:
Pass på at du leser bruksanvis-
ningen til Makita-produktet for å gjøre deg kjent
med dette apparatet før bruk.
ADVARSEL:
Dette apparatet skal kun brukes
med produkter spesifisert av Makita. Bruk av
apparater med produkter som ikke passer til det
kan føre til brann, overoppheting eller lekkasje av
elektrolytt.
TD00000111
Batteriholder til LXT-batteri
DC 14,4 V
DC 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
DC 5 V, 2,4 A, type A
Elektrisk sikkerhet
1.
Ikke håndter kabelen og batteriet med våte
hender eller fettede hender.
2.
Ikke bruk en USB-kabel som er skadet.
Ikke utsett strømledningen for tøff behandling.
3.
Ledningen må ikke brukes til å bære, trekke
eller koble fra. Hold kabelen unna varme, olje
og skarpe kanter.
4.
Ikke etterlat noen ledninger tilkoblet mens
jakken brukes på batteristrøm.Små barn kan
stille den strømførende kontakten i munnen, og bli
skadet.
5.
Ikke sett inn spikre, vaiere eller andre gjen-
stander i USB-strømforsyningsporten. Hvis du
gjør dette, kan det oppstå kortslutning, som kan
forårsake røyk eller brann.
6.
Ikke koble strømkilden til USB-porten. USB-
porten er bare ment for opplading av enheter
med lav spenning. Sett alltid dekselet på USB-
porten når du ikke lader en lavspenningsenhet.
Ellers er det fare for brann.
7.
Batteriet må kun lades opp igjen med en lader
spesifisert av produsenten. En lader som pas-
ser til én batteritype, kan være brannfarlig når
den brukes med en annen batteritype.
8.
Apparater skal kun brukes med spesifikt
angitte batterier. Hvis de brukes med et annet
batteri, kan dette utgjøre en fare for personskader
og brann.
Når batteriet ikke er i bruk, må du holde
9.
verktøyet unna metallgjenstander som f.eks.
binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og
andre små metallgjenstander som kan skape
forbindelse mellom de to polene. Hvis batteripo-
lene kortsluttes, kan du få brannsår, eller det kan
begynne å brenne.
53 NORSK
TD00000110
Batteriholder til CXT-batteri
DC 10,8 V - 12 V maks.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents