Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 97

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
PËRSHKRIMI I PUNËS
Instalimi ose heqja e kutisë së
baterisë
KUJDES:
Mbajeni fort mbajtësin e baterisë
dhe kutinë e baterisë kur montoni ose hiqni
kutinë e baterisë. Mosmbajtja fort e mbajtësit të
baterisë dhe e kutisë së baterisë mund të bëjë që
t'ju rrëshqasin nga duart dhe të shkaktojë dëmtim të
mbajtësit të baterisë dhe të kutisë së baterisë dhe/
ose lëndim personal.
KUJDES:
Fikeni gjithmonë pajisjen përpara
se të hiqni kutinë e baterisë.
► Fig.2: 1. Treguesi i kuq 2. Butoni 3. Kutia e baterisë
4. Mbajtësi i baterisë
Për të vendosur kutinë e baterisë, bashkërenditni
gjuhëzën e kutisë së baterisë me kanalin e folesë dhe
rrëshqiteni për ta futur. Futeni deri në fund kutinë e
baterisë, derisa të bllokohet në vend me një kërcitje të
vogël. Nëse shikoni treguesin e kuq në anën e sipërme
të butonit, ajo nuk është e bllokuar plotësisht.
Për të hequr kutinë e baterisë, rrëshqiteni atë nga
mbajtësi i baterisë ndërsa shtypni butonin në pjesën e
përparme të kutisë së baterisë.
KUJDES:
Vendoseni gjithnjë plotësisht
kutinë e baterisë derisa treguesi i kuq të mos
duket. Në të kundërt, kutia e baterisë mund të bjerë
aksidentalisht nga mbajtësi i baterisë duke ju lënduar
juve ose personat përreth jush.
KUJDES:
Mos e vendosni me forcë kutinë e
baterisë. Nëse kutia e baterisë nuk hyn lehtë, nuk po
e futni siç duhet.
Vendosja e mbajtësit të baterisë
Mund ta varni mbajtësin e baterisë në rripin e mesit.
Për të parandaluar që mbajtësi i baterisë të bjerë pa
dashje, lidhni një rrip duke përdorur vrimën e rripit dhe
sigurojeni atë.
► Fig.3: 1. Vrima e rripit
Mbajtësi i baterisë ka një funksion kundër rënies.
Kur hiqni mbajtësin e baterisë nga rripi, tërhiqeni
lart mbajtësin e baterisë ndërsa shtypni butonin e
zhbllokimit.
► Fig.4: 1. Butoni i zhbllokimit
Lidhja e pajisjeve USB
KUJDES:
Lidhni vetëm pajisje që janë
të pajtueshme me portën USB të furnizimit
me energji. Duke mos vepruar kështu mund të
shkaktohet keqfunksionim i mbajtësit të baterisë.
VINI RE:
Përpara lidhjes së një pajisjeje USB
me mbajtësin e baterisë (me baterinë), gjithmonë
rezervojini të dhënat në pajisjen USB. Duke mos
vepruar kështu mund të shkaktohet humbje e të
dhënave tuaja.
VINI RE:
Mbajtësi i baterisë mund të furnizojë
energji në disa pajisje me USB.
VINI RE:
Kur nuk e përdorni ose pas karikimit,
hiqeni kabllon USB dhe mbyllni kapakun.
Mbajtësi i baterisë (me kutinë e baterisë) mund të
veprojë si furnizim i jashtëm me energji për pajisjet me
USB.
Hapni kapakun dhe lidhni një kabllo USB (nuk
përfshihet) me portën e USB-së të mbajtësit të baterisë.
Më pas lidheni fundin tjetër të kabllos me pajisjen. Për
të nisur karikimin, shtypni dhe mbani shtypur butonin e
energjisë derisa të ndizet treguesi i nivelit të fuqisë. Për
të nisur karikimin, shtypni dhe mbani shtypur butonin e
energjisë derisa të fiket treguesi i nivelit të fuqisë.
► Fig.5: 1. Kapaku 2. Porta USB
SHËNIM: Rryma aktuale e daljes varion sipas pajisjes
USB që do të lidhet.
SHËNIM: Energjia e baterisë konsumohet ndërsa
butoni i energjisë është i ndezur. Gjithmonë fikeni
çelësin kur nuk është në përdorim.
SHËNIM: Kur karikoni disa pajisje USB me radhë,
prisni rreth 10 sekonda pas përfundimit të karikimit
të pajisjes së mëparshme, përpara se të filloni të
karikoni pajisjen tjetër.
MIRËMBAJTJA
VINI RE:
Mos përdorni kurrë benzinë, benzinë
pastrimi, hollues, alkool dhe të ngjashme. Mund
të shkaktoni çngjyrosje, deformime ose krisje.
VINI RE:
Mos e lani mbajtësin e baterisë me ujë.
Fshini papastërtitë, pluhurin, vajin, yndyrën etj. në
fole me një leckë të thatë të pastër ose një leckë
të lagur me ujë me sapun dhe të shtrydhur mirë.
Mbajeni pajisjen në një vend ku nuk është shumë
nxehtë, ftohtë ose lagështirë.
Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË,
riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen
kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të
shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë
pjesë këmbimi të Makita-s.
97 SHQIP

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents