Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 46

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
10. Kötü koşullarda bataryadan sıvı sızabilir; bu
sıvıya temas etmeyin. Eğer istemeden bir
temas oluşursa suyla yıkayın. Sıvı göze temas
ederse, suyla yıkadıktan sonra tıbbi yardım
alın. Bataryadan çıkan sıvı tahrişe ya da yanıklara
neden olabilir.
11.
Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapıl-
mışsa bataryayı veya batarya ile kullanılacak
cihazı kullanmayın. Hasar görmüş ya da üze-
rinde değişiklik yapılmış cihaz yangın, patlama
veya yaralanma riski ile sonuçlanan beklenmedik
davranışlar sergileyebilir.
12. Batarya kutusunu ateşe ya da aşırı sıcaklıklara
maruz bırakmayın. Ateşe ya da 130 °C'nin üze-
rindeki sıcaklıklara maruz bırakmak patlamaya
neden olabilir.
13. Tüm şarj talimatlarına uyun ve batarya kutu-
sunu yönergelerde belirtilen sıcaklık aralığının
dışındaki sıcaklıklarda şarj etmeyin. Uygun
olmayan bir şekilde ya da belirtilen sıcaklık aralığı-
nın dışında şarj etmek bataryaya zarar verebilir ve
yangın riskini artırabilir.
14. Servisin nitelikli bir onarım personeli tarafın-
dan sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak
yapılmasını sağlayın. Bu, ürünün güvenli kalma-
sını sağlar.
15. Cihaz veya batarya kutusu üzerinde, kulla-
nım ve bakım talimatlarında belirtilenlerin
dışında değişiklik yapmayın ya da onarmaya
çalışmayın.
Batarya kartuşu hakkında önemli
güvenlik talimatları
1.
Batarya kartuşunu kullanmadan önce, tüm tali-
matları ve (1) batarya kartuşu, (2) batarya ve (3)
ürün üzerindeki tüm uyarı işaretlerini okuyun.
2.
Batarya kartuşunu parçalarına ayırmayın veya
kurcalamayın. Yangın, aşırı ısı veya patlamaya
neden olabilir.
Çalışma süresi aşırı derecede kısalmışsa kul-
3.
lanmayı derhal bırakın. Aşırı ısınma, yanma
riski hatta patlamaya neden olabilir.
4.
Gözünüze elektrolit kaçarsa, gözlerinizi temiz
suyla durulayın ve hemen tıbbi yardım alın.
Görme kaybına yol açabilir.
Batarya kartuşuna kısa devre yaptırmayın:
5.
(1)
Terminallere herhangi bir iletken madde
değdirmeyin.
Batarya kartuşunu çiviler, madeni paralar,
(2)
vb. gibi başka metal nesnelerle aynı kaba
koymaktan kaçının.
(3)
Batarya kartuşunu yağmura ya da suya
maruz bırakmayın.
Kısa devre, büyük bir akım akışına, aşırı ısın-
maya, olası yanıklara hatta bataryanın bozul-
masına yol açabilir.
6.
Aleti ve batarya kartuşunu sıcaklığın 50°C ya
da daha yükseğe ulaştığı yerlerde saklamayın
ve kullanmayın.
7.
Aşırı derecede hasar görmüş ya da tamamen
kullanılamaz durumda olsa bile batarya kartu-
şunu yakmayın. Batarya kartuşu ateşe atılırsa
patlayabilir.
8.
Batarya kartuşunu çivilemeyin, kesmeyin,
ezmeyin, fırlatmayın, düşürmeyin ya da
batarya kartuşuna sert bir nesne ile vurmayın.
Bu eylemler yangın, aşırı ısı veya patlamaya
neden olabilir.
9.
Hasarlı bataryayı kullanmayın.
10. Aletin içerdiği lityum-iyon bataryalar Tehlikeli
Eşyalar Yönetmeliğinin gereksinimlerine tabi-
dir.
Ticari nakliye işlemleri için, örneğin üçüncü taraf-
lar, nakliye acenteleri tarafından yapılan nakliye-
lerde, paketleme ve etiketleme gereksinimlerine
uyulmalıdır.
Nakliyesi yapılacak ürünün hazırlanması için,
tehlikeli maddeler konusunda uzman bir kişiye
danışın. Lütfen muhtemelen daha ayrıntılı olan
ulusal yönetmeliklere de uyun.
Açık kontakları bantlayın ya da maskeleyin ve
bataryayı paketin içinde hareket etmeyecek
şekilde paketleyin.
11.
Batarya kartuşunu bertaraf ederken aletten
çıkarın ve güvenli bir yerde bertaraf edin.
Bataryanın bertaraf edilmesi ile ilgili yerel
düzenlemelere uyunuz.
12. Bataryaları sadece Makita tarafından belirtilen
ürünlerle kullanın. Bataryaların uyumsuz ürün-
lere takılması; yangın, aşırı ısınma, patlama ya da
elektrolit sızıntısına neden olabilir.
13. Alet uzun süre kullanılmayacaksa batarya
aletten çıkarılmalıdır.
14. Kullanma sırasında ve sonrasında batarya
kartuşu ısınarak yanıklara veya düşük sıcaklık
yanıklarına yol açabilir. Sıcak batarya kartuş-
ları ile işlem yaparken dikkat edin.
15. Yanıklara neden olabilecek kadar sıcak olabi-
leceğinden kullandıktan hemen sonra aletin
terminaline dokunmayın.
16. Batarya kartuşunun terminallerine, deliklerine
ve kanallarına mıcır, toz veya toprak girmesine
izin vermeyin. Aletin veya batarya kartuşunun
zayıf performans göstermesine veya bozulmasına
neden olabilir.
17. Alet yüksek gerilim elektrik güç hatları yakı-
nında kullanımı desteklemediği sürece batarya
kartuşunu yüksek gerilim elektrik güç hatları-
nın yakınında kullanmayın. Aletin veya batarya
kartuşunun arızalanmasına veya bozulmasına
neden olabilir.
18. Bataryayı çocuklardan uzak tutun.
BU TALİMATLARI MUHAFAZA
EDİNİZ.
DİKKAT:
Sadece orijinal Makita bataryalarını
kullanın. Orijinal olmayan Makita bataryaları ya da
üzerine değişiklik yapılmış bataryaların kullanımı
bataryanın patlamasına ve sonuç olarak yangın,
kişisel yaralanma ve hasara neden olabilir. Ayrıca
Makita aleti ve şarj aletinin Makita tarafından sunulan
garantisi de geçersiz olur.
46 TÜRKÇE

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents