Описание На Функциите - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3.
Гнездо за захранване
Свържете кабела от якето/жилетката/одеялото или
кабела на адаптера.
4.
Кабел на адаптер за яке/жилетка с вентила-
тор (допълнителна принадлежност)
Използвайте кабела на адаптера с продуктите от
група А, изброени по-горе.
5.
Кабел на адаптер за яке/жилетка/одеяло с
подгряване (допълнителна принадлежност)
Използвайте кабела на адаптера с продуктите от
група А, изброени по-горе.
6.
Захранващ кабел на яке/жилетка/одеяло
За продуктите от група А, изброени по-горе, свър-
жете подходящия кабел на адаптера за якето/жилет-
ката с вентилатор или якето/жилетката/одеялото с
подгряване.
За продуктите от група В, изброени по-горе, свър-
жете към гнездото за захранване на стойката за
акумулаторни батерии.
ЗАБЕЛЕЖКА: Формата и местоположението
на гнездото са различни в зависимост от якето/
жилетката/одеялото.
7.
Акумулаторна батерия (допълнителен
аксесоар)
Вкарайте акумулаторната батерия в стойката
докрай, докато се заключи на място, при което се
чува леко щракване.
ОПИСАНИЕ НА
ФУНКЦИИТЕ
Поставяне или изваждане на
акумулаторната батерия
ВНИМАНИЕ:
Дръжте здраво стойката за
акумулаторни батерии и акумулаторната бате-
рия при поставяне или изваждане на акумула-
торната батерия. Ако не държите здраво стой-
ката за акумулаторни батерии и акумулаторната
батерия, те могат да се изплъзнат от ръцете Ви,
да се повредят и/или да се получи нараняване.
ВНИМАНИЕ:
Винаги изключвайте устрой-
ството преди изваждане на акумулаторната
батерия.
► Фиг.2: 1. Червен индикатор 2. Бутон
3. Акумулаторна батерия 4. Стойка за
акумулаторни батерии
За да поставите акумулаторната батерия, израв-
нете езичето на акумулаторната батерия с жлеба
в корпуса и го плъзнете на мястото му. Вкарайте
акумулаторната батерия докрай, докато се заключи
на място, при което се чува леко щракване. В слу-
чай че виждате червения индикатор в горната част
на бутона, това означава, че тя не е фиксирана
напълно на мястото си.
За да извадите акумулаторната батерия, плъзнете я
навън от стойката за акумулаторни батерии, докато
натискате бутона в предната й част.
ВНИМАНИЕ:
торната батерия докрай така, че червеният
индикатор да се скрие. В противен случай акуму-
латорната батерия може да изпадне случайно от
стойката за акумулаторни батерии, да Ви нарани
или да нарани някого около Вас.
ВНИМАНИЕ:
торната батерия не я насилвайте. Ако акуму-
латорната батерия не се плъзга лесно, то тя не е
вкарана правилно.
Закрепване на стойката за
акумулаторни батерии
Можете да окачите стойката за акумулаторни бате-
рии на колана си.
За да предотвратите внезапното падане на стойката
за акумулаторни батерии, закрепете колана в отвора
за колан и го обезопасете.
► Фиг.3: 1. Отвор за колан
Стойката за акумулаторни батерии има функция
срещу падане. Когато махате стойката за акумула-
торни батерии от колана си, издърпайте стойката,
като натискате деблокиращия бутон.
► Фиг.4: 1. Деблокиращ бутон
Свързване на USB устройства
ВНИМАНИЕ:
които са съвместими с USB порт за захран-
ване. Ако не направите това, стойката за акумула-
торни батерии може да се повреди.
БЕЛЕЖКА:
Преди да свържете USB устрой-
ство към стойката за акумулаторни батерии (с
батерията), винаги запазвайте резервно копие
на данните в USB устройството. Ако не напра-
вите това, можете да загубите данните си.
БЕЛЕЖКА:
Стойката за акумулаторни батерии
може да не подава захранване към някои USB
устройства.
БЕЛЕЖКА:
Когато не го използвате или след
зареждане, изваждайте USB кабела и затворете
капачето.
Стойката за акумулаторни батерии (с акумулатор-
ната батерия) може да работи като външно захран-
ващо устройство за USB устройства.
Отворете капачката и свържете USB кабел (не е
включен) към USB порта на стойката за акумула-
торни батерии. След това свържете другия край на
кабела към устройството. За започване на зарежда-
нето натиснете и задръжте бутона за захранване,
докато индикаторът за степен на мощност светне.
За спиране на зареждането натиснете и задръжте
бутона за захранване, докато индикаторът за степен
на мощност угасне.
► Фиг.5: 1. Капак 2. USB порт
101 БЪЛГАРСКИ
Винаги вмъквайте акумула-
При поставянето на акумула-
Свързвайте само устройства,

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents