Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 85

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
Ak chcete vybrať akumulátor, vysuňte ho z držiaka na
akumulátory, pričom stláčajte tlačidlo na prednej strane
akumulátora.
POZOR:
Akumulátor vždy nainštalujte úplne,
až kým nie je vidieť červený indikátor. V opač-
nom prípade môže akumulátor náhodne vypadnúť
z držiaka na akumulátory a ublížiť vám alebo osobám
v okolí.
POZOR:
Pri inštalovaní akumulátora nepou-
žívajte silu. Ak sa akumulátor nedá zasunúť ľahko,
nevkladáte ho správne.
Upevňovanie držiaka na
akumulátory
Držiak na akumulátor si možno zavesiť na opasok.
Držiak na akumulátor zaistite pomocou popruhu pri-
pojeného cez príslušný otvor, aby ste zabránili jeho
náhodnému vypadnutiu.
► Obr.3: 1. Otvor na popruh
Držiak na akumulátor je vybavený funkciou na ochranu
proti pádu. Pri snímaní držiaka na akumulátor z opasku
ťahajte držiak na akumulátor smerom nahor a súčasne
stláčajte tlačidlo odblokovania.
► Obr.4: 1. Tlačidlo odblokovania
Pripojenie zariadení USB
POZOR:
Pripojte len zariadenia kompatibilné
s napájacím portom USB. Ignorovanie tohto pokynu
môže zapríčiniť poruchu držiaka na akumulátory.
UPOZORNENIE:
Pred pripojením zariadenia
USB k držiaku na akumulátory (s akumulátorom)
vždy zálohujte údaje na zariadení USB. V opačnom
prípade hrozí strata údajov.
UPOZORNENIE:
Držiak na akumulátor nemožno
použiť na napájanie niektorých zariadení USB.
UPOZORNENIE:
Ak kábel USB nepoužívate
alebo po nabíjaní, kábel odpojte a zatvorte kryt.
Držiak na akumulátor (s akumulátorom) môže slúžiť ako
externý zdroj napájania zariadení USB.
Otvorte kryt a pripojte kábel USB (nie je súčasťou
dodávky) do portu USB na držiaku na akumulátor.
Potom pripojte druhý koniec kábla do zariadenia.
Ak chcete spustiť nabíjanie, stlačte a podržte hlavný
vypínač, kým sa nerozsvieti indikátor úrovne výkonu.
Ak chcete zastaviť nabíjanie, stlačte a podržte hlavný
vypínač, kým nezhasne indikátor úrovne výkonu.
► Obr.5: 1. Kryt 2. Port USB
POZNÁMKA: Skutočný výstupný prúd sa líši v závis-
losti od zariadenia USB určeného na pripojenie.
POZNÁMKA: Keď je hlavný vypínač zapnutý, spotre-
búva sa energia akumulátora. Ak zariadenie nepouží-
vate, vypínač vždy vypnite.
POZNÁMKA: Keď nabíjate niekoľko zariadení USB
za sebou, po ukončení nabíjania jedného zariadenia
počkajte približne 10 sekúnd a až potom začnite
nabíjať ďalšie zariadenie.
ÚDRŽBA
UPOZORNENIE:
alkohol ani podobné látky. Môžu spôsobiť zmenu
farby, deformáciu alebo praskliny.
UPOZORNENIE:
vajte vodou.
Pomocou čistej a suchej handričky alebo han-
dričky namočenej v mydlovej vode a potom
poriadne vyžmýkanej z krytu odstráňte nečistoty,
prach, olej, mazivo atď.
Zariadenie umiestnite na miesto, kde nie je príliš
horúco, chladno ani vlhko.
Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ
a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy,
údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské
servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné
diely značky Makita.
85 SLOVENČINA
Nepoužívajte benzín, riedidlo,
Držiak na akumulátor neumý-

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents