Tekniset Tiedot - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI (Alkuperäiset ohjeet)

TEKNISET TIEDOT

Malli
Nimellisjännite
Akkupaketti
USB-virransyöttöliitäntä
Mitat (P x L x K)
Nettopaino
Osa edellä luetelluista akkupaketeista ei ehkä ole saatavana asuinalueellasi.
VAROITUS:
Käytä vain edellä eriteltyjä akkupaketteja. Muiden akkupakettien käyttäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen ja/tai tulipalon.
Symbolit
Tuotteessa on käytetty seuraavia symboleja. Varmista,
että tiedät niiden merkityksen ennen tuotteen käyttöä.
Lue käyttöohje.
Koskee vain EU-maita
Ni-MH
Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla,
Li-ion
paristoilla ja akuilla voi olla negatiivisia
ympäristö- ja terveysvaikutuksia niissä
käytettyjen haitallisten osien takia.
Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai
akkuja kotitalousjätteen mukana!
Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita,
paristoja ja akkuja koskevan EU-direktiivin
ja sen perusteella laadittujen kansallisten
lakien mukaan käytetyt sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteet, paristot ja akut on kierrä-
tettävä toimittamalla ne erilliseen, ympäris-
tönsuojelusäädösten mukaisesti toimivaan
kierrätyspisteeseen.
Tämä on ilmaistu laitteessa olevalla ylive-
detyn roska-astian symbolilla.
TURVAVAROITUKSET
VAROITUS:
Lue tämän laitteen kanssa käytet-
tävän Makita-tuotteen käyttöohjeet ennen käyttöä.
VAROITUS:
Käytä tätä laitetta vain Makitan
ilmoittamien tuotteiden kanssa. Laitteen käyttämi-
nen yhteensopimattomien tuotteiden kanssa voi
aiheuttaa tulipalon, liiallisen ylikuumenemisen,
räjähdyksen tai akkunestevuotoja.
Sähköturvallisuus
1.
Älä käsittele virtajohtoa ja akkua märillä tai
rasvaisilla käsillä.
Älä käytä vaurioitunutta USB-kaapelia.
2.
TD00000111
LXT-akkupaketin akkupidike
DC 14,4 V
DC 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 mm x 78 mm x 39 mm
0,14 kg
DC 5 V, 2,4 A, tyyppi A
3.
Älä väärinkäytä virtajohtoa. Älä kanna tai vedä
virtajohdosta tai irrota sitä virransyötöstä
johdosta vetämällä. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä kulmilta.
4.
Älä jätä mitään virtajohtoja irtikytkettyyn tilaan
akkuvirran syötön aikana. Muussa tapauksessa
pienet lapset voivat laittaa jännitteellisen johdon
suuhunsa, jonka seurauksena on tapaturmia.
Älä sijoita USB-virransyöttöliitäntään nauloja,
5.
johtoja tai muita esineitä. Se voi aiheuttaa oiko-
sulun, mikä voi johtaa savuamiseen tai tulipaloon.
6.
Älä liitä virtalähdettä USB-liitäntään. USB-
liitäntä on tarkoitettu vain pienjännitelaitteiden
lataukseen. Aseta suoja aina USB-liitännän
päälle, kun pienjännitelaitteita ei ole latauk-
sessa. Muussa tapauksessa voi seurauksena olla
tulipalovaara.
7.
Lataa akkua vain valmistajan määrittämällä
laturilla. Tietylle akulle sopiva laturi voi aiheut-
taa tulipalovaaran, jos sitä käytetään muun-
tyyppisen toisen akun kanssa.
8.
Käytä laitteita vain määritysten mukaisten
akkupakettien kanssa. Muun tyyppisten akkupa-
kettien käyttäminen voi aiheuttaa tapaturma- tai
tulipalovaaran.
9.
Kun akku ei ole käytössä, säilytä se erillään
metalliesineistä, kuten paperiliittimistä,
kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja
muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat
yhdistää akun navat. Akun napojen oikosulkemi-
nen voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
10. Akusta voi vuotaa nestettä, jos sitä käsitellään
väärin. Vältä kosketusta. Jos nestettä pääsee
iholle vahingossa, huuhtele iho vedellä. Jos
nestettä pääsee silmiin, hakeudu lääkärin
hoitoon. Ulos purkautunut akkuneste voi ärsyttää
ihoa tai aiheuttaa palovammoja.
11.
Älä käytä akkua tai akun kanssa käytettäväksi
tarkoitettua laitetta, jos se on vaurioitunut tai
sitä on muokattu. Viallinen tai muokattu akku tai
laite voi toimia odottamattomasti, mikä voi aiheut-
taa tulipalo-, räjähdys- tai tapaturmavaaran.
57 SUOMI
TD00000110
CXT-akkupaketin akkupidike
DC 10,8 V – 12 V maks.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 mm x 61 mm x 33 mm
0,09 kg

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents