Описание На Частите - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
11.
При изхвърляне на акумулаторната батерия
я извадете от инструмента и я изхвърлете
на подходящо място. Спазвайте местните
разпоредби за изхвърляне на акумулаторни
батерии.
12. Използвайте батериите само с продуктите,
определени от Makita. Поставянето на батери-
ите към неодобрени продукти може да предиз-
вика пожар, прегряване, взрив или изтичане на
електролит.
13. Ако инструментът няма да се използва
продължително време, батерията трябва да
се извади от него.
14. По време на и след употреба акумулатор-
ната батерия може да поеме топлина, която
може да причини изгаряния или нискотем-
пературни изгаряния. Внимавайте, когато
боравите с горещите акумулаторни батерии.
15. Не докосвайте клемата на инструмента
веднага след употреба, тъй като е възможно
да е достатъчно нагрята, за да предизвика
изгаряния.
16. Не позволявайте стружки, прах или почва
да полепват по клемите, отворите и кана-
лите на акумулаторната батерия. Това може
да доведе до лоши работни характеристики
или повреда на инструмента или акумулатор-
ната батерия.
17. Освен ако инструментът поддържа
използването в близост до високоволтови
електропроводи, не използвайте акумула-
торната батерия близо до високоволтови
електропроводи. Това може да доведе до
неизправност или повреда на инструмента или
акумулаторната батерия.
18. Пазете батерията от деца.
ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ
ИНСТРУКЦИИ.
ВНИМАНИЕ:
Използвайте само ориги-
нални акумулаторни батерии на Makita. При
използване на различни от акумулаторните бате-
рии на Makita или стари акумулаторни батерии
може да се получи пръскане на акумулаторната
батерия, което да доведе до пожар, нараняване
или повреда. Това също ще анулира гаранцията
на Makita за инструмента и зарядното устройство
Makita.
Съвети за поддържане на мак-
симално дълъг живот на аку-
мулаторните батерии
1.
Зареждайте акумулаторните батерии, преди
те да са се разредили напълно. Когато забе-
лежите, че мощността на инструмента нама-
лява, винаги спирайте работата с инстру-
мента и заредете акумулаторната батерия.
Никога не презареждайте напълно заредена
2.
акумулаторна батерия. Презарядът скъсява
експлоатационния живот на батерията.
3.
Зареждайте акумулаторната батерия
при стайна температура от 10 °C – 40 °C
(50 °F – 104 °F). Оставете загретите акуму-
латорни батерии да се охладят, преди да ги
зареждате.
Когато не използвате акумулаторната бате-
4.
рия, извадете я от инструмента или заряд-
ното устройство.
5.
Заредете акумулаторната батерия, ако не
сте го използвали дълъг период от време
(повече от шест месеца).
ОПИСАНИЕ НА
ЧАСТИТЕ
Тази стойка може да се използва за следните якета/
жилетки с вентилатор и за якета/жилетки/одеяла с
подгряване.
► Фиг.1
Група
A
Яке / жилетка с вентилатор:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Яке / жилетка / одеяло с подгряване:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Яке / жилетка с вентилатор:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Индикатор за степен на мощност
Показва се степента на мощност, когато се използ-
ват яке/жилетка с вентилатор.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате яке/жилетка с вен-
тилатор от група А, изброени по-горе, индикаторът
за степен на мощност 4 няма да свети, тъй като
техните вентилаторни модули работят с 3-сте-
пенно управление.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате яке/жилетка/одеяло
с подгряване, ще свети само индикатора за степен
на мощност 4.
2.
Бутон за захранването
За включване поставете акумулаторната батерия и
след това натиснете и задръжте бутона за захран-
ването, докато индикаторът за степен на мощност
светне.
За промяна на степента на мощност на якето/
жилетката с вентилатор при включено захранване
натиснете бутона на захранването за кратко.
За изключване натиснете и задръжте бутона за
захранването, докато индикаторът за степен на
мощност угасне.
ЗАБЕЛЕЖКА: За промяна на степента на ото-
пление на яке/жилетка/одеяло с подгряване
натиснете бутона на якето/жилетката/одеялото с
подгряване, когато захранването им е включено.
100 БЪЛГАРСКИ
Модел

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents