Περιγραφη Εξαρτηματων - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs Also See for TD00000111:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
11.
Όταν απορρίπτετε την κασέτα μπαταριών,
αφαιρέστε την από το εργαλείο και διαθέστε
την σε ένα ασφαλές μέρος. Τηρήστε τους
τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τη
διάθεση της μπαταρίας.
12. Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες μόνο με τα
προϊόντα που καθορίζει η Makita. Αν τοποθετή-
σετε τις μπαταρίες σε μη συμβατά προϊόντα μπο-
ρεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερβολική
θερμότητα, έκρηξη ή διαρροή ηλεκτρολύτη.
13. Αν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για μεγάλο
χρονικό διάστημα, πρέπει να βγάλετε την
μπαταρία από το εργαλείο.
14. Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, η κασέτα
μπαταριών μπορεί να θερμανθεί, γεγονός που
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή εγκαύματα
από χαμηλή θερμοκρασία. Προσέχετε το χειρι-
σμό των ζεστών κασετών μπαταριών.
15. Μην αγγίξετε τον ακροδέκτη του εργαλείου
αμέσως μετά τη χρήση επειδή μπορεί να έχει
ζεσταθεί αρκετά για να προκαλέσει εγκαύματα.
16. Μην αφήνετε θραύσματα, σκόνη ή βρομιά να
κολλήσει στους ακροδέκτες, τις οπές και τις
εγκοπές της κασέτας μπαταριών. Μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα κακή απόδοση ή σπάσιμο του
εργαλείου ή της κασέτας μπαταριών.
17. Εκτός αν το εργαλείο υποστηρίζει τη χρήση
κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης,
μην χρησιμοποιείτε την κασέτα μπαταριών
κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης.
Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή
σπάσιμο του εργαλείου ή της κασέτας μπαταριών.
18. ΚρΦυλάξτε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες
μπαταρίες της Makita. Η χρήση μη γνήσιων μπατα-
ριών Makita, ή μπαταριών που έχουν τροποποιηθεί,
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη ρήξη της μπατα-
ρίας, προκαλώντας πυρκαγιά, προσωπικό τραυματι-
σμό και βλάβη. Επίσης, θα ακυρωθεί η εγγύηση της
Makita για το εργαλείο και φορτιστή Makita.
Συμβουλές για τη διατήρηση της
μέγιστης ζωής μπαταρίας
1.
Φορτίζετε την κασέτα μπαταριών πριν από την
πλήρη αποφόρτισή της. Πάντοτε να σταματάτε
τη λειτουργία του εργαλείου και να φορτίζετε
την κασέτα μπαταριών όταν παρατηρείτε μειω-
μένη ισχύ εργαλείου.
Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορ-
2.
τισμένη κασέτα μπαταριών. Η υπερφόρτιση
μειώνει την ωφέλιμη ζωή της μπαταρίας.
3.
Να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών σε θερ-
μοκρασία δωματίου, δηλαδή στους 10 °C έως
40 °C. Αφήστε μια θερμή κασέτα μπαταριών να
κρυώσει πριν την φορτίσετε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κασέτα μπατα-
4.
ριών, αφαιρέστε την από το εργαλείο ή τον
φορτιστή.
Να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών εάν δεν τη
5.
χρησιμοποιείτε για μεγάλη χρονική περίοδο
(περισσότερο από έξι μήνες).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Αυτός ο υποδοχέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παρακάτω ζακέτα/γιλέκο με ανεμιστήρα και θερμαινό-
μενη ζακέτα/γιλέκο/κουβέρτα της Makita.
► Εικ.1
Ομάδα
A
Ζακέτα/γιλέκο με ανεμιστήρα:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Θερμαινόμενη ζακέτα/γιλέκο/κουβέρτα:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Ζακέτα/γιλέκο με ανεμιστήρα:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Ένδειξη επιπέδου ισχύος
Όταν χρησιμοποιείτε ζακέτα/γιλέκο με ανεμιστήρα,
εμφανίζεται το επίπεδο ισχύος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε τις ζακέτες/γιλέκα
με ανεμιστήρα στην ομάδα A που παρατίθεται ανω-
τέρω, η ένδειξη επιπέδου ισχύος 4 δεν θα ανάψει
επειδή οι μονάδες ανεμιστήρων τους χρησιμοποιούν
έλεγχο 3 βημάτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν χρησιμοποιήσετε τη θερμαινόμενη
ζακέτα/γιλέκο/κουβέρτα, μόνο η ένδειξη επιπέδου
ισχύος 4 θα ανάψει.
2.
Κουμπί λειτουργίας
Για ενεργοποίηση, εισαγάγετε την κασέτα μπαταριών
και μετά πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας
μέχρι να ανάψει η ένδειξη στάθμης ισχύος.
Για να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος της ζακέτας/γιλέκου
με ανεμιστήρα, πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας
όταν η ισχύς είναι ενεργοποιημένη.
Για απενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
λειτουργίας μέχρι να σβήσει η ένδειξη επιπέδου ισχύος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να αλλάξετε τη θερμότητα της
θερμαινόμενης ζακέτας/γιλέκου/κουβέρτας, πατήστε
το κουμπί στη θερμαινόμενη ζακέτα/γιλέκο/κουβέρτα
όταν είναι ενεργοποιημένη.
3.
Υποδοχή ισχύος
Συνδέστε το καλώδιο από τη ζακέτα/γιλέκο/κουβέρτα ή
το καλώδιο προσαρμογέα.
4.
Καλώδιο προσαρμογέα για ζακέτα/γιλέκο με
ανεμιστήρα (προαιρετικό εξάρτημα)
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο προσαρμογέα όταν χρησι-
μοποιείτε τα προϊόντα στην ομάδα A που παρατίθενται
ανωτέρω.
5.
Καλώδιο προσαρμογέα για θερμαινόμενη
ζακέτα/γιλέκο/κουβέρτα (προαιρετικό εξάρτημα)
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο προσαρμογέα όταν χρησι-
μοποιείτε τα προϊόντα στην ομάδα A που παρατίθενται
ανωτέρω.
42 ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μοντέλο

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents