Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 107

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства)
СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел
Номинален напон
Касета за батерија
USB-порта за
напојување
Димензии (Д x Ш x В)
Нето тежина
Некои од касетите за батерии наведени погоре може да не се достапни зависно од регионот во кој
живеете.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
какви било поинакви касети за батерии може да создаде ризик од повреда и/или пожар.
Симболи
За производот, се користат некои од следниве
симболи. Осигурете се дека сте го разбрале нивното
значење пред употребата.
Прочитајте го упатството за користење.
Само за земјите на ЕУ
Ni-MH
Поради присуство на опасни компоненти
Li-ion
во опремата, отпадната електрична и
електронска опрема, акумулаторите и
батериите може да влијаат негативно
врз животната средина и човековото
здравје.
Не фрлајте ги електричните и
електронските апарати или батериите во
домашниот отпад!
Во согласност со Европската директива
за фрлање електрична и електронска
опрема, акумулатори, батерии и
отпадни акумулатори и батерии, како
и нивната адаптација во државниот
закон, отпадната електрична опрема,
батериите и акумулаторите треба да
се чуваат одделно и да се достават на
посебно место за собирање општински
отпад, во согласност со прописите за
заштита на животната средина.
Ова е означено со симболот на
пречкртана корпа за отпадоци ставен на
опремата.
TD00000111
Држач за батерии за касетата за батерија LXT
D.C. 14,4 V
D.C. 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 мм x 78 мм x 39 мм
0,14 кг
Користете ги само касетите за батерии наведени погоре. Користењето
Држач за батерии за касетата за батерија CXT
D.C. 5 V, 2,4 A, тип A
БЕЗБЕДНОСНИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
прочитајте го упатството за употреба на
производот од Makita што ќе се користи со овој
уред.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
овој уред само со производите назначени
од Makita. Користењето на уредот со
неусогласени производи може да резултира
со пожар, прекумерна топлина, експлозија или
истекување на електролитот.
Електрична безбедност
1.
Не ракувајте со кабелот или батеријата со
влажни или мрсни раце.
Не користете оштетен USB-кабел.
2.
3.
Не злоупотребувајте го кабелот. Не
користете го кабелот за носење, влечење
или за исклучување. Кабелот треба да биде
подалеку од топлина, масло и остри рабови.
4.
Не оставајте никаков кабел исклучен додека
се напојува батеријата. Малите деца може
да стават активен приклучок во устата и да
предизвикаат повреда.
5.
Не ставајте шајки, жици или други предмети
во USB-портата за напојување. Тоа може да
предизвика краток спој, што може да доведе до
чад или пожар.
6.
Не поврзувајте извор на напојување со USB-
портата. USB-портата е наменета само за
полнење уреди со понизок напон. Секогаш
ставајте го капакот преку USB-портата кога
не полните уред со низок напон. Инаку,
постои опасност од пожар.
107 МАКЕДОНСКИ
TD00000110
D.C. 10.8 V - 12 V макс.
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 мм x 61 мм x 33 мм
0,09 кг
Пред употреба,
Користете го

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents