Предупреждения За Безопасност - Makita TD00000111 Instruction Manual

Battery holder
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции)
СПЕЦИФИКАЦИИ
Модел
Номинално
напрежение
Акумулаторна батерия
USB порт за
захранване
Размери (Д x Ш x В)
Нетно тегло
Някои от акумулаторните батерии, посочени по-горе, може да не са налични в зависимост от региона на
местоживеене.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Използването на други акумулаторни батерии може да причини нараняване и/или пожар.
Символи
Някои от следните символи са използвани за проду-
кта. Задължително се запознайте с техните значе-
ния, преди да пристъпите към работа.
Прочетете ръководството за
експлоатация.
Само за страни от ЕС
Ni-MH
Поради наличието на опасни компо-
Li-ion
ненти в оборудването отпадъците от
електрическо и електронно оборудване,
акумулатори и батерии може да имат
отрицателно въздействие върху окол-
ната среда и човешкото здраве.
Не изхвърляйте електрически и елек-
тронни уреди или батерии с битовите
отпадъци!
Съгласно Европейската директива за
отпадъците от електрическо и елек-
тронно оборудване и акумулатори и
батерии и отпадъци от акумулатори
и батерии и нейното адаптиране към
националното законодателство, отпа-
дъците от електрическо и електронно
оборудване, батерии и акумулатори
трябва да се събират отделно и да се
доставят до отделен събирателен пункт
за отпадъци, функциониращ съгласно
наредбите за опазване на околната
среда.
Това е указано чрез символ на зачертана
с кръст кофа на колелца, поставен върху
оборудването.
TD00000111
Стойка за акумулаторни батерии за акумула-
торна батерия LXT
Постоянно напрежение 14,4 V
Постоянно напрежение 18 V
BL1415N / BL1430B / BL1440 / BL1460B
BL1815N / BL1820B / BL1830 / BL1830B /
BL1840B / BL1850B / BL1860B
100 мм x 78 мм x 39 мм
0,14 кг
Използвайте само посочените по-горе акумулаторни батерии.
Стойка за акумулаторни батерии за акумула-
Постоянно напрежение 10,8 V – 12 V макс.
Постоянно напрежение 5 V, 2,4 A, тип A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
прочетете ръководството за експлоатация
на вашия продукт на Makita, който ще бъде
използван с този уред.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
уред само с продуктите, определени от Makita.
Използването на уреда с неодобрени продукти
може да предизвика пожар, прегряване, взрив
или изтичане на електролит.
Електрическа безопасност
1.
Не пипайте кабела и акумулатора с мокри
или намаслени ръце.
Не използвайте повреден USB кабел.
2.
3.
Не използвайте по неправилен начин
захранващия кабел. Не използвайте кабела
за пренасяне, дърпане или изключване.
Пазете кабела от топлина, масло и остри
ръбове.
Не оставяйте изваден никакъв кабел,
4.
докато се подава захранване от акумулатор-
ната батерия. Малки деца могат да поставят
щекера в устата си и да получат нараняване.
Не вкарвайте пирони, проводници или
5.
други предмети в USB порта за захранване.
Това може да предизвика късо съединение,
което да доведе до отделяне на дим или до
пожар.
98 БЪЛГАРСКИ
TD00000110
торна батерия CXT
BL1016 / BL1021B / BL1041B
88 мм x 61 мм x 33 мм
0,09 кг
Преди употреба
Използвайте този

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita TD00000111

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents