Download Table of Contents Print this page

Makita TD00000111 Instruction Manual page 63

Battery holder

Advertisement

Table of Contents
Ieteikumi akumulatora kalpoša-
nas laika pagarināšanai
1.
Uzlādējiet akumulatora kasetni, pirms tā ir
pilnībā izlādējusies. Vienmēr, kad ievērojat, ka
darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darba-
rīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
2.
Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumula-
tora kasetni. Pārmērīga uzlāde saīsina akumu-
latora kalpošanas laiku.
3.
Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas tempe-
ratūrā 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kaset-
nei pirms uzlādes ļaujiet atdzist.
4.
Kad akumulatora kasetne netiek izmantota,
izņemiet to no darbarīka vai lādētāja.
5.
Uzlādējiet litija jonu akumulatora kasetni,
ja to ilgstoši nelietosit (vairāk nekā sešus
mēnešus).
DETAĻU APRAKSTS
Turētāju var izmantot tālāk norādītajai Makita jakai ar
ventilatoru/vestei un apsildāmajai jakai/vestei/segai.
► Att.1
Grupa
A
Jaka ar ventilatoru/veste:
DFV210, DFJ206, DFJ207, DFJ210, DFJ211,
DFJ212, DFJ213, DFJ214, DFJ216, DFJ304,
DFJ305, DFJ310, DFJ311, DFJ405, DFJ407,
DFJ410, DFJ411, DFJ416
Apsildāmā jaka/veste/sega:
CV102D, DCV202, CJ105D, CJ106D, DCJ205,
DCJ206, CB100D, DCB200
B
Jaka ar ventilatoru/veste:
DFJ212A, DFJ213A, DFJ214A, DFJ216A,
DFJ312A, DFJ416A, DFV210A, DFV214A
1.
Jaudas līmeņa indikators
Izmantojot jaku ar ventilatoru/vesti, tiek attēlots jaudas
līmenis.
PIEZĪME: Ja izmantojat iepriekš norādītās A grupas
jakas ar ventilatoru/vestes, jaudas līmeņa indikators
4 neiedegas, jo to ventilatora blokam ir 3 līmeņu
vadība.
PIEZĪME: Ja izmantojat apsildāmo jaku/vesti/segu,
iedegas tikai jaudas līmeņa indikators 4.
2.
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Lai ieslēgtu, ievietojiet akumulatora kasetni un tad turiet
nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz iedegas
jaudas līmeņa indikators.
Lai mainītu jakas ar ventilatoru/vestes jaudas līmeni,
ieslēgtai ierīcei īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu.
Lai izslēgtu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, līdz jaudas līmeņa indikators izslēdzas.
PIEZĪME: Lai mainītu apsildāmās jakas/vestes/segas
siltuma līmeni, nospiediet ieslēgtas apsildāmās jakas/
vestes/segas pogu.
Modelis
3.
Strāvas kontaktligzda
Pievienojiet jakas/vestes/segas kabeli vai adaptera
kabeli.
4.
Jakas ar ventilatoru/vestes adaptera kabelis
(papildpiederums)
Izmantojiet adaptera kabeli, ja izmantojat iepriekš norā-
dītos A grupas izstrādājumus.
5.
Apsildāmās jakas/vestes/segas adaptera kabe-
lis (papildpiederums)
Izmantojiet adaptera kabeli, ja izmantojat iepriekš norā-
dītos A grupas izstrādājumus.
6.
Jakas/vestes/segas strāvas vads
Iepriekš norādītajiem A grupas izstrādājumiem pievie-
nojiet atbilstošo adaptera kabeli: jakai ar ventilatoru/
vestei vai apsildāmajai jakai/vestei/segai.
Iepriekš norādītajiem B grupas izstrādājumiem iesprau-
diet akumulatoru turētāja strāvas kontaktligzdā.
PIEZĪME: Kontaktligzdas forma un atrašanās vieta
dažādām jakām/vestēm/segām var atšķirties.
7.
Akumulatora kasetne (papildpiederums)
Ievietojiet akumulatora kasetni turētājā līdz galam, līdz
tā fiksējas vietā ar klikšķi.
FUNKCIJU APRAKSTS
Akumulatora kasetnes uzstādīšana
un izņemšana
UZMANĪBU:
tora kasetni, akumulatora turētāju un akumulatora
kasetni turiet cieši. Ja akumulatora turētāju un aku-
mulatora kasetni netur cieši, tie var izslīdēt no rokām,
radīt bojājumus akumulatora turētājam un akumula-
tora kasetnei un/vai izraisīt savainojumus.
UZMANĪBU:
kasetnes izņemšanas izslēdziet ierīci.
► Att.2: 1. Sarkanas krāsas indikators 2. Poga
3. Akumulatora kasetne 4. Akumulatoru
turētājs
Lai uzstādītu akumulatora kasetni, salāgojiet mēlīti uz
akumulatora kasetnes ar atveri ietvarā un iebīdiet to
vietā. Ievietojiet akumulatora kasetni līdz galam, līdz tā
fiksējas vietā ar klikšķi. Ja pogas augšējā daļā redzams
sarkanas krāsas indikators, tas nozīmē, ka tā nav pilnīgi
fiksēta.
Lai izņemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no akumu-
latora turētāja, vienlaicīgi spiežot kasetnes priekšpusē
esošo pogu.
63 LATVIEŠU
Uzstādot vai izņemot akumula-
Vienmēr pirms akumulatora

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Td00000110

Table of Contents