Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 73

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Advarsel
Påse at du setter inn støpslet riktig
Bruk ikke eller stopp ikke enheten ved
å sette inn eller trekke ut støpslet
Skad ikke og bruk aldri en uspesifisert
strømledning
Du må ikke endre lengden på
strømledningen eller dele stikkontakten
med andre apparater
Du må ikke betjene enheten med våte
hender eller i fuktige omgivelser
Luftstrømmen skal ikke rettes direkte
mot de som er i rommet
Sørg alltid for riktig jording
Ikke la vann strømme inn i elektriske
deler
Du må alltid installere en kretsbryter
og bruke en dedikert strømkrets.
Trekk ut støpslet hvis du hører uvanlige
lyder, lukt eller røyk fra enheten
Bruk ikke stikkontakten hvis den
er løs eller skadet
Enheten må ikke åpnes når den
er i gang.
Hold skytevåpen unna
Du må ikke bruke strømledningen
i nærheten av varmeapparater
Bruk ikke strømledningen i nærheten av
brannfarlig gass eller brennbare stoffer,
for eksempel bensin, benzen, tynner osv.
Luft rommet før du bruker luftkjøleren
i tilfelle det er gasslekkasje fra et annet
apparat
Du må ikke demontere eller endre
enheten
Betydning
Ellers kan det føre til elektrisk støt, brann
og eksplosjon på grunn av overskytende
varmeproduksjon
Kan forårsake elektrisk støt, brann og
eksplosjon på grunn av varmeutvikling
Kan forårsake elektrisk støt, brann og
eksplosjon. Hvis strømledningen er
skadet, må den byttes ut av produsenten
eller serviceagenten eller en tilsvarende
kvalifisert person for å unngå fare.
Kan forårsake elektrisk støt, brann og
eksplosjon på grunn av varmeutvikling
Det kan forårsake elektrisk støt
Dette kan påføre deg skade
Feil jording kan forårsake elektrisk støt
Den kan forårsake at enheten svikter
eller at du bli utsatt for elektrisk støt
Feil installasjon kan forårsake elektrisk
støt, brann og eksplosjon
Kan forårsake elektrisk støt, brann
og eksplosjon
Kan forårsake elektrisk støt, brann
og eksplosjon
Kan forårsake elektrisk støt, brann
og eksplosjon
Det forårsake brann og eksplosjon
Kan forårsake elektrisk støt, brann
og eksplosjon
Kan forårsake elektrisk støt, brann
og eksplosjon
Det kan forårsake eksplosjon, brann
og brannskader
Det kan forårsake svikt og elektrisk støt
NORSK
73

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading