Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
noin 5 minuutin ajan. Mahdolliset
aikaisemmat asetukset peruutetaan
ja laitteen lähtöasetukset palautuvat.
• Kun sammutat laitteen jäähdytystilassa,
kompressori sammuu välittömästi ja
ylä- / alapuolella oleva puhallinmoottori
pysähtyy 5 sekunnin kuluttua; jos laitetta
käytetään puhallintilaan jäähdytystilasta,
kompressori sammuu välittömästi ja
puhallinmoottori pysähtyy 5 sekunnin
kuluttua; ja jos laitetta käytetään
lämmitystilaan jäähdytystilasta,
kompressori sammuu välittömästi
ja alapuolella oleva puhallinmoottori
pysähtyy 30 sekunnin kuluttua.
• Alhaisen lämpötilan käyttäminen:
Jäätyykö laite? Laite voi jäätyä, jos laite
on asetettu likimäärin lämpötilaan 18 °C
ympäristölämpötilan ollessa alhainen,
erityisesti yöllä. Näissä olosuhteissa
lämpötilan laskeminen edelleen voi
aiheuttaa laitteen jäätymisen. Laitteen
jäätyminen voidaan estää asettamalla
laitteeseen korkeampi lämpötila.
• Kosteudenpoistotila nostaa huoneen
lämpötilaa. Laite tuottaa lämpöä
kosteudenpoiston aikana ja huoneen
lämpötilan nousee. Lämmintä ilmaa
Noudata seuraavassa esitettyjä ohjeita
välttääksesi aiheuttamasta vahinkoja
käyttäjälle, muille henkilöille tai
omaisuudelle.
Vahinkoja ja vaurioita voi sattua, mikäli
näitä ohjeita ei noudateta ja laitetta
käytetään virheellisesti.
Vakavuus on luokiteltu seuraavilla
merkeillä:
VAROITUS!
Tämä symboli ilmoittaa
kuolemanvaarasta tai vakavien
henkilövahinkojen vaarasta.
HUOMAUTUS!
Tämä symboli ilmoittaa henkilö- tai
omaisuusvahinkovaarasta.
poistuu poistoilmanaukosta, tämä
on normaalia eikä se merkitse
laitteen toimintahäiriötä.
• Tämä ilmastointilaite puhaltaa
jäähdytystilassa laitteen tuottamaa
lämmintä ilmaa huoneesta ulos
poistoletkun kautta. Sillä välin, sama
määrä ulkoilmaa tulee huoneeseen
ulkopuolelta huoneessa olevien
aukkojen kautta.
• Jäähdytysainepiirin parissa
työskentelevillä henkilöillä pitää olla
alan arviointiviranomaisen voimassa
oleva todistus, jolla todistetaan
pätevyys käsitellä kylmäaineita
turvallisesti alan tunnustettujen
arviointimäärittelyjen mukaisesti.
• Huollon saa suorittaa ainoastaan
valmistajan suositusten mukaisesti.
Muun ammattihenkilöstön apua vaativa
huolto ja korjaus on suoritettava
henkilön, jolla on pätevyys käsitellä
syttyviä kylmäaineita, valvonnassa.
• Ilmastointilaitteen käyttölämpötila-
alue on 16–35 °C (60-95 °F)
alajäähdytystila; 5-27 °C (41-80 °F)
alajäähdytystila.
Tämän ohjekirjan symbolit on kuvattu alla:
Toimenpiteen suorittaminen
on aina kiellettyä.
Toimenpiteen suorittaminen
on aina pakollista.
2.2 Varoitus käytön aikana
VAROITUS!
Varoitus käytön aikana
SUOMI
51

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading