Electrolux EXP26U338CW User Manual page 90

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
90 www.electrolux.com
1.3 Säkerhetsföreskrifter vid användning
• Du måste stänga av enheten och koppla från
nätsladden innan underhåll eller rengöring utförs.
• Placera inte enheten nära någon värmekälla eller
öppen eld när du byter filter.
• Stänk inte och häll inte vatten direkt på enheten. Vatten
kan orsaka elektriska stötar eller skador på utrustningen.
• Luftkonditioneringen ska alltid tömmas när den ska
flyttas. Om det finns vatten kvar i tanken kan det rinna
ut medan den flyttas.
• För att vara säker på att allt vatten töms ut får
inte tömningsslangen vara böjd eller lyftas upp
i avfuktningsläget. Om detta inte görs kan det
tömda vattnet rinna ut i rummet.
• Temperaturen runt tömningsslangen får inte vara under
fryspunkten vid användning. Uttömt vatten kan frysa i
slangen och orsaka att vatten i enheten svämmar över
och rinner ut i rummet.
• Blockera inte luftinloppet eller luftutloppet med föremål.
Kylningsförmågan kan minskas eller upphöra helt.
• Se till att det finns en antiexplosiv jordfelsbrytare som
skydd mot elektriska stötar i enlighet med brittisk
standard och kabeldragningsregler.
• Exponering för direkt luftflöde under en längre period
kan vara farligt för hälsan. Exponera inte boende,
husdjur eller växter för direkt luftflöde under längre
tidsperioder.
• Använd inte den här luftkonditioneringen för ändamål
som inte angivits (t.ex. bevarande av precisionsenheter,
mat, husdjur, växter och konstföremål). Användning på
ett sådant sätt kan skada sådan egendom.
• Använd inte medel för att påskynda
avfrostningsprocessen eller för att rengöra, andra
än de som rekommenderas av tillverkaren.
Fyrkantigt jordat stift
Kontakt
(endast för
Storbritannien)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents