Download Print this page

Miljøhensyn - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Klimaanlægget køler, men rummet
er for varmt - der dannes is på
kølespolen bag fronten.
• Luftfilteret er snavset – luftstrømmen
begrænses. Rens luftfilteret. Se
afsnit 8. Vedligeholdelse og rengøring.
• Temperaturen er indstillet for højt.
Indstil en lavere temperatur.
• Luftspjældet er indstillet forkert. Justér
luftspjældet for at opnå en bedre
luftfordeling.
• Forsiden af enheden er blokeret af
tæpper, persienner, møbler osv.,
hvilket reducerer luftfordelingen. Fjern
blokerende genstande foran enheden.
• Døre, vinduer, spjæld osv. er åbne –
der slipper kold luft ud. Luk døre,
vinduer, spjæld osv.
10. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet.
Anbring emballagematerialet i
passende beholdere til genbrug. Hjælp
med at beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
• Der blev tændt for nylig tændt for
enheden i et varmt lokale. Lad der gå
mere tid, før den ophobede varme fra
vægge, loft, gulv og møbler forsvinder.
Klimaanlægget tændes og slukkes ofte.
• Luftfilteret er snavset – luftstrømmen
begrænses. Rens luftfilteret.
• Den udvendige temperatur er meget
varm. Indstil blæserhastigheden til
en højere indstilling for at lede luft
igennem kølespolerne hurtigere.
Rummet er for koldt.
• Den indstillede temperatur er for lav.
Indstil en højere temperatur.
Bortskaf ikke apparater, der er
mærket med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
DANSK
43
, sammen med

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading