Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
28 www.electrolux.com
• Undgå stansning eller brænding.
• Nationale gasbestemmelser skal overholdes.
• Ventilationsåbningerne må ikke blokeres.
• Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område,
hvor rummets størrelse er større end 12 m
BEMÆRK: SE TYPESKILTET FOR DEN TYPE
KØLEMIDDELGAS, DER ANVENDES I DIN APPARAT.
ADVARSEL!
Specifikke oplysninger om apparater med R290
kølemiddelgas.
• Læs grundigt alle advarslerne.
• Ved afrimning og rengøring af apparatet må
• Apparatet skal placeres i et område uden
• Må ikke punkteres og brændes.
• Kølemiddelgasser kan være lugtfrie.
• Apparatet skal installeres, bruges og opbevares
• Dette apparat indeholder et vist antal gram
• R290 er en kølemiddelgas, der overholder
• Hvis apparatet installeres, betjenes eller
• Apparatet skal opbevares på en sådan måde,
• Personer, som betjener eller arbejder på
du ikke bruge andre værktøjer end dem, der
anbefales af fabrikanten.
kontinuerlige antændelseskilder (for eksempel:
åben ild, gas eller elektriske apparater i drift).
i et område, der er større end 12 m
(se mærkaten på bagsiden af enheden) af
R290-kølemiddelgas.
de europæiske miljødirektiver. Pas på ikke
at punktere nogen del af kølekredsløbet.
opbevares i et uventileret område, skal lokalet
være udformet til at forhindre akkumulering af
kølevæskelækage, der medfører risiko for brand
eller eksplosion på grund af tænding af kølemidlet
forårsaget af elektriske ovne, komfurer eller andre
antændelseskilder.
at mekanisk fejl undgås.
kølekredsløbet, skal have den relevante
2
.
2
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading