Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 70

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
70 www.electrolux.com
• Apparatet skal oppbevares i et godt ventilert område
hvor romstørrelsen er over 12 kvm
MERK: SJEKK MERKEPLATEN FOR
KJØLEMIDDELGASSEN SOM ER I BRUK
I APPARATET DITT.
ADVARSEL!
Spesifikke opplysninger om apparater med R290
kjølemiddelgass.
• Les alle advarsler nøye.
• Under avriming og rengjøring av apparatet må
• Apparatet må plasseres i et område uten
• Må ikke punteres eller brennes.
• Kjølegasser kan være luktfrie.
• Apparatet må installeres, brukes og
• Dette apparatet inneholder et visst antall gram
• R290 er en kjølemiddelgass som overholder de
• Hvis apparatet er installert, i bruk eller lagret i et
• Dette apparatet må lagres slik at mekanisk svikt
• Personer som bruker eller arbeider med
du ikke bruke andre verktøy enn de som anbefales
av produsenten.
kontinuerlige antenningskilder (for eksempel: åpne
flammer, gass- eller elektriske apparater i bruk).
lagres i et område som er større enn 12 kvm
(se etiketten på baksiden av enheten) R290
kjølemiddelgass.
europeiske miljødirektivene. Du skal ikke punktere
noen deler av dette produktet.
uventilert område, må rommet være utformet for å
forhindre akkumulering av kjølemiddellekkasjer som
kan medføre fare for brann eller eksplosjon på grunn
av antennelse av kjølemidler forårsaket av elektriske
ovner, komfyrer eller andre antenningskilder.
hindres.
kjølemiddel må ha riktig sertifisering utstedt av en
akkreditert organisasjon som sikrer kompetanse i
håndtering av kjølemidler i henhold til en bestemt
vurdering anerkjent av bransjeforeninger.
2
.
2
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading