Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.3 Advarsler om brug
• Sørg for at slukke for enheden og tage stikket ud af
stikkontakten, før der udføres vedligeholdelse eller
rengøring.
• Anbring ikke enheden nær varmekilde eller åben ild,
når du udskifter filtrene.
• Sprøjt eller hæld ikke vand direkte på enheden. Vand
kan give elektrisk stød eller skade udstyret.
• Klimaanlægget skal tømmes for vand, før det flyttes.
Hvis der er vand i tanken, kan det løbe ud, når
anlægget flyttes.
• For at sikre korrekt tømning må afløbsslangen ikke være
bøjet og må ikke være hævet under affugtningstilstand.
Ellers kan der løbe vand ud i rummet.
• Temperaturen rundt om afløbsslangen må ikke være
under frysepunktet under brug. Afløbsvandet kan fryse
i slangen, hvilket medfører, at vandet i enheden løber
ud i rummet.
• Luftudblæsningen må ikke blokeres. Kølefunktionen
kan blive reduceret eller afbrudt helt.
• Installér en fejlstrømsafbryder (RCD) for at beskytte
mod elektrisk stød i overensstemmelse med britisk
standard og regler for ledningsføring.
• Udsættelse for direkte luftstrøm i længere tid kan være
skadeligt for helbredet. Undgå at udsætte beboere, husdyr
eller planter for direkte luftstrøm i længere tid ad gangen.
• Klimaanlægget må ikke bruges til ikke-specificerede
anvendelsesformål (f.eks. til sikring af præcisionsudstyr,
madvarer, husdyr, planter og kunstgenstande). Dette
kan skade disse ting.
• Brug ikke redskaber til at fremskynde optøningen,
medmindre de er anbefalet af producenten.
• Udstyret skal opbevares et sted uden løbende
driftsrelaterede antændelseskilder (eksempelvis:
åben ild, anvendt gasudstyr eller elvarmer).
Firkantet jordben
Stik
DANSK
(kun for
Storbritannien)
27

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading