Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 89

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Använd alltid en antiexplosiv strömbrytare eller
säkring med rätt amperemärkning. Använd
inte under några omständigheter tråd, stift eller
andra föremål istället för en riktig säkring.
• I händelse av något onormalt med
luftkonditioneringen (t.ex. en brinnande lukt),
dra inte ut kontakten direkt utan öppna fönstret
för att få in luft först och stäng sedan av enheten
och koppla bort strömförsörjningen.
VARNING!
Varning för nätsladden
• Denna stickkontakt får endast kopplas in i ett
lämpligt vägguttag. Använd inte tillsammans
med förlängningssladdar.
• Tryck in stickkontakten ordentligt i uttaget och
kontrollera att den inte sitter löst.
• Tryck, deformera eller ändra inte nätsladden och
sänk inte ner den i vatten. Ovarsam hantering av
nätsladden kan leda till att enheten skadas och
orsaka elektriska stötar.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av
tillverkaren eller dennes serviceagent, eller en
motsvarande kompetent person, för att undvika
säkerhetsrisker. Använd endast en utbytessladd
som följer tillverkarens specifikationer.
• Denna produkt måste vara ansluten till ett jordat
eluttag. Denna produkt är utrustad med en jordad
sladd. Stickkontakten måste anslutas till ett uttag
som är ordentligt installerat och jordat. Skär
under inga omständigheter bort eller avlägsna det
fyrkantiga jordade stiftet (endast för Storbritannien)
från stickkontakten.
Kontakt
Jordning
SVENSKA
89

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading