Download Table of Contents Print this page
Electrolux EXP26U338CW User Manual

Electrolux EXP26U338CW User Manual

Advertisement

Available languages
Table of Contents
EXP26U338CW
EXP26U538CW
EXP34U338CW
EXP35U538CW
EXP26U558CW
EXP26U758CW
EN
Air Conditioner
DA
Klimaanlæg
FI
Ilmastointilaite
NO
Luftkjøler
SV
Luftkonditionering
IT
Condizionatore d'aria
FR
Climatiseur
EXP26U338HW
EXP26U538HW
EXP34U338HW
EXP35U538HW
EXP26U558HW
User Manual
Brugsvejledning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisninng
Manuale per l'utente
Manuel D'utilisation
2
23
44
66
86
108
130

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EXP26U338CW

 • Page 1 EXP26U338CW EXP26U338HW EXP26U538CW EXP26U538HW EXP34U338CW EXP34U338HW EXP35U538CW EXP35U538HW EXP26U558CW EXP26U558HW EXP26U758CW Air Conditioner User Manual Klimaanlæg Brugsvejledning Ilmastointilaite Käyttöohje Bruksanvisning Luftkjøler Bruksanvisninng Luftkonditionering Manuale per l’utente Condizionatore d’aria Manuel D'utilisation Climatiseur...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. ENVIRONMENTAL CONCERNS ..............22 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Page 3: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION WARNING! • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 4: Air Conditioner

  • The air conditioner is not intended for use by young children of infirmed persons without supervision. • Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner. • There are local council rules regarding maximum allowable noise levels emitted by air conditioners.
 • Page 5 ENGLISH • Always use a anti-explosive circuit breaker or fuse with the proper amp rating. Do not, under any circumstances, use wire, pins or other objects in place of a proper fuse. • In the event of any abnormality with the air conditioner (eg.
 • Page 6 Square earthed pin Plug (only for UK) 1.3 Usage cautions • Be sure to turn the unit off and disconnect the power supply cord before performing any maintenance or cleaning. • Do not put unit near any heat source or open fire when you replacing the filters.
 • Page 7 ENGLISH • The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater). • Do not pierce or burn. • Compliance with national gas regulations shall be observed.
 • Page 8 • The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure. • Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification...
 • Page 9: Safety Instruction

  ENGLISH 2. SAFETY INSTRUCTION 2.1 Notes on Operation low ambient temperature conditions, especially at night. In these conditions, a further temperature drop may cause the • Allow 4 minutes for the compressor unit to freeze. Setting the unit to a higher to restart cooling.
 • Page 10 10 www.electrolux.com Warning Meaning Plug in power plug properly Otherwise, it may cause electric shock, fire and explosion due to excess heat generation Do not operate or stop the unit by It may cause electric shock, fire and inserting or pulling out Die power plug...
 • Page 11 ENGLISH CAUTION! Caution Meaning When the air filter is to be removed, It may cause an injury do not touch the metal parts of the unit Do not clean the air conditioner with Water may enter the unit and degrade the water insulation.
 • Page 12: Unit Description

  12 www.electrolux.com 3. UNIT DESCRIPTION Remote control Continuous drain outlet Signal receiver Pump drain outlet Room air outlet Bottom drain outlet Control panel Air exhaust Carrying handle (both sides) Power plug socket Power cord Air intake Castor 4. ACCESSORIES INCLUDED...
 • Page 13: Installation Instructions

  ENGLISH 5. INSTALLATION INSTRUCTIONS 5.1 Exhausting hot air 4. Affix the adaptor B into the window. (Fig. 5) In the Cool Mode the appliance must be placed close to a window or opening so that the warm exhaust air can be ducted outside.
 • Page 14: Air Conditioner Features

  14 www.electrolux.com 6. AIR CONDITIONER FEATURES 6.1 CONTROL PANEL Displays temperature/time Mode Selection Power ON/OFF Sleep Filter Reset Timer Fan Speed Swing Adjust Temperature or Timer 7. OPERATING INSTRUCTIONS Some of the following instructions Cooling mode can only be used by using the In this mode the exhaust adaptor hose Control Panel.
 • Page 15 ENGLISH Fan mode the “on/off” button. After cancel the setting, the timer indicator will switch off. In this mode, there is no need to use the How to delay shutdown exhaust hose or drainage hose. You can delay shutdown when the unit 1.
 • Page 16: Remote Control

  16 www.electrolux.com 7.2 Remote Control If the remote control unit is replaced or discarded, the batteries must be removed and disposed of in accordance with local legislation as they do harm to the environment. Do not mix old and new batteries.
 • Page 17 ENGLISH Plug in the unit, then press the “on/off” button (when turned on, the unit will operate as the last setting before shutdown. To switch the unit off, press “on/off” button again, then remove the plug. Always switch the unit off by pressing the “on/off”...
 • Page 18 18 www.electrolux.com The “Sleep” mode program can be °F/°C function cancelled at any time during operation by Press the “ ” and “ ” button the same pressing the “Sleep”, “mode” or “fan speed” time for more than 3 seconds to switch button.
 • Page 19 Heat Pump mode 7.3 Fault code If the display reads “AS”, “CS” and “ES”, the temperature sensor has failed. Garden hose Contact your Authorized Electrolux Service Center. Drain hose Fig. 21 NOTE: If the display reads “L3”, the condenser •...
 • Page 20: Care & Cleaning

  20 www.electrolux.com Replace the drain cap to the continuous drain outlet when no condensate flows out. Put the drip tray under the bottom drain outlet, then remove the rubber stopper from the drain outlet, to allow the condensate to flow into the drip tray. If your drip tray can’t hold all the condensate, a number of fills will be needed.
 • Page 21: Trouble Shooting

  ENGLISH 2. Wash the filter using liquid dishwashing 2. Remove and clean the filter, allow it to detergent and warm water under dry completely, then reinstall it. 40°C. Rinse filter thoroughly. Gently 3. Remove the batteries from the remote shake excess water from the filter. control.
 • Page 22: Environmental Concerns

  22 www.electrolux.com • Unit recently turned on in hot room. Air conditioner cooling, but room is too warm - ice forming on cooling coil Allow additional time to remove “stored behind decorative front. heat” from walls, ceiling, floor and furniture.
 • Page 23 10. MILJØHENSYN ....................43 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
 • Page 24: Oplysninger Om Sikkerhed

  24 www.electrolux.com OPLYSNINGER OM SIKKERHED ADVARSEL! • Apparatet kan kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på...
 • Page 25 DANSK • Klimaanlægget er ikke beregnet til at blive betjent af mindre børn eller funktionshæmmede uden opsyn. • Mindre børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget. • Der findes lokale bestemmelser vedrørende maksimalt tilladte støjniveauer for klimaanlæg. •...
 • Page 26 26 www.electrolux.com strømforsyning med forkert spænding kan medføre beskadigelse af enheden og risiko for brand. • Brug altid et relæ eller en sikring med korrekt spændingsangivelse. Du må under ingen omstændigheder bruge, ledninger, stifter eller andre genstande i stedet for en korrekt sikring.
 • Page 27 DANSK Firkantet jordben Stik (kun for Storbritannien) 1.3 Advarsler om brug • Sørg for at slukke for enheden og tage stikket ud af stikkontakten, før der udføres vedligeholdelse eller rengøring. • Anbring ikke enheden nær varmekilde eller åben ild, når du udskifter filtrene. •...
 • Page 28 28 www.electrolux.com • Undgå stansning eller brænding. • Nationale gasbestemmelser skal overholdes. • Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. • Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse er større end 12 m BEMÆRK: SE TYPESKILTET FOR DEN TYPE KØLEMIDDELGAS, DER ANVENDES I DIN APPARAT.
 • Page 29: Anvisninger Vedr. Sikkerhed

  DANSK certificering udstedt af en akkrediteret organisation, der sikrer kompetence til håndtering af kølemidler i henhold til en specifik vurdering, som anerkendes af foreninger i branchen. • Reparationer skal udføres på baggrund af anbefalinger fra fremstillingsvirksomheden. Vedligeholdelse og reparationer, der kræver hjælp fra andet kvalificeret personale, skal udføres under tilsyn af en person, som er en specialist i brugen af brændbare kølemidler.
 • Page 30 30 www.electrolux.com fire minutter, skal du sørge for at • Affugtningstilstanden øger vente mindst fire minutter, inden du rumtemperaturen. Enheden genererer genstarter enheden. Hvis du genstarter varme i affugtningstilstand, og klimaanlægget inden for fire minutter, rumtemperaturen øges. Der blæses kan en beskyttelsesanordning i varm luft ud af luftudblæsningen, men...
 • Page 31 DANSK Advarsel Betydning Sæt stikket korrekt i stikkontakten Ellers kan det medføre elektrisk stød, brand og eksplosion pga. for høj varmedannelse Enheden må ikke tændes eller slukkes Det kan medføre elektrisk stød, brand og ved at sætte stikket i eller tage det ud eksplosion på...
 • Page 32 32 www.electrolux.com PAS PÅ! Forsigtig Betydning Rør ikke ved enhedens metaldele, når Risiko for personskade luftfilteret skal tages ud Rengør ikke klimaanlægget med vand Der kan komme vand i enheden, der nedbryder isoleringen. Det kan føre til elektrisk stød Udluft lokalet godt, når enheden bruges Der kan blive iltmangel i lokalet sammen med brændeovn og lignende.
 • Page 33: Enhedsbeskrivelse

  DANSK 3. ENHEDSBESKRIVELSE Fjernbetjening Kontinuerlig drænudløb Signalmodtager Pumpedrænudløb Rumluftudgang Nederste drænudløb Kontrolpanel Luftudstødning Bærehåndtag (begge sider) Netstikkontakt Netledning Luftindtag Rulle 4. TILBEHØR INKLUDERET DELE NAVN PÅ DELE: MÆNGDE: Adapter A, Udstødningskanal, 1 sæt Adapter B (flad mund), 1 stk. Afløbsslange 1 sæt Fjernbetjening Batteri (R03P "AAA"...
 • Page 34: Installationsinstruktioner

  34 www.electrolux.com 5. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 5.1 Udstødende varm luft 4. Monter adapter B på vinduet. (Figur 5) I Afkølings-tilstand skal apparatet anbringes tæt på et vindue eller en åbning, så den varme udblæsningsluft kan ledes udenfor. Anbring først enheden på et jævnt gulv, og sørg for, at der er mindst 50 cm fri plads rundt om enheden, og at den er inden for rækkevidde af en...
 • Page 35: Klimaanlæggets Funktioner

  DANSK 6. KLIMAANLÆGGETS FUNKTIONER 6.1 BETJENINGSPANEL Viser temperatur/tid Tilstandsvalg Tænd/sluk Sleep (Dvale) Filternulstilling Timer Blæserhastighed Sving Juster temperatur eller timer 7. BETJENINGSVEJLEDNING 1. Tryk på "mode"-knappen, indtil Nogle af de følgende instruktioner kan kun bruges ved at bruge indikatoren for afkølingstilstand tændes. betjeningspanelet.
 • Page 36 36 www.electrolux.com 1. Tryk på "mode"-knappen, indtil Sådan forsinkes nedlukning indikatoren for blæsertilstand tændes. Du kan forsinke nedlukning, når enheden er tændt. 2. Tryk på knappen "Fan speed" for at Tryk på knappen "Timer", hvorefter vælge den ønskede blæserhastighed. Timerindikatoren tænder, og antallet 3.
 • Page 37 DANSK 7.2 Fjernbetjening Hvis fjernbetjeningen udskiftes eller kasseres, skal batterierne fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med lokal lovgivning, da de skader miljøet. Undgå at kombinere ældre batterier med nye. Undgå at blande alkaline-, standard- (kul-zink) eller genopladelige (nikkel- cadmium) batterier. Batterier må...
 • Page 38 38 www.electrolux.com For at slukke for apparatet skal du trykke på tænd/sluk-knappen igen og derefter tage stikket ud. Sluk altid enheden ved at trykke på tænd/ sluk-knappen og vent nogle minutter, før stikket tages ud. Afkølingstilstand Tryk på "mode"-knappen, indtil venstre side af LCD-skærmen viser "cool".
 • Page 39 DANSK "Sleep"-tilstandsprogrammet kan Tryk eller hold på pil OP " " eller pil annulleres på et vilkårligt tidspunkt NED " " for at ændre timeren for ved at trykke på knappen "Sleep" igen. udskudt start med trin på 0,5 time op Bemærk! Dvaletilstand kan ikke indstilles til 10 timer og derefter med trin på...
 • Page 40 7.3 Fejlkode Fig. 20 Hvis displayet viser "AS", "CS" og "ES", er der en fejl i temperaturføleren. Kontakt dit Afløbshætte autoriserede Electrolux Service Center. til tør funktion Afløbshætte til varmepumpe Hvis "L3" vises i displayet, er der fejl i Haveslange kondensatorblæserføleren.
 • Page 41: Vedligeholdelse Og Rengøring

  DANSK Sæt en drypbakke (medfølger ikke) under nedre drænudløb, og træk derefter afløbshætten ud for at lade kondensatet Bund strømme ind i drypbakken. Afløbsudgang Sæt afløbshætten tilbage på det kontinuerlige drænudløb, når der ikke strømmer kondensvand ud. Dryphætte Sæt drypbakken under nederste Drypbakke drænudløb, og tag gummiproppen ud af drænudløbet for at lade kondensatet...
 • Page 42: Fejlfinding

  42 www.electrolux.com 2. Vask filteret ved hjælp af flydende og der ikke løber mere vand ud, skal opvaskemiddel og varmt vand under gummiproppen og hætten monteres 40 °C. Skyl filteret grundigt. Ryst igen. forsigtigt overskydende vand af filteret. 2. Fjern og rengør filteret, lad det tørre Sørg for, at filteret er helt tørt, før det...
 • Page 43: Miljøhensyn

  DANSK • Der blev tændt for nylig tændt for Klimaanlægget køler, men rummet enheden i et varmt lokale. Lad der gå er for varmt - der dannes is på mere tid, før den ophobede varme fra kølespolen bag fronten. vægge, loft, gulv og møbler forsvinder. •...
 • Page 44 9. VIANMÄÄRITYS ....................63 10. YMPÄRISTÖNSUOJELU ................64 SINUN PARHAAKSESI Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
 • Page 45: Turvallisuusohjeet

  SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! • Lapset (yli 8-vuotiaat) ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutteita tai puutteellinen kokemus ja tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä on valvottu tai ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
 • Page 46 46 www.electrolux.com • Pieniä lapsia tulee valvoa, etteivät he leikkisi ilmastointilaitteella. • On olemassa paikallisten viranomaisten asettamia ilmastointilaitteiden suurimpia sallittuja äänitasoja. • Jos virtajohto on vaihdettava, vaihdon saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. • Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö noudattaen maakohtaisia kytkentästandardeja (jos olemassa).
 • Page 47 SUOMI • Käytä aina räjähdyssuojattua katkaisinta tai oikean suuruista sulaketta. Älä missään tapauksessa käytä johtoa, pistikkeitä tai muita esineitä sulakkeen sijaan. • Mikäli ilmastointilaitteessa esiintyy poikkeavuuksia (esim. palaneen hajua), älä vedä pistoketta suoraan, avaa ensin ikkuna tuuletusta varten, sammuta laite ja kytke se irti verkkovirrasta. HUOMAUTUS! Virtajohtoa koskevat varoitukset •...
 • Page 48 48 www.electrolux.com Neliönmuotoinen maadoitusnasta Pistoke (koskee vain Iso-Britanniaa) 1.3 Käyttöön liittyvät varotoimet • Varmista, että laite kytketään pois päältä ja virtajohto irrotetaan ennen huolto- tai puhdistustoimenpiteitä. • Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä tai avotulta, kun vaihdat suodattimia. • Älä roiskuta tai kaada vettä suoraan laitteelle. Vesi voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.
 • Page 49 SUOMI • Ei saa puhkaista tai polttaa. • Kansallisia kaasumääräyksiä on noudatettava. • Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja. • Laitetta on säilytettävä hyvin ilmastoidussa tilassa, jonka pinta-ala on vähintään 12 m HUOMAA: TARKISTA LAITTEESSA KÄYTETTÄVÄN KYLMÄAINEKAASUN TYYPPI KILVESTÄ. VAROITUS! Erityiset tiedot liittyen laitteisiin, joissa on R290-kylmäainekaasua.
 • Page 50: Turvallisuusohje

  50 www.electrolux.com ammattimaisen jäähdytysaineiden käsittelyn alan järjestöjen tunnistaman arvioinnin mukaisesti. • Korjaukset on suoritettava valmistajan suositusten perusteella. Muun ammattihenkilöstön apua vaativa huolto ja korjaus on suoritettava henkilön, jolla on määritetty pätevyys käsitellä syttyviä kylmäaineita, valvonnassa. 1.4 Lisätiedot Syttyviä kylmäaineita sisältävien laitteiden kuljettaminen Katso kuljetusmääräykset.
 • Page 51 SUOMI noin 5 minuutin ajan. Mahdolliset poistuu poistoilmanaukosta, tämä aikaisemmat asetukset peruutetaan on normaalia eikä se merkitse ja laitteen lähtöasetukset palautuvat. laitteen toimintahäiriötä. • Kun sammutat laitteen jäähdytystilassa, • Tämä ilmastointilaite puhaltaa kompressori sammuu välittömästi ja jäähdytystilassa laitteen tuottamaa ylä- / alapuolella oleva puhallinmoottori lämmintä...
 • Page 52 52 www.electrolux.com Varoitus Merkitys Liitä pistoke pistorasiaan oikein Muutoin vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys liiallisen lämmön tuoton vuoksi Älä käytä tai pysäytä laitetta asettamalla Muutoin seurauksena voi olla tuotteen tai vetämällä pistoketta sähköisku, tulipalo ja räjähdys johtuen lämmöntuotannosta Älä vahingoita tai käytä määrityksistä...
 • Page 53 SUOMI HUOMAUTUS! Huomio Merkitys Älä koske laitteen metalliosiin Seurauksena voi olla vahinkoja irrottaessasi ilmansuodatinta Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä Vesi voi päästä laitteen sisälle ja vahingoittaa eristystä. Seurauksena voi olla sähköisku Tuuleta huone hyvin käyttäessäsi Seurauksena voi olla happivajaus laitetta samanaikaisesti uunin tai muun vastaavan laitteen kanssa Kytke laite pois toiminnasta ja katkaise Älä...
 • Page 54: Laitteen Kuvaus

  54 www.electrolux.com 3. LAITTEEN KUVAUS Kaukosäädin Jatkuvan tyhjennyksen aukko Signaalin vastaanotin Pumpun tyhjennysaukko Huoneilman aukko Alatyhjennysaukko Käyttöpaneeli Ilman poisto Kuljetuskahva (molemmilla puolilla) Virtapistoke Virtajohto Ilmanottoaukko Rulla 4. LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT VARUSTEET OSAT OSAN NIMI: MÄÄRÄ: Sovitin A, ilmanpoistoputki, 1 kpl Sovitin B (litteä...
 • Page 55: Asennusohjeet

  SUOMI 5. ASENNUSOHJEET 5.1 Kuuman ilman poisto 4. Kiinnitä adapteri B ikkunaan. (Kuva 5) JÄÄHDYTYS-tilassa laite tulee sijoittaa ikkunan tai aukon lähelle niin, että lämmin poistoilma voidaan johtaa ulos. Aseta laite ensin tasaiselle lattialle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 50cm tilaa ja että...
 • Page 56: Ilmastointilaitteen Ominaisuudet

  56 www.electrolux.com 6. ILMASTOINTILAITTEEN OMINAISUUDET 6.1 KÄYTTÖPANEELI Näyttää lämpötilan/ajan Tilan valinta Virta päälle / pois päältä Lepotila Suodattimen nollaus Ajastin Puhaltimen nopeus Kääntö Säädä lämpötilaa tai ajastinta 7. KÄYTTÖOHJEET Osaa seuraavista ohjeista Jäähdytystila voidaan käyttää vain käyttämällä Tässä tilassa TULEE käyttää poistoaukon käyttöpaneelia.
 • Page 57 SUOMI Jos haluat peruuttaa asetuksen, paina Puhallin-tila ”timer” (ajastin) -painiketta uudelleen. Tässä tilassa ei tarvitse käyttää Näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Voit ilmanpoistoletkua tai tyhjennysletkua. poistua toiminnosta painamalla painiketta 1. Paina painiketta ”Mode” (tila), kunnes uudelleen. Voit myös peruuttaa asetuksen puhallintilan merkkivalo syttyy.
 • Page 58 58 www.electrolux.com Suodattimen nollaus Pariston asennus ja tärkeät ohjeet Tämä ominaisuus on muistutus puhdistaa Irrota kaukosäätimen takana oleva kansi. ilmansuodatin (katso Hoito ja puhdistus) Aseta mukana toimitetut paristot oikein laitteen tehokasta toimintaa varten. (katso paristolokeron sisällä olevat ohjeet). Suodattimen merkkivalo syttyy Sulje kansi.
 • Page 59 SUOMI Kytke laite sähköverkkoon ja paina sitten ”low” (alhainen) painamalla puhaltimen ”on/off” -painiketta (kun virta kytketään nopeus -painiketta ja katsomalla kaaviota. päälle, laite toimii sammuttamista Huomaa: Ilmanpoistoletkua ei tarvitse edeltävässä asetuksessa. kytkeä tässä tilassa. Kytke laite pois päältä painamalla uudelleen ”on/off”-painiketta ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
 • Page 60 60 www.electrolux.com ennen kuin se palaa alun perin valittuun °F/°C-toiminto lämpötilaan. Tällöin ”Sleep” (lepo) -tila Paina ” ” ja ” ” -painiketta päättyy ja laite sammuu automaattisesti. samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan ”Unitila”-ohjelma voidaan peruuttaa siirtyäksesi Fahrenheit- ja Celsius- milloin tahansa käytön aikana painamalla asteiden välillä.
 • Page 61 Tyhjennystulppa kuivausta varten Tyhjennystulppa 7.3 Virhekoodi lämpöpumpputilaa varten Jos näytössä näky ”AS”, ”CS” ja ”ES”, huoneen lämpötila-anturissa on virhe. Ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux- Puutarhaletku huoltoliikkeeseen. Tyhjennysletku Kuva Jos näytössä näky ”L3”, lauhduttimen HUOMIO: DC-puhallinmoottorissa on virhe. • Lauhde voi virrata tyhjennystulpan Ota yhteyttä...
 • Page 62: Hoito Ja Puhdistus

  62 www.electrolux.com Vaihda tyhjennystulppa jatkuvaan tyhjennysaukkoon, kun lauhdevettä ei virtaa ulos. Aseta valutusastia tyhjennysaukon alle ja irrota kumitulppa tyhjennysaukosta, jotta lauhde kulkeutuu valutusastiaan. Jos valutusastia ei pysty pitämään koko lauhdetta, tarvitaan useita täyttöjä. Vaihda alatyhjennysaukon tyhjennystulppa, kun lauhdevettä ei virtaa ulos.
 • Page 63: Vianmääritys

  SUOMI 2. Pese suodatin astianpesuaineella ja 2. Irrota ja puhdista suodatin, anna lämpimällä vedellä, jonka lämpötila sen kuivua kokonaan ja asenna on alle 40 °C. Huuhtele suodatin se uudelleen. huolellisesti. Ravista kevyesti 3. Poista paristot kaukosäätimestä. ylimääräisen veden poistamiseksi 4. Säilytä ilmastointilaite viileässä ja suodattimesta.
 • Page 64: Ympäristönsuojelu

  64 www.electrolux.com • Poistoputkea ei ole liitetty tai se on • Ovet, ikkunat, säätimet, jne. auki - tukkiutunut. Katso 5.1 Kuuman ilman viileä ilma karkaa. Sulje ovet, poisto. ikkunat, säätimet, jne. • Laite on kytketty vasta päälle Ilmastointilaite toimii jäähdytystilassa, kuumassa huoneessa.
 • Page 65 10. MILJØHENSYN ......................85 VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et apparat fra Electrolux. Du har velgt et produkt som har med seg tiår med profesjonell erfaring og innovasjon. Genial og stilig, produktet er designet med deg i tankene. Så uansett når du bruker produktet kan du føle deg trygg på at du kommer til få...
 • Page 66: Sikkerhetsinformasjon

  66 www.electrolux.com SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL! • Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning eller instruksjon om bruken av apparatet på en trygg måte og forstå...
 • Page 67 NORSK • Småbarn må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med luftkjøleren. • Det finnes lokale regler om maksimalt tillatte støynivåer som luftkondisjoneringsanlegg kan avgi. • Hvis strømledningen skal skiftes ut, må utskiftingsarbeid utføres av autorisert personell. •...
 • Page 68 68 www.electrolux.com omstendighet, wire, pins eller andre gjenstander i stedet for en riktig sikring. • I tilfelle der luftkjøleren ikke fungerer som den skal (f.eks svidd lukt), trekk ikke ut støpslet direkte, åpne først vinduet for ventilasjon, deretter slå enheten av og frakoble strømforsyningen.
 • Page 69 NORSK 1.3 Bruksadvarsler • Påse at du slår av enheten og kobler fra strømledningen før du utfører vedlikehold eller rengjøring. • Sett ikke enheten nær en varmekilde eller åpen ild når du bytter filtre. • Sprut eller hell ikke vann direkte inn i enheten. Vann kan forårsake elektrisk støt eller skade på...
 • Page 70 70 www.electrolux.com • Apparatet skal oppbevares i et godt ventilert område hvor romstørrelsen er over 12 kvm MERK: SJEKK MERKEPLATEN FOR KJØLEMIDDELGASSEN SOM ER I BRUK I APPARATET DITT. ADVARSEL! Spesifikke opplysninger om apparater med R290 kjølemiddelgass. • Les alle advarsler nøye.
 • Page 71: Sikkerhetsinstruksjoner

  NORSK • Reparasjoner må utføres basert på anbefalinger fra produsenten. Vedlikehold og reparasjon som krever hjelp fra annet faglig personell skal utføres under tilsyn av en som er kompetent i bruk av brennbare kjølemidler. 1.4 Andre opplysninger Transport av utstyr som inneholder brennbare kjølemidler Se transportregler.
 • Page 72 72 www.electrolux.com kjøling i omtrent 5 minutter. Enhver • Denne luftkjøleren blåser den varme tidligere innstilling blir kansellert, og luften som genereres av enheten ut enheten går tilbake til startinnstillingen. av rommet via avtrekkslangen mens den er i kjølemodus. I mellomtiden •...
 • Page 73 NORSK Advarsel Betydning Påse at du setter inn støpslet riktig Ellers kan det føre til elektrisk støt, brann og eksplosjon på grunn av overskytende varmeproduksjon Bruk ikke eller stopp ikke enheten ved Kan forårsake elektrisk støt, brann og å sette inn eller trekke ut støpslet eksplosjon på...
 • Page 74 74 www.electrolux.com FORSIKTIGHET! Forsiktighet Betydning Når fjerner luftfilteret må du ikke berøre Dette kan påføre deg skade enhetens metalldeler Du må ikke regjøre luftkjøleren Vann kan komme inn i enheten og med vann svekke isoleringen. Det kan forårsake elektrisk støt Du må...
 • Page 75: Enhetsbeskrivelse

  NORSK 3. ENHETSBESKRIVELSE Fjernkontroll Kontinuerlig avløp Signalmottaker Pumpe-dreneringsavløp Romluftsuttak Bunndreneringsuttak Kontrollpanel Luftuttak Bære håndtak (begge sider) Stikkontakt Strømledning Luffinntak Trinser 4. TILBEHØR INKLUDERT DELER DELENAVN: KVANTUM: Adapter A, Luftuttak-kanal, 1 sett Adapter B (flatt uttak), 1 del Dreneringsslange 1 sett Fjernkontroll Batteri (R03P "AAA"...
 • Page 76: Installeringsanvisninger

  76 www.electrolux.com 5. INSTALLERINGSANVISNINGER 5.1 Varmluft-uttak 4. Fest adapter B i vinduet. (Figur 5) I kjølemodus må apparatet plasseres i nærheten av et vindu eller en åpning slik at varmluft kan slippe ut. Plasser først enheten på horisontalt gulv og påse at det er minst 50 cm klaring rundt enheten og at den er i nærheten av en enkeltkrets...
 • Page 77: Luftkjøler Funksjoner

  NORSK 6. LUFTKJØLER FUNKSJONER 6.1 KONTROLLPANEL Viser temperatur / tid Modusvalg Strøm PÅ / AV Søvnfunksjon Filter tilbakestilling Timer Viftehastighet Sving Juster temperatur eller Timer 7. BRUKSANVISNINGEN Noen av følgende instruksjoner Kjølemodus kan kun brukes på kontrollpanelet. I denne modusen må luftuttak-adapteren ALLTID brukes.
 • Page 78 78 www.electrolux.com Viftemodus for å avslutte funksjonen. Du kan også avslutte innstillingene ved å trykke på I denne modusen trenger du ikke å bruke "av/på" knappen. Etter at du har avsluttet avtrekk- eller dreneringsslange. innstillingene, slås timer-indikatoren av. 1. Trykk "mode" knappen inntil Slik forsinker du avstenging viftemodus lampen tennes.
 • Page 79 NORSK 7.2 Fjernkontroll Hvis fjernkontrollen skal erstattet eller kastes, må batteriene fjernes og kastes i henhold til lokal lovgivning, da de er skadelige for miljøet. Bland ikke brukte og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standard (karbon- sink) eller oppladbare batterier (nikkel- kadmium).
 • Page 80 80 www.electrolux.com Kjølemodus Oppvarmingsmodus (gjelder kun Heat & Cool modeller) Trykk "mode" knappen inntil den venstre siden av LCD-skjermen viser "cool". Trykk "mode" knappen inntil den venstre Trykk "fan speed" knappen for å velge siden av LCD-skjermen viser "varme". viftehastigheten "auto", "high", "mid", Trykk "fan speed"...
 • Page 81 Hvis skjermen vise "AS", "CS" og "ES", skjermen viser "timer" og "h", og "on" har temperaturmåleren sviktet. Ta kontakt blinker. med det lokale autoriserte Electrolux Berør eller hold OPP-pilen " " eller Service Center. NED-pilen " " for å endre forsinket start timer med 0,5 timers trinn opp til 10 timer, deretter 1 timers trinn opp til 24 timer.
 • Page 82 Hageslange Dreneringsslange Hvis skjermen viser "L3", har kondensator DC-viftemotoren sviktet. Ta kontakt med Figur. 21 det lokale autoriserte Electrolux Service MERK: Center. • Kondensat kan renne ut etter at du fjerne dreneringshetten hvis enheten kjører i "Cool" eller "Auto" modus. Når du ønsker å...
 • Page 83: Pleie Og Rengjøring

  NORSK Legg en dryppskål under bunnavløpet MERK: For å sikre at alt kondensatrester og dra deretter av gummipluggen for å la er fjernet, kan du vippe enheten ved kondesatet renne ut i dryppskålen. Hvis å løfte det litt oppover fra fronten til dryppskålen ikke har nok kapasitet, må...
 • Page 84: Feilsøking

  84 www.electrolux.com 8.3 Vinterlagring 4. Du må lagre luftkjøleren på et kjølig, tørt sted uten direkte sollys, ekstreme Hvis du ikke skal bruke luftkjøleren over temperaturer eller mye støv. Stedet lengre tid: må være godt ventilert. 1. Tøm vanntanken fullstendig Før du tar luftkjøleren i bruk på...
 • Page 85: Miljøhensyn

  NORSK • Dører, vinduer, ventiler osv. er åpne - • Ekstrem høy temperatur ute. Sett kjølig luft unnslipper. Steng dører, VIFTE-hastighet høyere for å speede vinduer, ventiler osv. opp luft gjennom kjøleribbene raskere. • Enheten ble nylig slått på i et varmt Rommet er for kaldt.
 • Page 86 10. MILJÖSKYDD ....................106 VI TÄNKER PÅ DIG Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
 • Page 87: Säkerhetsinformation

  SVENSKA SÄKERHETSINFORMATION VARNING! • Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på...
 • Page 88 88 www.electrolux.com • Luftkonditioneringen får inte användas av barn eller psykiskt funktionshindrade utan tillsyn. • Små barn skall övervakas så att de inte leker med luftkonditioneringen. • Det finns lokala myndighetsregler för högsta tillåtna ljudnivå som släpps ut av luftkonditioneringsapparater.
 • Page 89 SVENSKA • Använd alltid en antiexplosiv strömbrytare eller säkring med rätt amperemärkning. Använd inte under några omständigheter tråd, stift eller andra föremål istället för en riktig säkring. • I händelse av något onormalt med luftkonditioneringen (t.ex. en brinnande lukt), dra inte ut kontakten direkt utan öppna fönstret för att få...
 • Page 90 90 www.electrolux.com Fyrkantigt jordat stift Kontakt (endast för Storbritannien) 1.3 Säkerhetsföreskrifter vid användning • Du måste stänga av enheten och koppla från nätsladden innan underhåll eller rengöring utförs. • Placera inte enheten nära någon värmekälla eller öppen eld när du byter filter.
 • Page 91 SVENSKA • Produkten ska förvaras i ett rum utan kontinuerligt fungerande antändningskällor (till exempel: öppen eld, en gasprodukt eller en elektrisk värmare). • Gör inga hål i den eller bränn den. • Överensstämmelse med nationella gasbestämmelser måste följas. • Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras eller täpps igen.
 • Page 92 92 www.electrolux.com • Produkten måste förvaras på ett sådant sätt att mekanisk fel förhindras. • Personer som lagar kylkretsen måste ha lämplig certifiering utfärdad av en ackrediterad organisation som säkerställer kompetens vid hantering av kylmedel enligt en specifik utvärdering som erkänts av branschorganisationer.
 • Page 93: Säkerhetsinstruktioner

  SVENSKA 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER 2.1 Anmärkningar om drift • Drift vid låg temperatur: Håller enheten på att frysa? Frysning kan inträffa när enheten ställs in på nära 18 °C vid låga • Det tar 4 minuter för kompressorn omgivande temperaturförhållanden, att börja kyla igen. Om du stänger särskilt på...
 • Page 94 94 www.electrolux.com Varning Innebörd Anslut stickkontakten korrekt Den kan orsaka elektriska stötar, explosion eller brand på grund av att för hög värme alstras Använd inte enheten eller stäng av den Det kan orsaka elektrisk stöt, brand och genom att sätta i eller dra ut stickkontakten explosion på...
 • Page 95 SVENSKA VARNING! Försiktighet Innebörd Vidrör inte enhetens metalldelar när Det kan orsaka personskador luftfiltret skall demonteras Rengör inte luftkonditioneringen med Vatten kan tränga in i enheten och skada vatten isoleringen. Det kan orsaka elektriska stötar Se till att rummet är väl ventilerat vid Det kan annars orsaka syrebrist användning samtidigt med en spis eller liknande.
 • Page 96: Beskrivning Av Enheten

  96 www.electrolux.com 3. BESKRIVNING AV ENHETEN Fjärrkontroll Kontinuerligt tömningsutlopp Signalmottagare Tömningsutlopp för pumpen Rummets luftutsläpp Nedre tömningsutlopp Kontrollpanel Luftutsläpp Bärhandtag (båda sidorna) Stickkontakt Nätsladd Luftintag Hjul 4. TILLBEHÖR SOM INGÅR DELAR NAMN PÅ DELARNA: MÄNGD: Adapter A, Utloppsledning, 1 sats Adapter B (platt öppning),...
 • Page 97: Installationsanvisningar

  SVENSKA 5. INSTALLATIONSANVISNINGAR 5.1 Utsläpp av varm luft 4. Sätt i adaptern B i fönstret. (Fig. 5) I COOLING-läget måste produkten placeras nära ett fönster eller öppning så att den varma utloppsluften kan ledas ut. Placera först enheten plant och se till att det finns minst 50 cm utrymme runt enheten och att den står i närheten av en strömkälla med enkel krets.
 • Page 98: Luftkonditionering, Funktioner

  98 www.electrolux.com 6. LUFTKONDITIONERING, FUNKTIONER 6.1 KONTROLLPANEL Visar temperatur/tid Lägesväl PÅ/AV Vila Filteråterställning Timer Fläkthastighet Svänga Justera temperaturen eller timern 7. BRUKSANVISNING Vissa av följande instruktioner 1. Tryck på ”läges”-knappen tills kan endast användas med indikatorlampan för kylningsläge tänds. kontrollpanelen.
 • Page 99 SVENSKA 1. Tryck på ”läges”-knappen tills Hur man fördröjer avstängningen indikatorlampan för fläktens läge tänds. Avstängningen kan fördröjas när enheten 2. Tryck på knappen ”Fan Speed” är påslagen. (Fläkthastighet) för att ställa in Tryck på ”timer”-knappen så att Timer- önskad fläkthastighet. indikatorn tänds och timmarna på...
 • Page 100 100 www.electrolux.com 7.2 Fjärrkontroll Om fjärrkontrollen byts ut eller kasseras måste batterierna tas bort och avskaffas i enlighet med lokal lagstiftning, eftersom de skadar miljön. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, vanliga (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-kadmium) batterier.
 • Page 101 SVENSKA Sätt i kontakten och tryck sedan på ”på/av”- Observera: I detta läge behöver knappen (när den slås på går den senaste luftutsläppsslangen inte anslutas. inställningen före avstängning igång. För att stänga av enheten, tryck på ”på/ av”-knappen igen och dra ur kontakten. Stäng alltid av enheten genom att trycka på...
 • Page 102 102 www.electrolux.com temperaturen. Detta avslutar ”Vilo”-läget Timer-läge och enheten stängs av automatiskt. Hur man fördröjer starten Programmet ”Vilo”-läge kan avbrytas när som helst under användningen Sätt i kontakten i vägguttaget så att enheten är i standby-läge. Tryck på genom att trycka på ”Vilo-”, ”Läges-” eller ”Fläkthastighets”-knappen.
 • Page 103 (Fig. 21). Figur 20 Om det står ”L3” på displayen har Tömningsplugg fläktmotorn gått sönder. Kontakta en för torrt läge auktoriserad Electrolux serviceverkstad. Tömningsplugg för värmepumspläge Om det står ”P1” på displayen är Trädgårdsslang bottentråget fullt. Flytta försiktigt enheten till en plats där den kan tömmas, ta loss...
 • Page 104: Skötsel Och Rengöring

  104 www.electrolux.com Placera droppbrickan under det nedre tömningsutloppet och ta sedan av gummiproppen från tömningslocket för att kondensvattnet ska kunna rinna ut på droppbrickan. Om din droppbricka inte kan ta allt kondensvatten, kommer ett antal fyllningar att behövas. Sätt på tömningslocket på det nedre tömningsutloppet när kondensvattnet...
 • Page 105: Felsökning

  SVENSKA 2. Tvätta filtret med flytande diskmedel 2. Ta bort och rengör filtret, låt det torka och varmt vatten, ej mer än 40 °C. helt och sätt sedan tillbaka det. Skölj filtret noga. Skaka försiktigt bort 3. Ta bort fjärrkontrollens batterier. överblivet vatten ur filtret.
 • Page 106: Miljöskydd

  106 www.electrolux.com • Utloppskanalen är inte ansluten eller • Enheten har nyligen satts igång är blockerad. Se avsnitt 5.1 Utsläpp i ett varmt rum. Vänta en stund så att av varm luft. ”lagrad värme” försvinner från väggar, golv och möbler.
 • Page 107 Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati. Benvenuti in Electrolux. Visitate il nostro sito Web per: Ricevere consigli d’uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie,...
 • Page 108: Informazioni Per La Sicurezza

  108 www.electrolux.com INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA AVVERTENZA! • Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente all’uso dell’apparecchiatura e se...
 • Page 109 ITALIANO • Contattare un installatore per installare questa apparecchiatura. • Il condizionatore non deve essere utilizzato da bambini o da persone inferme senza la supervisione di una persona responsabile. • È consigliabile controllare che i bambini non giochino con il condizionatore. •...
 • Page 110 110 www.electrolux.com 1.2 Aspetti da ricordare quando si utilizza il condizionatore ATTENZIONE! Avvertenze per l’uso • Non modificare nessun componente di questo prodotto. • Non inserire nulla all’interno dei componenti dell’apparecchiatura. • Assicurarsi che la corrente di alimentazione abbia la tensione adeguata. Utilizzare esclusivamente un rete elettrica da 220 - 240 V, 50 Hz, 10 A.
 • Page 111: Norme Di Sicurezza

  ITALIANO per l’assistenza o altro personale qualificato per evitare situazioni di pericolo. Per un’eventuale sostituzione, utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione indicato dal produttore. • Questa apparecchiatura deve essere collegata alla messa a terra. Questa apparecchiatura è dotata di un cavo con un filo di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguatamente installata e con messa a terra.
 • Page 112 112 www.electrolux.com • La temperatura attorno al tubo di scarico non deve mai scendere sotto il punto di congelamento durante l’utilizzo. L’acqua scaricata potrebbe congelarsi nel tubo facendo traboccare nella stanza l’acqua all’interno dell’apparecchiatura. • Non ostruire l’ i ngresso o l’ u scita dell’ a ria. Il raffrescamento si potrebbe ridurre o bloccarsi completamente.
 • Page 113 ITALIANO AVVERTENZA! Informazioni specifiche relativamente alle apparecchiature con gas refrigerante R290. • Leggere tutte le avvertenze nella loro completezza. • In fase di scongelamento e pulizia dell’apparecchiatura, non usare strumenti diversi da quelli consigliati dalla società produttrice. • L’apparecchiatura va collocata in un’arra senza fonti di accensione continue (ad esempio: fiamme libere, apparecchiature a gas o elettriche in funzione).
 • Page 114: Istruzioni Di Sicurezza

  114 www.electrolux.com che richiedono l’assistenza di altro personale qualificato vanno eseguite sotto alla supervisione di una persona competente nella manipolazione di refrigeranti infiammabili. 1.4 Informazioni aggiuntive Trasporto di strumentazione contenente refrigeranti infiammabili Cfr. le normative di trasporto. Contrassegnare la strumentazione con simboli Cfr.
 • Page 115 ITALIANO protezione impedirà il raffrescamento e la temperatura ambiente aumenta. per circa 5 minuti. Tutte le impostazioni L’ a ria calda viene soffiata fuori dall’ u scita precedenti verranno cancellate aria, ma questo è normale e non indica e l’apparecchiatura tornerà alle un problema dell’apparecchiatura.
 • Page 116 116 www.electrolux.com Avvertenza Significato Inserire correttamente la spina nella In caso contrario, c’è il pericolo di scosse presa elettriche, incendi o esplosioni dovuti all’eccessiva produzione di calore Non azionare o spegnere Diversamente si potrebbero provocare l’apparecchiatura inserendo o estraendo scosse elettriche, fuoco ed esplosioni data...
 • Page 117 ITALIANO ATTENZIONE! Attenzione Significato Quando occorre togliere il filtro dell’aria, per non ferirsi non toccare le parti metalliche dell’unità Non pulire il condizionatore con acqua Se l’acqua entra nell’apparecchio, può danneggiare l’isolamento. Pericolo di scosse elettriche Aerare la stanza se l’apparecchiatura Si potrebbe verificare un’interruzione viene utilizzata insieme a un fornello del flusso di ossigeno...
 • Page 118: Descrizione Dell'unità

  118 www.electrolux.com 3. DESCRIZIONE DELL’UNITÀ Telecomando Uscita di scarico continuo Ricevitore del segnale Uscita di scarico della pompa Uscita dell’aria della stanza Uscita di scarico posteriore Pannello dei comandi Scarico dell’aria Maniglia per il trasporto Presa spina di alimentazione (su entrambi i lati)
 • Page 119: Istruzioni Di Installazione

  ITALIANO 5. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 5.1 Aria calda di scarico 4. Posizionare l'adattatore B sulla finestra. (Fig. 5) In Modalità di Raffrescamento, l’apparecchiatura va collocata vicino a una finestra o a un’apertura per consentire all’aria calda di espulsione di essere convogliata verso l’esterno. Prima di tutto, collocare l’apparecchiatura su un pavimento piano e assicurarsi che ci siano almeno 50cm di distanza...
 • Page 120: Caratteristiche Del Condizionatore

  120 www.electrolux.com 6. CARATTERISTICHE DEL CONDIZIONATORE 6.1 PANNELLO DEI COMANDI Visualizza la temperatura/il tempo Selezione della modalità ACCENSIONE/SPEGNIMENTO Spegnimento Reset filtro Timer Velocità della ventola Oscillazione Regolare la temperatura o il timer 7. ISTRUZIONI PER L’USO Alcune delle seguenti istruzioni 1.
 • Page 121 ITALIANO Modalità ventola la temperatura. Il comando eseguirà il conteggio alla rovescia del tempo In questa modalità non è necessario restante fino all’avvio. utilizzare il tubo di espulsione aria L’unità si avvierà nella modalità o il tubo di scarico. impostata in precedenza. 1.
 • Page 122 122 www.electrolux.com Funzione °F/°C Installazione della batteria e istruzioni importanti Premere contemporaneamente il pulsante “ ” e “ ” per più di 3 secondi per passare Togliere il coperchio sulla parte fra gradi Fahrenheit e gradi Celsius. In posteriore del telecomando.
 • Page 123 ITALIANO Modalità ventola Premere il pulsante “mode” fino a che sul lato sinistro del display LCD non compare la dicitura “fan”. In questa modalità sarà possibile selezionare la velocità della ventola “alta”, “media” o “bassa” premendo il pulsante velocità Ventola e consultando lo schema. Come usare il telecomando Nota: In questa modalità...
 • Page 124 124 www.electrolux.com per fare in modo che l’unità funzioni in modalità “Sleep”. In questa modalità la velocità della ventola viene impostata automaticamente su “auto”, e non è possibile modificare questa impostazione. Nella modalità di Riscaldamento/ Raffrescamento, la temperatura selezionata aumenterà/diminuirà di 1 °C 30 minuti successivamente dopo la selezione della modalità.
 • Page 125 Se sul display compare “L3”, significa che il motore della ventola CC si è guastato. Contattare il proprio Centro Fig. 21 di Assistenza Autorizzato Electrolux. NOTA: • Dopo aver tolto il tappo di scarico, la condensa potrebbe fuoriuscire se l’unità...
 • Page 126: Pulizia E Cura

  126 www.electrolux.com • Durante la modalità di Raffrescamento Sostituire il tappo di scarico che porta o Auto, consigliamo di disattivare lo all’uscita di scarico continuo quando non scarico continuo sostituendo il tappo ci sono più fuoriuscite di condensati. di scarico sull’uscita di scarico, al fine Mettere la vaschetta di raccolta sotto di raggiungere prestazioni ottimali.
 • Page 127: Guida Alla Risoluzione Dei Problemi

  ITALIANO 2. Lavare il filtro usando il liquido volta che il serbatoio si è svuotato detergente e acqua calda a una completamente e non c’è più acqua, temperatura inferiore a 40 °C. reinstallare il tappo in gomma e il tappo. Risciacquare accuratamente il filtro.
 • Page 128: Considerazioni Sull'ambiente

  128 www.electrolux.com • La temperatura è impostata troppo • Porte, finestre, griglie, ecc. aperte: fredda per il raffrescamento notturno. l’aria fresca non rimane nella stanza. Per scongelare la serpentina, impostare Chiudere le porte, finestre, griglie ecc. in modalità Ventola. Impostare la •...
 • Page 129 10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ......150 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
 • Page 130: Informations De Sécurité

  130 www.electrolux.com INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ATTENTION ! • Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions sur l'utilisation...
 • Page 131 FRANÇAIS • Contactez un installateur pour l'installation de cet appareil. • Ce climatiseur n'est pas prévu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans surveillance. • Empêchez les enfants de jouer avec le climatiseur. • Certaines réglementations locales s'appliquent concernant les niveaux sonores maximaux pouvant être émis par les climatiseurs.
 • Page 132 132 www.electrolux.com 1.2 Point à garder en mémoire lors de l'utilisation de votre climatiseur ATTENTION ! Avertissements d'utilisation • Ne modifiez aucun élément de ce produit. • N'insérez aucun objet dans les éléments de l'appareil. • Assurez-vous que la tension nominale de l'alimentation secteur est adaptée.
 • Page 133 FRANÇAIS • Cet appareil doit être relié à la terre. Cet appareil dispose d'un cordon doté d'un fil de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ou retirez en aucun cas le goujon carré de terre (pour le RU uniquement) de cette prise.
 • Page 134 134 www.electrolux.com • Ne bloquez pas la sortie d'échappement de l'air. Les performances de refroidissement pourraient être réduites ou complètement arrêtées. • Utilisez un dispositif différentiel résiduel anti-explosion (disjoncteur) par mesure de protection contre les chocs électriques, conformément aux normes britanniques et aux réglementations relatives aux câblages.
 • Page 135 FRANÇAIS • L'appareil doit être installé dans un espace sans sources continues d'inflammation, par exemple, des flammes nues, des appareils électriques ou fonctionnant au gaz en continu. • Ne pas percer, ne pas brûler. • Les frigorigènes peuvent être sans odeur. •...
 • Page 136: Consignes De Sécurité

  136 www.electrolux.com Marquage de l'équipement par des panneaux Voir les réglementations locales. Élimination des équipements utilisant des fluides frigorigènes inflammables Voir les réglementations nationales. Stockage des équipements / appareils Le stockage de l'équipement doit être conforme aux instructions du fabricant.
 • Page 137 FRANÇAIS l'appareil génère de la chaleur et la par l'industrie qui autorise sa température de la pièce augmente. compétence à la manipulation De l'air chaud est soufflé par la sortie des frigorigènes en toute sécurité d'échappement de l'air, mais cela conformément à...
 • Page 138 138 www.electrolux.com Attention Signification Insérez correctement la fiche Une mauvaise réparation peut provoquer d’alimentation un choc électrique, une explosion ou un incendie en raison d’une génération excessive de chaleur Ne mettez pas l’appareil en marche ou Cela pourrait entraîner un choc électrique, à...
 • Page 139 FRANÇAIS ATTENTION ! Attention Signification Lors du retrait du filtre à air, ne touchez Cela peut entraîner des blessures pas les parties métalliques de l’appareil Ne nettoyez pas le climatiseur avec Dans l’appareil et dégrader l’isolation de l’eau. Cela peut provoquer un choc électrique. Veillez à...
 • Page 140: Description De L'appareil

  140 www.electrolux.com 3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL Télécommande Sortie d'évacuation continue Récepteur du signal Sortie d'évacuation de la pompe Sortie d'air de la pièce Sortie d'évacuation inférieure Bandeau de commande Conduit d'air Poignée de transport (des deux côtés) Prise de la fiche d'alimentation Cordon d'alimentation Arrivée d'air...
 • Page 141: Instructions D'installation

  FRANÇAIS 5. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 5.1 Air chaud d'évacuation 4. Posez l’adaptateur B dans la fenêtre. (Fig. 5) En mode Cool (refroidissement), l'appareil doit être placé à proximité d'une fenêtre ou d'une ouverture afin que l'air chaud puisse être conduit vers l'extérieur. Placez d'abord l'appareil sur un sol plat en vous assurant qu'aucun obstacle ne se trouve à...
 • Page 142: Caractéristiques Du Climatiseur

  142 www.electrolux.com 6. CARACTÉRISTIQUES DU CLIMATISEUR 6.1 BANDEAU DE COMMANDE Affichage de la température/heure Sélection Mode Mise sous/hors tension Sleep (veille) Réinitialisation filtre Timer (minuterie) Vitesse du ventilateur Oscillation Règle la température ou la minuterie 7. NOTICE D’UTILISATION Certaines des instructions suivantes Fonction de refroidissement ne peuvent être suivies qu'en...
 • Page 143 FRANÇAIS Mode « Fan » (ventilateur) Après 5 secondes, la fonction minuterie est activée, la température s'affiche de Pour ce mode, vous n'avez pas besoin nouveau. La commande calcule le temps du tuyau d'échappement, ni du tuyau de restant jusqu'au départ. vidange.
 • Page 144 144 www.electrolux.com Fonction °F/°C Installation des piles et instructions importantes Appuyez sur la touche « » et « simultanément pendant plus de 3 secondes Ouvrez le capot à l'arrière de la pour basculer des degrés Fahrenheit aux télécommande. degrés Celsius. En mode Dry/Fan, vous Insérez correctement les piles fournies...
 • Page 145 FRANÇAIS Comment utiliser la télécommande METTRE L'APPAREIL SOUS TENSION Mode « Fan » (ventilateur) Branchez l'appareil, puis appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Quand vous Appuyez sur la touche « Mode » jusqu'à allumez l'appareil, c'est le réglage ce que la mention « fan » (ventilation) sélectionné...
 • Page 146 146 www.electrolux.com Mode Veille Lorsque l'appareil est en mode Cool, Heat ou Auto, appuyez sur la touche « sleep » (Veille) pour que l'appareil passe en mode Veille. Avec ce mode, la vitesse de ventilation passera en mode « auto » automatiquement. Cette configuration ne peut être changée.
 • Page 147 « Timer » et « h », principale est en cause. Contactez votre et « off » clignote. service après-vente Electrolux agréé. Appuyez ou maintenez appuyé la flèche UP (HAUT) ou la flèche DOWN (BAS) pour modifier le minuteur d'arrêt différé...
 • Page 148: Entretien Et Nettoyage

  148 www.electrolux.com vidange, si l'appareil est en mode Vider l'eau de condensation résiduelle Cool ou Auto. Lorsque vous souhaitez à l'intérieur de l'appareil au cours du enlever le tuyau de jardin, préparez un stockage hivernal. bac de récupération (non fourni) pour Placez un bac de récupération...
 • Page 149: Charte De Dépannage

  FRANÇAIS 1. Vidangez le réservoir collecteur d'eau complètement et laissez l'eau résiduelle s'écouler totalement en enlevant le bouchon de vidange inférieur et le bouchon d'arrêt en caoutchouc. Une fois le réservoir vidé, remettez en place le bouchon en caoutchouc et le bouchon de vidange. 2.
 • Page 150: En Matière De Protection De L'environnement

  150 www.electrolux.com • Le compresseur s'éteint en changeant • Les volets d'air directionnels sont mal de mode. Attendez environ 4 minutes positionnés. Repositionnez les volets et écoutez si le compresseur pour une meilleure distribution de l'air. redémarre en mode COOL.
 • Page 151 FRANÇAIS...
 • Page 152 www.electrolux.com/shop...

Table of Contents