Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 36

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
36 www.electrolux.com
1. Tryk på "mode"-knappen, indtil
indikatoren for blæsertilstand tændes.
2. Tryk på knappen "Fan speed" for at
vælge den ønskede blæserhastighed.
3. Blæseren kører ved den valgte hastighed,
og displayet viser rumtemperaturen.
Bemærk! I denne tilstand kan auto-
hastigheden ikke vælges.
Auto-tilstand
Sørg altid for, at udblæsningsslangen
er monteret i denne tilstand.
Når klimaanlægget indstilles til tilstanden
Auto, vælges automatisk afkøling,
opvarmning (ikke tilgængelig for modeller
kun med køling) eller blæser alene,
afhængigt af den valgte temperatur og
rumtemperaturen. Klimaanlægget styrer
automatisk rumtemperaturen tæt på den
temperatur, du har indstillet.
I tilstanden AUTO kan der ikke vælges
blæserhastighed.
1. Tryk på "mode"-knappen, indtil
indikatoren for "Auto mode" tændes.
Når tilstanden Auto er valgt, vil enheden
køre automatisk i henhold til den faktiske
rumluftemperatur.
Timertilstand
Timeren gør det muligt for brugeren at
forsinke enhedens opstart eller nedlukning.
Sådan forsinkes opstart
Tilslut enheden, så enheden går i standby.
Tryk på knappen "Timer", hvorefter
Timerindikatoren tænder, og antallet
af timer på skærmen vil vise "0.0".
Tryk eller hold på pil OP " " eller pil
NED " " for at ændre timeren for
udskudt start med trin på 0,5 time op til
10 timer og derefter med trin på 1 time op
til 24 timer. Tryk på knappen "Timer" igen
inden for 5 sekunder, hvis du vil afslutte
timerindstillingen direkte.
Efter 5 sekunder aktiveres
timerfunktionen, og displayet viser
temperaturen igen. Kontrollen tæller
den resterende tid ned til opstart.
Enheden starter i tilstanden som tidligere
indstillet.
For at annullere indstillingen skal du
trykke på knappen "Timer" igen for at se
resterende tid eller tryk på knappen igen
for at afslutte funktionen. Du kan også
annullere indstillingen ved at trykke på
"on/off"-knappen. Når du har annulleret
indstillingen, slukker timerindikatoren.
Sådan forsinkes nedlukning
Du kan forsinke nedlukning, når enheden
er tændt.
Tryk på knappen "Timer", hvorefter
Timerindikatoren tænder, og antallet
af timer på skærmen vil vise "0.0".
Tryk eller hold på pil OP " " eller pil
NED " " for at ændre timeren for stop
med trin på 0,5 time op til 10 timer
og derefter med trin på 1 time op til
24 timer. Tryk på knappen "Timer" igen
inden for 5 sekunder, hvis du vil afslutte
timerindstillingen direkte.
Efter 5 sekunder aktiveres
timerfunktionen, og displayet viser
temperaturen igen. Kontrollen tæller
den resterende tid ned til nedlukning.
For at annullere indstillingen skal du
trykke på knappen "Timer" igen for at se
resterende tid eller tryk på knappen igen
for at afslutte funktionen. Du kan også
annullere indstillingen ved at trykke på
"on/off"-knappen. Når du har annulleret
indstillingen, slukker timerindikatoren.
Dvaleindstilling
Aktiver denne funktion for at få en
behagelig temperatur og spare energi.
Kun når enheden er i afkølings-,
opvarmnings- eller auto-tilstand, kan
du trykke på knappen "sleep" for at få
enheden til at køre i dvaletilstand.
Bemærk! Se venligst side 17 for
detaljer om "Sleep"-tilstand.
Svingfunktion
Tryk på "swing"-knappen for at aktivere
svingefunktion, laminatet på toppanelet
vil svinge op og ned.
Tryk på denne knap igen for at deaktivere
svingfunktionen.
°F/°C-funktion
Tryk på knappen " " og " "-knappen i
mere end 3 sekunder for at skifte mellem
grader i Fahrenheit og Celsius. I tørrings-/
blæsertilstand kan du ikke vælge °F/°C.
Filternulstilling
Denne funktion er en påmindelse om at
rengøre luftfilteret (se Pleje og rengøring)
for mere effektiv drift.
Indikatoren for filter tændes efter
250 driftstimer. For at nulstille efter
rengøring af filteret skal du trykke på
"filternulstilling"-knappen, så "filter"-
indikatoren slukker.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading