Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Advarsel
Sæt stikket korrekt i stikkontakten
Enheden må ikke tændes eller slukkes
ved at sætte stikket i eller tage det ud
Brug ikke en beskadiget eller ikke-
specificeret netledning
Du må ikke ændre længden
af netledningen eller bruge den
i stikkontakten samtidigt med andre
apparater
Betjen ikke apparatet med våde hænder
eller i et fugtigt miljø
Undgå at udsætte personer i rummet for
direkte luftstrøm
Sørg altid for korrekt jording
Undgå, at der løber vand ind i de
elektriske dele
Sørg altid for, at der er monteret
en el-tavle og en særskilt strømkreds
Kobl enheden fra, hvis der kommer
underlige lyde, lugte eller røg fra den
Undgå at bruge stikkontakten, hvis den
er løs eller beskadiget
Enheden må ikke åbnes under drift
Hold skydevåben på afstand
Netledningen må ikke bruges i nærheden
af varmeapparater
Nedledningen må ikke bruges
i nærheden af brændbar gas eller
brændbare væsker, f.eks. benzin,
benzen, fortynder osv.
Udluft lokalet godt, før du bruger
klimaanlægget, i tilfælde af en gaslækage
fra et andet apparat
Enheden må ikke skilles ad eller ændres
Betydning
Ellers kan det medføre elektrisk stød, brand
og eksplosion pga. for høj varmedannelse
Det kan medføre elektrisk stød, brand og
eksplosion på grund af varmegenerering
Det kan medføre elektrisk stød, brand
og eksplosion. Hvis netledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af
producenten, et autoriseret servicecenter
eller en montør med tilsvarende
kvalifikationer for at forebygge,
at nogen udsættes for fare
Det kan medføre elektrisk stød, brand og
eksplosion på grund af varmegenerering
Fare for elektrisk stød
Det er sundhedsskadeligt
Ukorrekt jordforbindelse kan medføre
elektrisk stød
Det kan medføre funktionsfejl eller
elektrisk stød
Forkert installation kan forårsage elektrisk
stød, brand og eksplosion
Det kan medføre elektrisk stød, brand
og eksplosion
Det kan medføre elektrisk stød, brand
og eksplosion
Det kan medføre elektrisk stød, brand
og eksplosion
Det kan medføre brand og eksplosion
Det kan medføre elektrisk stød, brand
og eksplosion
Det kan medføre elektrisk stød, brand
og eksplosion
Det kan medføre eksplosion, brand
og forbrændinger
Det kan medføre fejlfunktion og elektrisk
stød
DANSK
31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading