Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 95

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
VARNING!
Försiktighet
Vidrör inte enhetens metalldelar när
luftfiltret skall demonteras
Rengör inte luftkonditioneringen med
vatten
Se till att rummet är väl ventilerat vid
användning samtidigt med en spis eller
liknande.
När enheten skall rengöras, stäng av
enheten och slå ifrån kretsbrytaren
Låt inga husdjur eller växter stå där det
är ett direkt luftflöde
Använd inte för speciella ändamål
Sluta använda enheten och stäng
fönstret vid storm eller cyklon
Håll i kontakten när du tar ut den
Slå ifrån huvudströmbrytaren när
anläggningen inte skall användas under
en längre tidsperiod
Placera inte någonting runt luftinloppen
eller inuti luftutloppet
Montera alltid filtren korrekt. Rengör
filtret varannan vecka.
Använd inte starka rengöringsmedel
såsom vax eller tinner - använd en mjuk
trasa
Placera inga tunga föremål på nätkabeln
och se till att den inte kommer i kläm
Drick inte vattnet som släpps ut från
luftkonditioneringen
Var försiktig vid uppackning och
installation
Om vatten tränger in i enheten, stäng
av enheten vid eluttaget och slå ifrån
kretsbrytaren. Isolera från elnätet genom
att lossa stickkontakten och kontakta
sedan en auktoriserad servicetekniker
Innebörd
Det kan orsaka personskador
Vatten kan tränga in i enheten och skada
isoleringen. Det kan orsaka elektriska
stötar
Det kan annars orsaka syrebrist
Rengör inte enheten när den är påslagen
eftersom detta kan orsaka brand, explosion,
elektriska stötar och andra personskador
Detta kan skada husdjuret eller växten
Använd inte denna luftkonditionering för
att bevara precisionsanordningar, mat,
husdjur, växter och konstföremål. Det
kan orsaka försämring av kvalitet, etc.
Användning med fönstren öppna kan
göra att möbler inomhus blir blöta
Det kan orsaka elektrisk stöt och andra
skador
Det kan annars orsaka funktionsfel,
brand eller explosion
Det kan orsaka funktionsfel eller annan
olyckshändelse
Användning utan filter kan medföra
funktionsfel
Utseendet kan försämras på grund
av färgförändringar och repor
Risk för brand, explosion eller elektriska
stötar föreligger
Det innehåller föroreningar och kan göra
dig sjuk
Vassa kanter kan orsaka personskador
Det kan annars orsaka elektriska stötar
och andra skador
SVENSKA
95

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading