Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 94

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
94 www.electrolux.com
Varning
Anslut stickkontakten korrekt
Använd inte enheten eller stäng av den
genom att sätta i eller dra ut stickkontakten
Skada inte och använd inte en
ospecificerad nätsladd
Ändra inte längden på nätsladden och
dela inte uttaget med andra produkter
Använd inte enheten med våta händer
eller i en fuktig miljö
Rikta inte luftflödet mot personer i rummet Detta kan skada din hälsa
Säkerställ alltid effektiv jordning
Låt inte vatten rinna in i elektriska delar
Installera alltid en huvudströmbrytare
och en dedikerad strömkrets
Koppla från enheten om konstiga ljud
hörs, om den luktar eller om det kommer
ut rök från den
Använd inte uttaget om det är löst eller
skadat
Öppna inte enheten under användning
Håll skjutvapen borta
Låt inte nätsladden löpa nära andra
värmeprodukter
Låt inte nätsladden löpa nära
lättantändlig gas eller brännbara ämnen
som bensin, benzen, thinner osv.
Ventilera rummet innan
luftkonditioneringen används
om det förekommer gasläckage
från en annan produkt
Demontera eller modifiera inte enheten
Innebörd
Den kan orsaka elektriska stötar, explosion
eller brand på grund av att för hög värme
alstras
Det kan orsaka elektrisk stöt, brand och
explosion på grund av värmegenereringen
Det kan orsaka elektrisk stöt, brand
och explosion. Om nätsladden skadas
måste den bytas ut av tillverkaren eller
en auktoriserad serviceverkstad eller en
motsvarande kompetent person, för att
undvika säkerhetsrisker
Det kan orsaka elektrisk stöt, brand och
explosion på grund av värmegenereringen
Det kan orsaka elektriska stötar
Felaktig jordning kan orsaka elektrisk stöt
Det kan orsaka funktionsfel eller
elektriska stötar
Inkorrekt installation kan orsaka elektrisk
stöt, brand och explosion
Det kan orsaka elektrisk stöt, brand och
explosion
Det kan orsaka elektrisk stöt, brand och
explosion
Det kan orsaka elektrisk stöt, brand och
explosion
Det kan orsaka brand och explosion
Det kan orsaka elektrisk stöt, brand och
explosion
Det kan orsaka elektrisk stöt, brand och
explosion
Det kan orsaka explosion, brand och
brännskador
Det kan orsaka felfunktion och elektriska
stötar

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading