Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 88

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
88 www.electrolux.com
• Luftkonditioneringen får inte användas av barn
• Små barn skall övervakas så att de inte leker
• Det finns lokala myndighetsregler för högsta tillåtna
• Om nätsladden ska bytas ut får den endast bytas
• Installationsarbetet får endast utföras av auktoriserad
• Se noga till att inte komma i kontakt med fläkten
• Säkringen är 250 V 3,15 A, keramisk typ.
• Rengöring och underhåll ska inte göras av barn utan
1.1 Viktiga anmärkningar
1. Använd inte enheten utan luftfilter.
2. Använd inte enheten när en värmekälla eller öppen eld.
3. Utsätt inte enheten för direkt solljus och regn utomhus.
4. Förvara eller flytta alltid enheten i upprätt läge.
5. Täck inte över enheten när den är igång eller
omedelbart efter användning.
6. Töm alltid ut kondensvattnet innan enheten ställs undan.
1.2 Punkter att tänka på vid användning av
luftkonditioneringen
VARNING!
Varningar under användning
• Modifiera inte någon del av den här produkten.
• Stoppa aldrig in något i någon del av enheten.
• Kontrollera att eluttaget som används har lämplig
eller psykiskt funktionshindrade utan tillsyn.
med luftkonditioneringen.
ljudnivå som släpps ut av luftkonditioneringsapparater.
ut av auktoriserad personal.
personal och enligt nationella standarder för
kabeldragning (i förekommande fall). Felaktig
anslutning kan orsaka överhettning och brand.
när de horisontella luftgallren justeras.
tillsyn. Beakta att kylmedel inte får innehålla lukt.
märkspänning. Använd endast ett 220 V - 240 V,
50 Hz, 10 A elnät. Felaktig nätspänning kan skada
enheten och orsaka brand.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading