Download  Print this page

Advertisement

EN
IT
MANUALE PER L'INSTALLAZIONE
PL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Electrolux EXS09JEIW

   Summary of Contents for Electrolux EXS09JEIW

 • Page 1 MANUALE PER L’INSTALLAZIONE...
 • Page 2 CONSOLE TYPE INSTALLATION ................7...
 • Page 3 ,5.30:/ :(-,;@ 79,*(<;065: ‹ 9LHK [OL THU\HS JHYLM\SS` ‹ ;OL \UP[ T\Z[ IL PUZ[HSSLK ILMVYL VWLYH[PVU HJJVYKPUN [V UH[PVUHS YLN\SH[PVUZ MVY LSLJ[YPJHS ‹ 2LLW [OL THU\HS MVY M\Y[OLY ZHML[` 0UJVYYLJ[ ^PYPUN JHU YLMLYLUJL SLHK [V V]LY OLH[ VY ÄYL PU ‹...
 • Page 4 ^^^LSLJ[YVS\_JVT ‹ *OPSKYLU ZOHSS UV[ WSH` ^P[O ‹ +V UV[ L_WVZL HUPTHSZ VY [OL HWWSPHUJL *SLHUPUN WSHU[Z KPYLJ[S` [V [OL HPY HUK \ZLY THPU[LUHUJL ZOHSS ÅV^ UV[ IL THKL I` JOPSKYLU ‹ +V UV[ L_WVZL `V\YZLSM [V ^P[OV\[ Z\WLY]PZPVU JVSK HPY KPYLJ[S` MVY H SVUN ‹...
 • Page 5 ^^^LSLJ[YVS\_JVT *VYYLJ[ +PZWVZHS VM [OPZ WYVTV[L [OL Z\Z[HPUHISL WYVK\J[ YL\ZL VM TH[LYPHS YLZV\YJLZ ;V YL[\YU `V\Y \ZLK KL]PJL ;OPZ THYRPUN PUKPJH[LZ WSLHZL \ZL [OL YL[\YU HUK [OH[ [OPZ WYVK\J[ ZOV\SK JVSSLJ[PVU Z`Z[LTZ VY JVU[HJ[ UV[ IL KPZWVZLK ^P[O [OL YL[HPSLY ^OLYL [OL WYVK\J[ V[OLY OV\ZLOVSK ^HZ[LZ ^HZ W\YJOHZLK ;OL` JHU...
 • Page 6 ^^^LSLJ[YVS\_JVT 7SLHZL ÄUK [OL ,SLJ[YVS\_ ^LI HKKYLZZLZ [V `V\Y SVJHS JV\U[Y` MYVT ILSV^ [HISL *V\U[Y` >LIZP[L *V\U[Y` >LIZP[L HKKYLZZ HKKYLZZ (SIHUPH ^^^LSLJ[YVS\_HS 5L[OLY ^^^LSLJ[YVS\_US SHUKZ (\Z[YPH ^^^LSLJ[YVS\_H[ 5VY^H` ^^^LSLJ[YVS\_UV )LSNP\T ^^^LSLJ[YVS\_IL 7VSHUK ^^^LSLJ[YVS\_WS )\SNHYPH ^^^LSLJ[YVS\_IN 7VY[\NHS ^^^LSLJ[YVS\_W[ *YVH[PH ^^^LSLJ[YVS\_OY 9VTHUPH ^^^LSLJ[YVS\_YV *aLJO ^^^LSLJ[YVS\_Ja :LYIPH ^^^LSLJ[YVS\_YZ...
 • Page 7: Indoor Unit Installation

  ENGLISH 5. CONSOLE TYPE INSTALLATION 5.1 Accessory Name Hook Magnetic ring Remote controller Frame Mounting screw (ST2.9 10-C-H) Alkaline dry batteries (AM4) 5.2 Indoor Unit Installation Fig.46 Installation place The indoor unit should be installed ≥100mm ≥100mm in alocation that meets the following requirements: There is enough room for installation and maintenance.
 • Page 8: Install The Main Body

  Install the main body The procedure of connecting pipes: Fix the hook with tapping screw onto the wall. CAUTION! Fig.48 licensed refrigeration technician and must comply with the relevant local and Hook national codes. Tapping Do not let air, dust, or other impurities screw fall in the pipe system during the time of Washer...
 • Page 9: Connect The Drain Pipe

  ENGLISH of face plate will be take up. CAUTION! Fig.52 Be sure to with insulating materials pipe joints and refrigerant pipe on the liquid-side and the gas-side. Ensure that there is no gap between them. Incomplete insulation may cause water condensation.
 • Page 10: Connect The Cable

  10 www.electrolux.com Fig.53 Connect the cable 1.5m~2m The installation bearer of sensing device rotated to another side, and then takes off cover of electrical box. (Take off the electrical box if the capacity is 18000btu/h Insulating Downward declivity material lower than 1/100 as well as using network function.)
 • Page 11 Fig.56 Fig.55...
 • Page 12 Fig.57 Fig.59 6.4.1 Fig.60 Fig.58 Fig.61 ø ø ø...
 • Page 13 ø Fig.62 ø ø...
 • Page 14 Fig.63...
 • Page 15 L(A) N(A) N(B) S(B) L(A) N(A) N(B) S(B) S(A) L(B) S(A) L(B) 1(L) 2(N) S 1(L) 2(N) S L N S L N S L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(A) N(A) S(A) W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S...
 • Page 16 L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(D) N(D) S(D) L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(D) N(D) S(D) L(A) N(A) S(A)
 • Page 17 L(A) N(A) S(A) L N S L N S L N S L N S L N S L(A) N(A) S(A) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N)
 • Page 19 Fig.64 Fig.65 Fig.66...
 • Page 20 Fig.67...
 • Page 21 Fig.69 Fig.68...
 • Page 22 22 www.electrolux.com...
 • Page 24 24 www.electrolux.com...
 • Page 26 26 www.electrolux.com...
 • Page 27 4. Installazione unità al chiuso 4.1 Accessori N° Nome Qtà Gancio Anello magnetico Telecomando Telaio Vite di montaggio (ST2.9 10-C-H) Batterie secche alkaline (AM4) 4.2 Installazione unità al chiuso Fig.46 Luogo di installazione L’unità al chiuso deve essere installata ≥100mm ≥100mm in un luogo che soddisfa i seguenti requisiti:...
 • Page 28 28 www.electrolux.com Installare il corpo principale La procedura di collegamento dei tubi: Fissare il gancio con una vite autofilettante sulla parete. AVVERTENZA! Fig.48 Tutto il sistema delle tubazioni dev'essere fornito da un tecnico autorizzato per la refrigerazione e deve Gancio soddisfare i codici locali e nazionali.
 • Page 29 AVVERTENZA! Fig.52 Accertarsi che tutti i materiali isolanti coprano tutte le parti esposte dei giunti dei tubi fluorescenti e dei tubi refrigeranti nella parte del liquido e del gas. Accertarsi che non ci sia alcuno spazio tra loro. Un isolamento incompleto può provocare la condensa dell'acqua.
 • Page 30 30 www.electrolux.com Fig.53 Collegare il cavo 1.5m~2m Ruotare i supporti d'installazione del dispositivo di rilevamento sull'altro lato; dopodiché, estrarre il coperchio della scatola elettrica. (Estrarre la scatola Isolamento Pendenza verso il MATERIALE basso inferiore a elettrica se la capacità è 18000btu/h 1/100 così...
 • Page 32 32 www.electrolux.com ø ø ø...
 • Page 33 ø ø ø...
 • Page 34 34 www.electrolux.com...
 • Page 35 L(A) L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) 1(L) 2(N) S L N S 1(L) 2(N) S L N S L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(A) N(A) S(A) W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S...
 • Page 36 36 www.electrolux.com L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(D) N(D) S(D) L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(D) N(D) S(D)
 • Page 37 L(A) N(A) S(A) L N S L N S L N S L N S L N S L(A) N(A) S(A) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N)
 • Page 38 38 www.electrolux.com...
 • Page 40 40 www.electrolux.com...
 • Page 42 42 www.electrolux.com...
 • Page 44 44 www.electrolux.com...
 • Page 46 46 www.electrolux.com...
 • Page 47 4. INSTALACJA TYPU KONSOLI 4.1 Wyposażenie Nazwa Ilość Zaczep górny Pierścień magnetyczny Pilot zdalnego sterowania Ramka Śruba mocująca (ST2.9 10-C-H) Bateria alkaliczna sucha (AM4) 5.2 Instalacja jednostki wewnętrznej Fig.46 Miejsce instalacji Jednostka wewnętrzna powinna być ≥100mm ≥100mm zainstalowana w miejscu odpowiadającemu następującym wymaganiom: W pomieszczeniu jest wystarczająco miejsca na instalację...
 • Page 48 48 www.electrolux.com Montaż korpusu Procedura łączenia rur: Przymocuj hak do ściany za pomocą wkrętu samogwintującego. UWAGA Fig.48 Wyłącznie licencjonowany technik instalacji chłodniczych może orurować pole. Podczas montażu należy zachować zgodność ze wszystkimi obowiązującymi Wkręt przepisami lokalnymi i krajowymi. samogwin- tujący Powietrze, pył...
 • Page 49 UWAGA Fig.52 Materiały izolujące muszą pokrywać wszystkie wystające części złączy kielichowych i rury czynnika chłodzącego po stronie cieczy i po stronie gazu. Nie można pozostawić miejsca pomiędzy nimi. Niedokładna izolacja może spowodować skraplanie wody. Demontaż jednostki wewnętrznej w celu podłączenia rur Otwórz panel przedni Podłączenie rury odpływowej Wsuń...
 • Page 50 50 www.electrolux.com Fig.53 Podłącz przewód 1.5m~2m Obróć wspornik czujnika na drugą stronę, anastępnie zdejmij pokrywę skrzynki elektrycznej. (Zdejmij skrzynkę elektryczną, Materiał Wychylenie w dół jeśli jej pojemność wynosi 18000btu/h i izolacyjny mniejsze niż 1/100 posiada funkcję sieciową.) Fig.54 Gięcie W kształcie...
 • Page 52 52 www.electrolux.com ø ø ø...
 • Page 53 ø ø ø...
 • Page 54 54 www.electrolux.com...
 • Page 55 L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) 1(L) 2(N) S L N S 1(L) 2(N) S L N S L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(A) N(A) S(A) W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S W 1(L) 2(N) S...
 • Page 56 56 www.electrolux.com L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(D) N(D) S(D) L(A) N(A) S(A) L(B) N(B) S(B) L(C) N(C) S(C) L(D) N(D) S(D)
 • Page 57 L(A) N(A) S(A) L N S L N S L N S L N S L N S L(A) N(A) S(A) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N) ) L ( 2(N)
 • Page 58 58 www.electrolux.com...
 • Page 60 60 www.electrolux.com...

This manual is also suitable for:

Exs12jeiwExs18jeiw

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: