Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 69

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.3 Bruksadvarsler
• Påse at du slår av enheten og kobler fra strømledningen
før du utfører vedlikehold eller rengjøring.
• Sett ikke enheten nær en varmekilde eller åpen ild når
du bytter filtre.
• Sprut eller hell ikke vann direkte inn i enheten. Vann
kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret.
• Du må tømme luftkjøleren når den flyttes. Hvis du ikke
tømmer tanken kan vann renne ut under flytting.
• For å sikre riktig tømming må du unngå knekker på
dreneringsslangen og den må ikke forhøyes under
avfuktighetsmodusen. Hvis ikke kan det hende at
vann renner ut og inn i rommet.
• Temperaturen rundt dreneringsslangen må ikke være
under frysepunktet ved bruk. Drenert vann kan fryse
inn i slangen, noe som fører til at vann i enheten
strømmer over og inn i rommet.
• Blokkér ikke luftuttaket med hindringer.
Kjøleegenskaper kan reduseres eller stoppe helt.
• Installer en eksplosiv gjenværende
strømforsyningsenhet (RCD) for å beskytte mot elektrisk
støt i henhold til British Standard and Wiring Rules
• Eksponering for direkte luftstrøm over lengre tid kan
være helsefarlig. Utsett ikke beboere, kjæledyr eller
planter for direkte luftstrøm over lengre tid.
• Bruk ikke denne luftkjøleren for ikke spesifiserte formål
(f.eks bevaring av presisjonsutstyr, mat, kjæledyr,
planter og kunstgjenstander). Slik bruk kan skade
slike eiendeler.
• Bruk ikke andere midler for å akselerere
avfrostingsprosessen eller å rengjøre, unntatt
de som anbefales av produsenten.
• Apparatet skal oppbevares i et rom uten kontinuerlig
bruk av antenningskilder (for eksempel: åpne flammer,
gassapparater eller elektriske varmeapparater).
• Du må ikke stikke hull i eller brenne enheten.
• Du må overholde nasjonale gassforskrifter.
• Hold ventilasjonsåpningene fri for hindringer.
NORSK
69

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading