Säkerhetsinformation - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
SÄKERHETSINFORMATION
VARNING!
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års
• Barn ska inte leka med produkten.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas
I den här handboken beskrivs hur din nya luftkonditionering
används på rätt sätt. Läs noga igenom hela denna handbok
innan produkten används. Denna handbok ska förvaras på
en säker plats så att den kan användas som en praktisk
referens.
VARNING!
• Kontakta en auktoriserad servicetekniker för
• Kontakta installatören för installation av enheten.
ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används
på ett säkert sätt och förstår de risker som är
förknippade med användningen.
av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant
eller personer med motsvarande utbildning,
för att undvika fara.
reparation och underhåll av denna enhet.
SVENSKA
87

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading