Fejlfinding - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
42 www.electrolux.com
2. Vask filteret ved hjælp af flydende
opvaskemiddel og varmt vand under
40 °C. Skyl filteret grundigt. Ryst
forsigtigt overskydende vand af filteret.
Sørg for, at filteret er helt tørt, før det
sættes på plads. Filteret kan også
støvsuges i stedet for at vaske det.
3. Sæt filteret tilbage på plads, når det
er tørt.
Sørg for, at filteret er helt tørt, før
det sættes på plads.
8.3 Vinteropbevaring
Hvis klimaanlægget ikke skal bruges
i en længere periode:
1. Tøm vandopsamlingstanken helt,
og fjern nederste afløbshætte og
gummiprop længe nok til, at vandet
kan løbe ud. Når tanken er helt tømt,

9. FEJLFINDING

Gennemgå listen, inden du tilkalder
service. Det kan spare dig tid og
penge. Listen omfatter almindeligt
forekommende hændelser, som
ikke skyldes fejl i forarbejdning
eller materialer på apparatet.
Klimaanlægget starter ikke.
• Stikket er ikke indsat i stikkontakten.
Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
• Sikringen er sprunget, eller relæet på
el-tavlen er slået fra. Udskift sikringen
med en af forsinkelsestypen, eller slå
relæet til igen.
• Klimaanlægget er slået fra (OFF).
Tænd for klimaanlægget (ON), og vælg
den ønskede indstilling.
• Fejlkode P1 vises i displayet. Tøm
vand af klimaanlægget som beskrevet
i afsnit 7.3 Aftapning.
• Rumtemperatur lavere end
den indstillede temperatur
(afkølingstilstand) eller rumtemperatur
højere end den indstillede temperatur
(opvarmningstilstand). Indstil
temperaturen igen.
og der ikke løber mere vand ud, skal
gummiproppen og hætten monteres
igen.
2. Fjern og rengør filteret, lad det tørre
helt, og sæt det tilbage på plads.
3. Fjern batterierne i fjernbetjeningen.
4. Opbevar klimaanlægget på et køligt,
tørt sted væk fra direkte sollys,
ekstreme temperaturer, overdreven
støv og godt ventileret.
Før du bruger klimaanlægget igen:
1. Sørg for, at filteret og afløbshætten
er på plads.
2. Kontrollér ledningen for at sikre, at
den er i god stand uden revner eller
beskadigelser.
3. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen
4. Installer klimaanlægget som beskrevet
i Installationsvejledningen.
Luften fra enheden føles ikke
tilstrækkelig kold.
• Rumtemperatur under 16 °C.
Klimaanlægget køler muligvis ikke, før
rumtemperaturen stiger til over 16 °C.
• Indstil en lavere temperatur.
• Kompressoren er slået fra pga.
ændring af tilstand. Vent ca. 4 minutter,
og lyt efter, at kompressoren starter
igen, når klimaanlægget er indstillet
til afkølingstilstand.
Klimaanlægget køler, men rummet
er for varmt – der dannes IKKE is på
kølespolen bag fronten.
• Udetemperatur under 16 °C. For at
afrimme spolen skal du indstille til
blæsertilstand.
• Luftfilteret er muligvis snavset. Rens
filteret. Se afsnit 8. Vedligeholdelse
og rengøring. Vælg blæsertilstand for
at afrime.
• Temperaturen er indstillet for lavt til
køling om natten. Vælg blæsertilstand
for at afrime spolen. Indstil derefter en
højere temperatur.
• Udblæsningskanalen er ikke tilsluttet
eller er blokeret. Se afsnit 5.1
Udledning af varm luft.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading