Download Print this page

Sikkerhetsinformasjon - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
66 www.electrolux.com
1.

SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL!
• Dette apparatet kan brukes av barn i alderen
• Barn må ikke leke med apparatet.
• Hvis strømledningen er skadet, må den byttes
Denne bruksanvisingene forklarer riktig bruk av din nye
luftkjøler. Les denne bruksanvisningen nøye før du tar
produktet i bruk. Legg denne bruksansvisningen på et
trygt sted for hendig referanse.
FORSIKTIGHET!
• Kontakt autorisert servicetekniker for reparasjon
• Kontakt installatøren for installasjon av denne
• Luftkjøleren er ikke beregnet for bruk av småbarn
8 år og eldre og personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental evne eller mangel på
erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning
eller instruksjon om bruken av apparatet på en
trygg måte og forstå farene involvert.
ut av produsenten eller serviceagenten eller en
tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
eller vedlikehold av denne enheten.
enheten.
eller svekkede personer uten tilsyn.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading