Download Print this page

Säkerhetsinstruktioner - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Anmärkningar om drift
• Det tar 4 minuter för kompressorn
att börja kyla igen. Om du stänger
av luftkonditioneringen och startar
om den direkt tar det 4 minuter för
kompressorn att börja kyla igen. Det
finns en elektronisk produkt i enheten
som håller kompressorn avstängd
i 4 minuter för säkerhetens skull.
• I händelse av strömavbrott under
användning ska du låta det gå
4 minuter innan du startar om enheten.
När strömmen kommit tillbaka startar
du om luftkonditioneringen. Om
strömmen var avstängd under mindre
än 4 minuter, vänta i minst 4 minuter
innan du startar om enheten. Om du
startar om luftkonditioneringen inom
4 minuter kan en skyddsanordning
i enheten orsaka att kompressorn
stängs av. Denna skyddsanordning
förhindrar kylning i ca 5 minuter.
Alla tidigare inställningar annulleras
och enheten återgår till ursprungliga
inställningar.
• När du stänger av enheten
i kylningsläge stängs kompressorn
av omedelbart och övre/nedre
fläktmotorn stängs av efter 5 sekunder.
Om enheten går till fläktläge från
kylläge, stängs kompressorn av
omedelbart och den nedre fläktmotorn
stängs av efter 5 sekunder. Om
enheten går till värmeläge från kylläge,
stängs kompressorn av omedelbart
och den nedre fläktmotorn stängs
av efter 30 sekunder.
För att undvika personskador eller på
egendom måste följande instruktioner följas.
Felaktig användning på grund av att
anvisningar ignorerats kan orsaka skador
på person och egendom.
Allvarligheten klassificeras enligt följande
indikationer:
VARNING!
Symbolen indikerar risk för dödsfall
eller allvarlig skada.
VARNING!
Symbolen indikerar risk för
personskada eller skada
på egendom.
• Drift vid låg temperatur: Håller enheten
på att frysa? Frysning kan inträffa när
enheten ställs in på nära 18 °C vid låga
omgivande temperaturförhållanden,
särskilt på natten. Under dessa
förhållanden kan ytterligare ett
temperaturfall göra att enheten fryser.
Om enheten ställs in på en högre
temperatur fryser den inte.
• Avfuktningsläget ökar rumstemperaturen.
Enheten genererar värme i
avfuktningsläget och rumstemperaturen
stiger. Varm luft blåses ut från luftutloppet
men detta är normalt och anger inget
problem med enheten.
• Luftkonditioneringen blåser den varma
luften som genereras av enheten
utanför rummet via utloppsslangen i
kylläget. Under tiden kommer samma
mängd luft att komma in i rummet från
utsidan genom alla öppningar i rummet.
• Alla som arbetar med kylkretsar måste
ha ett giltigt certifikat från en industriell
ackrediterad bedömningsmyndighet
som tillåter hantering av kylmedel på ett
säkert sätt enligt en branschgodkänd
bedömningsspecifikation.
• Service ska endast utföras enligt
tillverkarens rekommendation.
Underhåll och reparation som kräver
hjälp av annan utbildad personal ska
utföras under överinseende av den
person som är behörig när det gäller
användning av brandfarliga kylmedel.
• Arbetstemperaturområdet för
luftkonditioneringen är 16-35 °C
(60-95 °F) i kylläge; 5-27 °C (41-80 °F)
i värmeläge.
Innebörden av symboler i den här
handboken visas nedan:
Symbolen anger att detta aldrig får
göras.
Symbolen anger att detta alltid ska
göras.
2.2 Varning under användning
VARNING!
Varning under användning
SVENSKA
93

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Electrolux EXP26U338CW