Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
48 www.electrolux.com
1.3 Käyttöön liittyvät varotoimet
• Varmista, että laite kytketään pois päältä ja virtajohto
irrotetaan ennen huolto- tai puhdistustoimenpiteitä.
• Älä aseta laitetta lähelle lämmönlähdettä tai avotulta,
kun vaihdat suodattimia.
• Älä roiskuta tai kaada vettä suoraan laitteelle. Vesi voi
aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.
• Tyhjennys tulee suorittaa aina kun ilmastointilaitetta
siirretään. Jos säiliöön jää vettä, se voi roiskua
siirtämisen aikana.
• Oikeaoppisen tyhjennyksen takaamiseksi
tyhjennysletkussa ei saa olla vääntymiä eikä sitä saa
nostaa kosteudenpoiston aikana. Muutoin tyhjennetty
vesi voi roiskua huoneeseen.
• Tyhjennysletkun ympärillä oleva lämpötila ei saa olla
jäätymispistettä alhaisempi käytön aikana. Tyhjennetty
vesi voi jäätyä letkun sisällä, jolloin laitteessa oleva
vesi vuotaa huoneeseen.
• Älä tuki ilmanpoistoaukkoja. Muutoin jäähdytysteho voi
heikentyä tai laite lakata toimimasta.
• Asenna räjähdyssuojattu vikavirtasuojakytkin (RCD)
sähköiskuvaaran välttämiseksi Ison-Britannian
standardien ja johdotussääntöjen mukaisesti.
• Suora ja pitkäaikainen altistuminen ilmavirtaukselle
voi olla vaarallista terveydelle. Älä altista henkilöitä,
kotieläimiä tai kasveja suoralle ilmavirtaukselle pitkään.
• Älä käytä tätä ilmastointilaitetta määrittämättömiin
erityistarkoituksiin (esim. tarkkuuslaitteiden tai
elintarvikkeiden säilyttämiseen, kotieläimiin, kasveihin
ja taideteoksiin). Muutoin kyseiset kohteet voivat
vahingoittua.
• Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia
sulatuksen tai puhdistamisen nopeuttamiskeinoja.
• Laitetta on säilytettävä huoneessa, jossa ei ole
jatkuvatoimisia syttymislähteitä (esimerkiksi avotuli,
käytössä oleva kaasulaite tai sähkölämmitin).
Neliönmuotoinen
maadoitusnasta
Pistoke
(koskee vain
Iso-Britanniaa)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading