Download Print this page

Felsökning - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Tvätta filtret med flytande diskmedel
och varmt vatten, ej mer än 40 °C.
Skölj filtret noga. Skaka försiktigt bort
överblivet vatten ur filtret. Kontrollera
att filtret är helt torrt innan du sätter
tillbaka det. Istället för att tvätta av
filtret kan du dammsuga det.
3. Sätt tillbaka filtret när det har torkat.
Kontrollera att filtret är helt torrt
innan du sätter tillbaka det.
8.3 Vinterförvaring
Om luftkonditioneringen inte ska
användas under en längre tid:
1. Töm vattentanken helt och låt det nedre
tömningslocket och gummiproppen sitta
kvar tillräckligt länge så att resterande
vatten töms ut. När behållaren är helt
tom och inget mer vatten rinner ut, sätt
tillbaka gummiproppen och locket.
9. FELSÖKNING
Läs i listan innan du ringer efter service.
Det kan spara dig tid och pengar. Den
här listan innehåller vanliga fel som inte
beror på tillverkningsfel eller materialfel.
Luftkonditioneringen fungerar inte.
• Väggkontakten är inte ansluten. Sätt
i kontakten ordentligt i uttaget.
• En propp i huset kan ha gått, eller
så kan jordfelsbrytaren ha utlösts.
Byt säkring mot en av typen tidsfördröjd
eller återställ huvudströmbrytaren.
• Kontrollen är AV. Slå på kontrollen och
ställ in önskad inställning.
• Felkod P1 visas på displayen.
Töm ut vatten såsom beskrivs
i avsnitt 7.3 Tömning.
• Rumstemperaturen är lägre än den
inställda temperaturen (Kylningsläge)
eller rumstemperaturen är högre
än den inställda temperaturen
(Värmeläge). Återställ temperaturen.
2. Ta bort och rengör filtret, låt det torka
helt och sätt sedan tillbaka det.
3. Ta bort fjärrkontrollens batterier.
4. Förvara luftkonditioneringen på ett
svalt, torrt ställe, inte i direkt solljus
eller i extrema temperaturer, se till att
det är väl ventilerat och inte dammigt.
Innan luftkonditioneringen används igen:
1. Se till att filter och tömningslock sitter
ordentligt på plats.
2. Kontrollera att sladden är i gott skick,
utan sprickor eller skador.
3. Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen.
4. Installera luftkonditioneringen
enligt beskrivningen i
installationsanvisningarna.
Luften från enheten känns inte
tillräckligt kall.
• Rumstemperaturen är under 16 °C.
Kylning kan inte inträffa förrän
rumstemperaturen stiger över 16 °C.
• Ställ in en lägre temperatur.
• Kompressorn har stängts av genom att
lägen har ändrats. Vänta ca 4 minuter
och lyssna efter att kompressorn startar
om när den ställs in i COOL-läget.
Luftkonditioneringen kyler men
rummet är för varmt - INGEN is bildas
på kylspolen bakom den dekorativa
fronten.
• Yttertemperaturen är under 16 °C.
För att frosta av spolen ställer du in
fläktläge.
• Luftfiltret kan vara smutsigt. Rengör
filtret. Se avsnitt 8 "Skötsel och
rengöring". Ställ in fläktläge för att
avfrosta.
• Temperaturen är inställd för lågt för
kylning nattetid. Ställ in fläktläge för
att avfrosta spolen. Ställ sedan in
temperaturen på en högre inställning.
SVENSKA
105

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading