Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 91

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Produkten ska förvaras i ett rum utan kontinuerligt
fungerande antändningskällor (till exempel: öppen eld,
en gasprodukt eller en elektrisk värmare).
• Gör inga hål i den eller bränn den.
• Överensstämmelse med nationella gasbestämmelser
måste följas.
• Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras eller
täpps igen.
• Produkten ska förvaras i ett välventilerat område där
rumstorleken är större än 12 m
OBS! KONTROLLERA MÄRKPLÅTEN FÖR TYP
AV KYLMEDELSGAS SOM SKA ANVÄNDAS.
VARNING!
Specifik information gällande produkter med R290
kylmedelsgas.
• Läs alla varningar noggrant.
• Vid avfrostning och rengöring av enheten, använd
inte andra verktyg än de som rekommenderas av
tillverkaren.
• Produkten får inte placeras nära antändningskällor
(till exempel: öppen eld, gas eller elektriska
apparater i drift).
• Punktera inte och bränn inte.
• Kylmedelsgaser kan vara luktfria.
• Produkten måste installeras, användas och
förvaras i ett område som är större än 12 m
• Denna produkt innehåller ett visst antal gram
(se märkplåten på produktens baksida) av R290
kylmedelsgas.
• R290 är en kylmedelsgas som uppfyller
de europeiska miljödirektiven. Punktera inte någon
del av kylmedelsgasens krets.
• Om produkten installeras, används eller förvaras
i ett icke ventilerat område måste rummet utformas
för att förhindra ackumulering av kylmedelsläckor,
som kan resultera i risk för brand eller explosion på
grund av tändning av kylmediet som orsakats av
elektriska element, spisar eller andra sådana källor.
2
.
SVENSKA
91
2
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading